บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก94409
ลิพิดลิพิด122149
โปรตีนโปรตีน104745
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์145150
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 80965
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง33240
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 62480
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22816
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28919
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง31336
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง42315
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์31464
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์37707
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9581
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ28236
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ173491
ฟีโรโมนฟีโรโมน10741
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20758
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ6065
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620288
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511362
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4231413
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.323201
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.253943
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117255
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์69627
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.430225
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 37806
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320242
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร36913
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 86854
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28755
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 76968
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต51668
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.231265
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 48707
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม22557
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 162503
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA96674
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม45419
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)63286
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม38284
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 217176
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)61856
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม46450
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA37764
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA40649
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.350814
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2142895
โครโมโซมโครโมโซม24160