หลักการตลาด...ตอนที่ 3: หนาที่การตลาด

หนาที่การตลาด

 

 

หนาที่การตลาด (Marketing function) หรือกิจกรรมการตลาด (marketing activities) หมายถึง "กิจกรรม

ทางการตลาดที่จะทําใหสินคาหรือบริการมีการเคลื่อนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม"

โดยทั่วไปหนาที่การตลาดประกอบดวย 3 กลุมใหญ ดังนี้

 

1. หนาที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน (Exchange) ประกอบดวย 2 หนาที่ดังนี้

 

1.1 การซื้อ (Buying) หมายถึง การแสวงหาและประเมินสินคาหรือบริการเพื่อนํามาจําหนายหรือผลิตใหกับ

ผูบริโภค

 

1.2 การขาย (Selling) หมายถึง การสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑโดยใชพนักงานขายหรือไมใชพนักงาน

ขาย ดังนั้นบทบาทหนาที่นี้เปนที่สําคัญของการตลาด เพราะสรางรายไดใหกับธุรกิจที่ตอเนื่องการขายประกอบดวย

2 รูปแบบ คือ

 

1.2.1 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) เปนการติดตอสื่อสารโดยใชบุคคล เชน

การขายอาหารเสริมสุขภาพโดยพนักงานขายตรงและใหบริการถึงบาน 

 

 

1.2.2 การขายโดยไมใชพนักงานขาย (non-personal selling) เปนกิจกรรมกระตุนใหลูกคาเกิดการ

ตัดสินใจซื้อ เชน การจัดแสดงสินคา การลดราคา แลก แจก แถม ฯลฯ

 

2. หนาที่เกี่ยวกับการกระจายสินคา (Physical distribution) ประกอบดวย 2 หนาที่ ดังนี้

 

2.1 การขนสง (Transporting) หมายถึง การขนสงเคลื่อนยายตัวสินคาจากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงหนึ่งโดย

ใชพาหนะตางๆ เชน รถบรรทุก เรือ เครื่องบิน รถไฟ ทอ ฯลฯ

 

2.2 การเก็บรักษา (Storing) หมายถึง การเก็บรักษาสินคาไวเมื่อถึงเวลาที่ลูกคาตองการซึ่งตองอาศัยคลังสิน

คา และการบริหารสินคาคงเหลือ

 

3. หนาที่เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกทางการตลาด (Facilitating marketing Function)

ประกอบ 4 หนาที่ ดังนี้

 

3.1 การจัดมาตรฐานและระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ (Standardization and grading) หมายถึง

การจัดสรรคัดแยกผลิตภัณฑตามขนาดมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ เพื่อทําใหการซื้อและการขายคลองตัว

ยิ่งขึ้นรวมทั้ง สามารถสนองตอบความตองการของลูกคาที่แตกตางกันไดดียิ่งขึ้น และทําใหการตรวจสอบเช็คสิน

คางายดายขึ้น

 

3.2 การเงิน (Financing) เปนหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดหาเงินสดและเครดิตใหเพียงพอตอการขนสง

การเก็บรักษา การสงเสริมการตลาด การขาย และการซื้อสินคา

 

3.3 การเสี่ยงภัย (Risk taking) เปนการรับภาระความไมแนนอนที่จะเกิดขึ้น จากกระบวนการทางการตลาด

เชน สินคาลาสมัยเสียหาย ถูกขโมย ลูกคาไมตองการ ยอดขายต่ำขาดทุน

 

3.4 สารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยตลาด (marketing information and marketing research)

จะเกี่ยวของถึงการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ โดยการวิเคราะหขอมูล การนําขอมูลไปใชในการวางแผนและควบคุม

กิจกรรมการตลาด

 

 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 

ศิริวรรณ เสรีรัตน, ศุภร เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนทและสุพีร ลิ่มไทย. . หลักการตลาด.

กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลม และไซเท็กซ.2543.

Bovee,Courtland L., Michael J. Houston and John V. Thill. 1995. Marketing. 2th ed. New York : McGraw-hill, Inc.

Kotler,Philip. 2004. Marketing Management. Millennium ed. New Jersey : Prentice - Hall,Inc.