การสีี่อสารด้วยเส้นใยนำแสงจะนำหน้าไปอีกขั้น; Scientific American (6/00) รายงานการประดิษฐ์ Electro-Optic Modulator (ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นแสง ก่อนส่งทางเส้นใยนำแสง) ที่มีความถี่ถึง 300GHz---นั่นคีีอมีความเร็วในการเปิดปิดสามแสนล้านครั้งในหนึ่งวินาที ความสำเร็จนี้จะทำให้การสีี่อสารด้วยเส้นใยนำแสงส่งผ่านข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น
อีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับแสง; โฟตอน (หน่วยย่อยทื่สุดของแสง) สามารถถูกตรวจวัดได้ครั้งละหนึ่งโฟตอน เป็นผลสำเร็จเป็นครั้งแรก (Science 7/7/00)