ความหลากหลายของแมงมุมในโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา

ชื่อโครงการ ความหลากหลายของแมงมุมในโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
ชื่อผู้ทำโครงงาน 1. เด็กหญิงณัฐชา บัวสิงห์ 2. นายสุธิพงษ์ สีลาโส 3. เด็กหญิงระพีพรรณ โทนะหงษา
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1. นายศิริวุฒิ บัวสมาน 2. นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ธรรม
สถาบันการศึกษา โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงงานได้รับราวัล เหรีญทอง สพม.27
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา ชีววิทยา
บทคัดย่อ โครงงานเรื่อง “ความหลากหลายของแมงมุมในโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของแมงมุมและศึกษาความสัมพันธ์ของแมงมุมในระบบนิเวศในโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด สองบริเวณ คือ ป่าไผ่และป่าไม้ของโรงเรียน โดยวางแปลงขนาด 40 x 40 เมตร บริเวณละ 2 แปลงโดยใช้กระบวนการนักสำรวจ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นค้นหา สำรวจ อนุรักษ์และแบ่งปัน จากการสำรวจ พบว่า พบแมงมุมทั้งสิ้น จำนวน 44 ชนิด รวม 149 ตัว โดยบริเวณป่าไผ่ พบแมงมุม จำนวน 7 ชนิด รวม 24 ตัว ได้แก่ แมงมุมนุ่งซิ่นหลากสี (Argiope versicolor),แมงมุมเขี้ยวใหญ่ลายประดับ (Leucauge decorate), แมงมุม Crossopriza lyoni , แมงมุมสองหาง วงศ์ Hersiliidae , แมงมุมเต็นท์แดง (Cyrtophora unicolor), แมงมุมกระโดด สกุล Rhene, แมงมุมสกุล Hippasa วงศ์ Lycosidae และพบที่ป่าไม้จำนวน 44 ชนิด รวม 125 ตัว ชนิดที่พบมากที่สุด คือ แมงมุมใยทองลายขนาน (ย่างซี่น) (Nephila pilipes) โดยพบบริเวณป่าไม้มากกว่าบริเวณป่าไผ่ จำแนกแมงมุมได้ 2 กลุ่มตามวิธีการจับอาหารหรือการชักใย คือ กลุ่มที่ล่าเหยื่อโดยวิธีชักใยหรือสร้างรังเป็นตาข่าย (จำนวน 21 ชนิด) และกลุ่มที่ล่าเหยื่อโดยไม่ชักใย (จำนวน 23 ชนิด) และพบว่า ลักษณะการชักใยและรูปร่างตาข่ายใยแมงมุมจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละชนิด ในตาข่ายของเส้นใยมีทั้งเส้นใยที่เหนียวและไม่เหนียวในรังเดียวกัน พบความสัมพันธ์ของแมงมุมในระบบนิเวศในรูปแบบภาวะล่าเหยื่อ (Predation; +,-) ซึ่งเป็นทั้งผู้ล่า/ตัวห้ำ(predator) และเป็นผู้ถูกล่า/เหยื่อ (prey) โดยแมงมุมบางชนิดล่าทั้งแมงมุมและแมลงเป็นอาหาร ซึ่งมีประโยชน์ต่อเกษตรกร เพราะช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืช จำนวนและชนิดของแมงมุมพบมากที่สุดที่ระดับความสูงปานกลาง ( 1-2 เมตร) และจำนวนจะลดลงเมื่อความสูงเพิ่มมากขึ้นและจากการสำรวจยังพบว่า ประชากรของแมงมุมในแต่ละช่วงมีจำนวนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงเวลาหรือฤดูกาล อุณหภูมิ ถิ่นที่อยู่อาศัย และแมลงที่เป็นอาหาร พบแมลง 33ชนิด ถ้ามีแมลงอยู่มาก แมงมุมเพศเมียจะวางไข่จำนวนมาก แมงมุมก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีขนาดใหญ่ขึ้น แสดงว่า ความหลากหลายของชนิดแมงมุมสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ความหลากหลายของแมลงได้ และความหลากหลายของแมลงเป็นตัวบ่งชี้ความหลากหลายของชนิดพืชอาหาร
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
7 ส.ค. 2557
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2