บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด21449
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต151738
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 77613
พอลิเมอร์พอลิเมอร์250506
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม132816
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน40441
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์89753
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20368
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19253
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ64996
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน91356
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน46570
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน102640
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์14159
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์41824
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส100232
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส83250
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย27990
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16928
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส48624
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์34706
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม73552
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ77531
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล42930
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล30224
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล47832
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี64186
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี146239
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 82688
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย133638
สารละลายสารละลาย141860
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม114069
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26456
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี90218
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ22794
มวลอะตอมมวลอะตอม171717
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน130471
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ14033
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่96772
พันธะโลหะพันธะโลหะ51852
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์234847
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก134411
ตารางธาตุตารางธาตุ240856
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม238222