บทเรียน ม.6

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด22262
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก97569
ลิพิดลิพิด126032
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต156453
โปรตีนโปรตีน107569
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 81042
พอลิเมอร์พอลิเมอร์262813
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม136436
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน41871
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์92915
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20914
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19635
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ67149
สารประกอบ แอลเคน,แอลคีน,แอลไคน์,อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนสารประกอบ แอลเคน,แอลคีน,แอลไคน์,อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน138135
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน93918
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน47481
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน106155
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์14527
ตัวอย่างการนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์การแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกให้เป็นแบบดิจิตอลตัวอย่างการนำความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานทางวิทยาศาสตร์การแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกให้เป็นแบบดิจิตอล20840
สัญญาณไฟฟ้าสัญญาณไฟฟ้า29660
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับเป็นตัวรับรู้วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับเป็นตัวรับรู้45681
แบบฝึกหัดเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์แบบฝึกหัดเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์48644
กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกันกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน99424
ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์33281
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ปฏิกิริยานิวเคลียร์41338
เสถียรภาพของนิวเคลียสเสถียรภาพของนิวเคลียส21838
ไอโซโทปไอโซโทป38860
การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสีการสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี39707
การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส16576
การพบกัมมันตภาพรังสีการพบกัมมันตภาพรังสี9250
ตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวนตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวน17066
เลเซอร์เลเซอร์8129
กลศาสตร์ควอนตัมกลศาสตร์ควอนตัม32646
ทวิภาพของคลื่นและอนุภาคทวิภาพของคลื่นและอนุภาค44266
ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์10043
รังสีเอกซ์รังสีเอกซ์19848
การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์21841
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ทฤษฎีอะตอมของโบร์74821
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก21094
การทดลองด้านสเปกตรัมการทดลองด้านสเปกตรัม18306
การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด30828
แบบจำลองอะตอมของทอมสันแบบจำลองอะตอมของทอมสัน7231
อะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอนอะตอมและการค้นพบอิเล็กตรอน53380
โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า76879
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า129954
การแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศการแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ9359
ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์45639
แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2แบบฝึกหัดเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก 214942
วงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยวงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย16656
การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านการคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน17788