การผลิตและใช้ Activated Microorganism เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

ชื่อโครงการ การผลิตและใช้ Activated Microorganism เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ชื่อผู้ทำโครงงาน ๑. ด.ญ.จุดประกายฝัน ชาวหินฟ้า ๒. ด.ญ.เกื้อกานดา สีดำ ๓. ด.ญ.เสาวลักษณ์ ทองวรรณ์ ๔. ด.ญ.เพียงพิมพ์เพ็ญ ชาวหินฟ้า
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ๑. นายบุญรุ้ง สีดำ ๒. นายสร้างพลังดิน ศรีรมย์
สถาบันการศึกษา โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา ชีววิทยา
บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

ผลงานคิดค้น เรื่อง "การผลิตและใช้ Activated Microorganism เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง" มีจุดประสงค์เพื่อหาสูตรในการผลิตActivated Microorganism (A.M.) ซึ่งเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ผสมกับปุ๋ยน้ำ สั่งตัดสูตรต่างๆเพื่อฉีดพ่นทางใบและใช้ร่วมกับสารปรับปรุงดินเพื่อการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตมากกว่าหรือเท่ากับ 30 ตัน/ไร่ โดยจะทำการทดลองเป็น 5 การทดลอง คือ
การทดลองที่1. หาวิธีเพิ่มจำนวนรากโดยการใช้มีดตัดเฉียง มีดสับตรง และใช้เลื่อยตัดตรง พบว่าการใช้เลื่อยตัดตรงมีรากงอกออกมามากที่สุดคือเฉลี่ย 30.2 ราก/ต้น รองลงไปเป็นใช้มีดสับตรง 21.9 ราก/ต้นและการใช้มีดตัดเฉียงจะมีรากงอกออกมาน้อยที่สุดเพียง 17.8 ราก/ต้น
การทดลองที่ 2. หาวิธีเพิ่มจำนวนรากโดยการจุ่มฮอร์โมนเร่งราก แช่น้ำหมัก A.M.สูตร2 และชุดควบคุม พบว่าการจุ่มฮอร์โมนเร่งราก มีรากงอกมากสุด คือเฉลี่ย 34.9 ราก/ต้น รองลงไปคือแช่ในน้ำหมัก A.M. สูตร 2 มีรากเฉลี่ย 33.0 ราก/ต้นและชุดควบคุมจะมีรากงอกออกมาน้อยที่สุดเพียง 29.0 ราก/ต้น

การทดลองที่3. หาวิธีเพิ่มจำนวนรากโดยไม่ควั่น ควั่น 3 ชั้นและควั่น 5 ชั้น พบว่าการควั่น 3 ชั้นจะมีรากงอกออกมามากที่สุดเฉลี่ย 36.0ราก/ต้น รองลงไปคือไม่ควั่นมีรากเฉลี่ย 30.0 ราก/ต้น ใกล้เคียงกับการควั่น 5 ชั้น มีรากเฉลี่ย 29.4 ราก/ต้น

การทดลองที่ 4. หาวิธีการเพิ่มน้ำหนักหัวมันสำปะหลังในแปลงทดลองกระบะทราย แต่ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-21-21 กับสูตรเร่งหัว 0-0-60 และสารปรับปรุงดินกับน้ำหมัก A.M. เมื่อปลูกครบ 1 ปี พบว่า ชุดที่ใช้สารปรับปรุงดินและน้ำหมัก Activated Microorganism (A.M.)หัวมันสำปะหลังมีน้ำหนักมากที่สุด 12.6 กิโลกรัม/ต้น รองลงไปคือชุดที่ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 13-21-21 กับสูตรเร่งหัว 0-0-60 มีน้ำหนัก 6.1 กิโลกรัม/ต้น ส่วนชุดควบคุมมีน้ำหนักเพียง 3.2 กิโลกรัม/ต้น

การทดลองที่ 5. หาวิธีเพิ่มน้ำหนักหัวมันสำปะหลังในแปลงปลูกจริง 15 ไร่ แต่แบ่งแปลงควบคุม 5 ไร่ แปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-21-21 กับสูตรเร่งหัว 0-0-60 จำนวน 5 ไร่ และแปลงที่ใช้สารปรับปรุงดินกับน้ำหมัก A.M. 5 ไร่ เมื่อปลูกครบ 1 ปี พบว่า แปลงที่ใช้สารปรับปรุงดินและน้ำหมักActivated Microorganism (A.M.)หัวมันสำปะหลังมีน้ำหนักมากที่สุด 30.08 ตัน/ไร่ รองลงไปคือแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-21-21 กับสูตรเร่งหัว 0-0-60 มีน้ำหนักตัน/ไร่ ส่วนแปลงควบคุมมีน้ำหนักเพียง 5.08 ตันไร่

วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
21 ต.ค. 2557
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1