บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก97548
ลิพิดลิพิด126011
โปรตีนโปรตีน107537
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์147479
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 82436
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง33574
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 65410
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด23041
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว29263
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง31842
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง42869
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์32754
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์38968
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9818
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ28732
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ184389
ฟีโรโมนฟีโรโมน11180
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน21395
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ6471
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620642
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511563
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4232892
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.323664
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.254586
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117447
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์74576
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.431045
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 40559
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320656
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร40579
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 89252
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 29198
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 80190
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต54940
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.233001
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 52122
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม23891
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 168829
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA102416
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม48767
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)67151
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม40406
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 219096
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)65308
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม47610
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA38587
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA42862
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.351486
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2147197
โครโมโซมโครโมโซม24730