ทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ด่วน!!

รับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ด่วน!! (ภายใน 15 เม.ย.2557)

 

ด่วน...รับสมัครผู้สนใจ สมัครรับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ทำวิจัยหัวข้อวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ "Research and development of the Thai fern for anti-diabetic application in dietary supplement" ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยส่วนหนึ่งของงานไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ (สาธารณรัฐเกาหลีใต้หรืออื่นๆ)

     คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอรับทุน “ผู้ช่วยวิจัย” คปก. (ตามเกณฑ์การรับสมัครของสกว. http://rgj.trf.or.th/download/ArrangeGrantAdvRGJ16.pdf

1.   ผู้มีวุฒิปริญญาตรี (สาขาเภสัชศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์) จะต้องได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือเกียรตินิยมอันดับสองและอยู่ใน 25% แรกของชั้น

2.   ผู้มีวุฒิปริญญาโท จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ หรือเสนอในที่ประชุมวิชาการ และมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในระดับดีมาก
( เป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัด ซึ่งให้ทั้งค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าไปทำวิจัยในต่างประเทศ ฯลฯ  ดูรายละเอียดทุนและหลักเกณฑ์ในการให้ทุนได้ที่ http://rgj.trf.or.th/thai/thai.asp)

** มีใจรักในการทำงานวิจัยและมีความสนใจงานทางด้าน human cell culture (หากมีประสบการณ์ทางด้าน cell culture จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ** 

ผู้ที่สนใจ/หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.สิรีวรรณ แก้วสุวรรณ โทร.074-288893, 074-428220, 089-7359114 

หรือ E-mail: songsri.k@psu.ac.th, ksongsri@yahoo.com