แบบฝึกหัดวิชาเคมี เรื่องสมดุลเคมี

วิชา : เคมี ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 49,550 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  สมการใดต่อไปนี้มีค่าคงที่สมดุลเท่ากับ displaystylefrac{1}{[H_2]}
 
H_2(g) +S(s) rightarrow H_2S(g)
H_2(g) +S(l) rightarrow H_2S(g)
H_2(g) +S(g) rightleftharpoons H_2S(g)
H_2(g) +S(s) rightleftharpoons H_2S(s)
2 )  ในสภาวะสมดุลของปฏิกิริยาทั้ง 3 ชนิดข้างล่างนี้

(1) A+B rightleftharpoons C
(2) B+D rightleftharpoons D
(3) C+D rightleftharpoons E+A


มีค่าคงที่ของสมดุลเป็น K_1, K_2, K_3 ตามลำดับ ถ้าทราบค่า K_1 และ K_2 จะหาค่า K_3 ได้จากข้อใด
 
K_1 - K_2
K_2 - K_1
displaystylefrac{K_1}{K_2}
displaystylefrac{K_2}{K_1}
3 )  จากผลการทดลองซึ่งการกระทำในภาชนะขนาด 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร ที่อุณหภูมิ 35 ˚C ของปฏิกิริยาเคมี

2X(g) + Y(g) rightleftharpoons P(g) + Q(g)

ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยานี้มีค่าเท่าไรที่อุณหภูมิ 35 ˚C
 
1.4
1.7
1.4 times 10^{-2}
1.7 times 10^{-1}
4 )  AgCl เป็นสารเคมีที่ละลายน้ำได้น้อยมากโดยมีค่าคงที่สมดุล K= 1.8 times 10^{-10} mol^2/dm^6 ดังสมการ

AgCl(s) rightleftharpoons Ag^+(aq) + Cl^-

ถ้า AgClอยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นของคลอไรด์ 0.001 mol/dm^3 สารละลายนี้จะมี Ag^+ เข้มข้นกี่mol/dm^3
 
1.34 times 10^{-5}
1.8 times 10^{-7}
1.8 times 10^{-6}
1.8 times 10^{-10}
5 )  กำหนดปฏิกิริยาที่อยู่ในภาวะสมดุลดังนี้


ข้อ
ปฏิกิริยา
ค่าคงที่สมดุล
1

A+3B rightleftharpoons C

K_1
2
2Crightleftharpoons 3D + 2E K_2
3
 2A+6B rightleftharpoons 3D+2E K_3

จะหาค่า K_3 ได้จากข้อใด
 
K_{1}^{2}K_2
K_1K_2
displaystylefrac{K_1}{K_2}
displaystylefrac{K_2}{K_{1}^{2}}
6 )  เมื่อนำก๊าซ x 5 mol มาเผาในภาชนะปิดขนาด 100 cm^3 ที่อุณหภูมิหนึ่ง พบว่าสมารถแยกสลายไป 18% ให้แก๊ส y และ z ดังสมการ ที่ภาวะสมดุล x rightleftharpoons y+z ค่าคงที่ของสมดุลเป็น (mol/l)
 
0.22
0.40
1.98
3.95
7 )  ปฏิกิริยา H_2(g) + I2(g)   rightleftharpoons 2HI(g) มีค่าคงที่สมดุล K = 9.0 ที่อุณหภูมิที่กำหนด ถ้านำ 1.0 mol ของ H_2 และ 1.0 mol ของ I_2 มาผสมกันในภาชนะขนาด 1 dm^3 ที่อุณหภูมิดังกล่าว ความเข้มข้นของ HI ณ สภาวะสมดุลคือข้อใด
 
0.9 mol/dm^3
0.6 mol/dm^3
1.2 mol/dm^3
1.9 mol/dm^3
8 )  ในปฏิกิริยาที่ 1,000 ˚C

Cl_2(g) rightleftharpoons 2Cl(g)

K = 1.21 times 10^{-6} ที่สภาวะสมดุลมี Cl_2 1โมล ในภาชนะ 1 dm^3 อยากทราบว่า Cl_2 แยกสลายไปกี่โมล
 
5.5 times 10^{-4}
1.1 times 10^{-3}
2.2 times 10^{-3}
5.5 times 10^{-3}
9 )  เมื่อบรรจุแก๊ส NO_2 ในถังแก๊ส แล้วทิ้งไว้ที่ 25 ˚C จะเข้าสู่สมดุล ดังนี้

2NO_2(g) rightleftharpoons  N_2(g) + 2O_2 (g)

