บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด17645
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต137916
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 68874
พอลิเมอร์พอลิเมอร์222294
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม120375
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน36184
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์80020
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18828
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18163
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ58000
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน82320
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน41537
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน86559
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12547
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์36915
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส88492
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส77789
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย23966
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ15485
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส44597
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์30953
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม62549
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ65122
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล36282
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล27125
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล42349
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี59238
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี129841
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 72126
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย116743
สารละลายสารละลาย119455
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม101537
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ24043
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี79657
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ20178
มวลอะตอมมวลอะตอม147217
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน110446
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13269
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่83653
พันธะโลหะพันธะโลหะ45448
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์208742
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก121255
ตารางธาตุตารางธาตุ224821
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม206951