บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก88698
ลิพิดลิพิด116425
โปรตีนโปรตีน100837
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์139498
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 77115
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32561
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 55621
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22392
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28109
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29853
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง40527
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์30063
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์36586
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9242
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27424
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ162954
ฟีโรโมนฟีโรโมน10260
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน19941
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5649
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619606
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510860
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4226722
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.321774
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.251691
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116690
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์66432
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.429464
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 36652
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.319751
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร34787
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 84033
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 27989
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 73156
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต48388
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.228963
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 46188
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21402
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 155296
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA92206
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม42559
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)59733
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม36353
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 210806
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)57818
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม44263
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA35807
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA36625
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.348400
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2139203
โครโมโซมโครโมโซม23030