บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก84550
ลิพิดลิพิด110831
โปรตีนโปรตีน96619
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์129739
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 72462
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32109
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 52086
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22195
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว27834
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29299
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง39843
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์28556
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์35056
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9041
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ26903
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ155487
ฟีโรโมนฟีโรโมน9878
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน19008
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5388
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619163
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510572
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4223211
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.321110
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.250567
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116384
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์63081
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.426937
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 35008
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.318571
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร32205
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 78352
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 26668
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 65945
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต46125
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.226050
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 44121
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม20535
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 139812
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA88675
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม40170
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)56976
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม34630
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 207844
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)55840
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม43229
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA34379
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA35128
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.347397
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2127204
โครโมโซมโครโมโซม22590