บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด19517
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต144007
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 73991
พอลิเมอร์พอลิเมอร์238048
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม126517
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน38130
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์85056
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19479
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18583
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ60667
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน85202
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน43125
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน90763
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13065
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์39863
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส95891
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส80720
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย26387
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16275
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส46578
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์32730
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม65854
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ70050
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล38348
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล28278
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล44276
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี60214
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี133022
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 75469
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย122531
สารละลายสารละลาย127426
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม108485
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ25351
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี84215
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ21166
มวลอะตอมมวลอะตอม153233
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน116800
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13540
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่88584
พันธะโลหะพันธะโลหะ48063
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์217824
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก125960
ตารางธาตุตารางธาตุ228783
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม212111