เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1

ชื่อโครงการ เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายสุพรรคกิจ สิทธิ และนายเกรียงศักดิ์ อินดี
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา น.ส.ขจรศรี สุทธสังข์ ตําแหน่ง ครู คศ.1 และน.ส.อรอุมา ไชยชนะ ตําแหน่ง ครู คศ.1
สถาบันการศึกษา โรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา วิศวกรรม
บทคัดย่อ เครื่องปั่นอัจฉริยะ7 in 1(Intelligent blender 7 in 1)นี้เป็นการประดิษฐ์เพื่อลดระยะเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบในการทําอาหารเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับผู้ร่วมงานและสามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยมีวิธีการประดิษฐ์คือขึ้นโครงสิ่งประดิษฐ์แล้วตั้งฐานแกนด้านบน จากนั้นต่อฐานออกมาจากที่วางรองเท้าทําเป็นที่คั้นกะทิ ทําฐานของแกนไว้ด้านล่างแล้วตั้งเฟืองเครื่องซักผ้าเป็นตัวทดรอบให้ที่ปั่นไฟติดตั้งเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดหัวขูดมะละกอและมะพร้าว ต่อวงจรไฟฟ้าเข้ากับสิ่งประดิษฐ์แล้วเก็บรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์จากการทดสอบการใช้งานพบว่าเครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1 สามารถช่วยลดเวลาในการทํางานเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ปกติ อีกทั้งยังช่วยสร้างสัมพันธภาพแก่ผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี ตลอดจนนําไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อีกด้วย
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1