ผลเฉลยที่เป็นจำนวนเต็มเกาส์เซียนของสมการ a^2+b^2=c^n

ชื่อโครงการ ผลเฉลยที่เป็นจำนวนเต็มเกาส์เซียนของสมการ a^2+b^2=c^n
ชื่อผู้ทำโครงงาน ชนิศนันทร์ ใจประนพ
สถาบันการศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา คณิตศาสตร์
บทคัดย่อ บทความนี้นำเสนอผลเฉลยที่เป็นจำนวนเต็มเกาส์เซียน (a,b,c) ของสมการ a^2+b^2=c^n ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขบางประการ นอกจากนี้ยังได้ผลเฉลยที่เป็นจำนวนเต็มซึ่งครอบคลุมผลลัพธ์ใน [A.M. Adelberg, A.T. Benjamin and D.I. Rudel, A (Not So) Complex Solution to a^2+b^2=c^n , Mathematics Magazine, 77(2004), 300-302]
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1