เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1

ชื่อโครงการ เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
ชื่อผู้ทำโครงงาน 1.นายอดิศร พูลสวัสดิ์ 2.นางสาวสุธิดา วรานันตกุล 3.นายอริยะ แซ่เอี่ยว 4.นายภาคภูมิ อยู่เปี่ยม 5.นายนพรัตน์ เผือกสวัสดิ์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชุติมณฑน์ พุ่มมณี, อาจารย์อุดม พุ่มมณี
สถาบันการศึกษา โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงงานได้รับราวัล งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี2557
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ โครงงานเรื่องเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1 เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมทางการเกษตรและใช้สอยในครัวเรือนโดยอาศัยหลักการทำงานของมอเตอร์คือเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลทำให้ชุดเฟื่องที่ต่อกับระบบการปอกเปลือกมะพร้าว การย่อยเปลือกมะพร้าว และการขูดมะพร้าว สามารถทำงานได้ทั้ง 3 ระบบ ส่วนประกอบที่สมบูรณ์ของเครื่องประกอบด้วยโครงเหล็กรูปสี่เหลี่ยม มอเตอร์ เฟื่อง สายพาน มู่เลย์ สเตอร์ เพลาและโซ่ จากการทดสอบประสิทธิภาพพบว่าเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวสามารถปอกเปลือกมะพร้าวได้ 1ลูกใช้เวลา 5วินาที ย่อยเปลือกมะพร้าวเป็นชิ้นเล็กได้1ลูก/30วินาที และขูดมะพร้าวได้1ลูก/50วินาที
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1