บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด20477
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต145898
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 74799
พอลิเมอร์พอลิเมอร์242022
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม128046
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน38556
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์85960
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19710
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18791
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ61529
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน86388
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน43970
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน94553
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13445
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์40858
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส97641
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส81621
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย26885
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16547
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส47146
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์33195
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม66446
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ70996
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล38919
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล28643
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล44810
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี60774
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี136758
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 77908
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย124874
สารละลายสารละลาย130145
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม109504
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ25648
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี85377
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ21574
มวลอะตอมมวลอะตอม158463
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน119360
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13694
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่90250
พันธะโลหะพันธะโลหะ48780
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์221121
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก127404
ตารางธาตุตารางธาตุ231515
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม218920