บทเรียน ม.6

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด17679
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก84604
ลิพิดลิพิด110912
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต138029
โปรตีนโปรตีน96695
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 68941
พอลิเมอร์พอลิเมอร์222559
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม120526
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน36211
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์80122
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18832
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18170
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ58062
สารประกอบ แอลเคน,แอลคีน,แอลไคน์,อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนสารประกอบ แอลเคน,แอลคีน,แอลไคน์,อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน121887
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน82380
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน41594
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน86694
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12558
ตัวอย่างการนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์การแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกให้เป็นแบบดิจิตอลตัวอย่างการนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์การแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกให้เป็นแบบดิจิตอล19285
สัญญาณไฟฟ้าสัญญาณไฟฟ้า26264
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับเป็นตัวรับรู้วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับเป็นตัวรับรู้40858
แบบฝึกหัดเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์แบบฝึกหัดเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์42249
กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกันกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน78143
ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์24062
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ปฏิกิริยานิวเคลียร์34536
เสถียรภาพของนิวเคลียสเสถียรภาพของนิวเคลียส19007
ไอโซโทปไอโซโทป33778
การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสีการสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี32686
การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส12607
การพบกัมมันตภาพรังสีการพบกัมมันตภาพรังสี8208
ตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวนตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวน15536
เลเซอร์เลเซอร์6960
กลศาสตร์ควอนตัมกลศาสตร์ควอนตัม28132
ทวิภาพของคลื่นและอนุภาคทวิภาพของคลื่นและอนุภาค37180
ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์8765
รังสีเอกซ์รังสีเอกซ์15570
การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์16808
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ทฤษฎีอะตอมของโบร์57385
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก13562
การทดลองด้านสเปกตรัมการทดลองด้านสเปกตรัม15049
การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด21262
แบบจำลองอะตอมของทอมสันแบบจำลองอะตอมของทอมสัน6769
อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอนอะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน45403
โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า64024
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า114115
การแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศการแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ8424
ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์35015
แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 213269
วงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยวงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย14960
การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านการคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน12566