บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด22257
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต156448
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 81038
พอลิเมอร์พอลิเมอร์262802
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม136431
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน41870
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์92913
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20914
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19633
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ67147
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน93913
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน47477
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน106145
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์14525
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์43535
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส105092
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส85423
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย29171
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ17392
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส50050
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์36157
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม78195
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ82694
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล44545
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล30955
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล49226
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี65215
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี149566
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 85536
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย139294
สารละลายสารละลาย149135
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม117369
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26890
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี95398
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ23266
มวลอะตอมมวลอะตอม177839
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน136420
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ14267
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่100795
พันธะโลหะพันธะโลหะ54964
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์255155
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก141898
ตารางธาตุตารางธาตุ245302
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม244540