K = 6.7 times 10^{16} การเปรียบเทียบความเข้มข้นที่ภาวะสมดุล ข้อใดที่เป็นไปได้
 
[O_2] = frac{1}{2}[N_2] , [O_2] > [NO_2]
 [O_2] = [NO_2] , [O_2] > [N_2]
 [NO_2] > [N_2] , [O_2] = 2[N_2]
 [O_2] > [N_2] , [O_2] > [NO_2]
10 )  ที่อุณหภูมิ 25 ˚C ผลึก AgCl ละลายน้ำ 1 dm^3 ได้ 0.00188 กรัม อยากทราบว่าปฏิกิริยานี้มีค่าคงที่สมดุลเท่าใด ( Ag = 108, Cl = 35.5 )
 
1.7 times 10^{-10}
1.3 times 10^{-5}
1.9 times 10^{-3}
2.1 times 10^{-15}
11 )  ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 2NO(g) + O_2(g) rightleftharpoons 2NO_2(g) เท่ากับ 1 times 10^{12}

ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา NO(g) + frac{1}{2}O_2(g) rightleftharpoons NO_2(g) เท่ากับเท่าใด
 
1 times 10^6
0.5times 10^12
2 times 10^12
1 times 10^24
12 )  ปฏิกิริยา A + B rightleftharpoons C + D มีค่าคงที่สมดุลเท่ากับ 9 ถ้าผสม A 2 mol/dm^3 และ B 2 mol/dm^3 เข้าด้วยกัน จะมี B และ C อยู่อย่างละกี่ mol/dm^3 ที่ภาวะสมดุล
 
0, 2
0.5, 1.5
1, 1
0.3, 0.8
13 )  การสลายตัวของสาร A เป็นดังนี้ 2Arightleftharpoons 2B + C เมื่อเริ่มจาก A 0.10 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร พบว่าที่สมดุลเหลือเพียง 0.02 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร จงหาค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา B +  frac{1}{2}C rightleftharpoons  A
 
0.64
0.80
1.25
1.56
14 )  ละลายเอทานอลและกรดแอซีติกอย่างละ 1.00 mol ในน้ำที่อุณหภูมิสูง ปริมาตรรวมของสารละลายเท่ากับ 250 cm^3 ที่ภาวะสมดุลพบว่ากรดแอซีติกถูกใช้ไปร้อยละ 25 ของปริมาณที่เติมไป จงคำนวณหาค่าคงที่ของสมดุลของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น

C_2H_5OH(aq) + CH_3COOH(aq)rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5(aq)+H_2O(l)
 
0.11
0.33
1.00
1.11
15 )  แก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์ อาจเตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่างแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์กับแก๊สแอมโมเนียดังนี้

2CO(g) + NH_3(g)rightleftharpoons HCN(g) + CO_2(g) + H_2(g)

ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน เมื่อนำ CO และ NH_3 มาทำปฏิกิริยากันในภาชนะปิดที่ 800 ˚C พบว่าที่ภาวะสมดุลความเข้มข้นของแก๊ส CO NH_3 และ HCN มีค่าเท่ากับ 0.050, 0.025 และ 0.084 mol/l ตามลำดับ ค่าคงที่สมดุลมีค่าเท่าไร
 
20.16
9.48
0.47
0.11
16 )  การทดลองต่อไปนี้ ระบบใดจะทำให้เกิดแก๊ส HCN เป็นปริมาณมากกว่าในข้อ 15.
 
ทดลองเหมือนเดิม แต่ปล่อยให้อยู่ที่ 800 ˚C นานกว่าเดิม
ทดลองเหมือนเดิม แต่ลดปริมาตรของระบบลงเหลือครึ่งหนึ่ง
เติมสารที่สามารถดูดซับแก๊สไฮโดรเจนลงไป
เติมอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
17 )  ปฏิกิริยา N_2(g) + O_2(g) rightleftharpoons 2NO(g) เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนที่อุณหภูมิ 2,000 ˚C มีค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาเท่ากับ 4.0times 10^{-4} ถ้าความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่ภาวะสมดุลของ [O_2] = [N_2] = 0.1 mol/dm^3 พิจารณาข้อความต่อไปนี้

( ก ) ที่ 1,000 ˚C ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาจะน้อยกว่า 4.0times 10^{-4}
( ข ) ปฏิกิริยา 2NO(g) rightleftharpoons N_2(g) + O_2(g) เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน
( ค ) ที่ 2,000 ˚C ความเข้มข้นของ [NO] เท่ากับ 2.0times 10^{-3} mol/dm^3
( ง ) ถ้าลดความเข้มข้นของ O_2(g) จะมีผลทำให้ความเข้มข้นของ N_2(g) ลดลง
ข้อสรุปใดถูกต้อง
 
(ก)(ข) และ (ค)
(ข)และ(ค)
(ข)และ (ง )
(ค) และ (ง )
18 )  ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา PbSO_4(s)rightleftharpoons Pb^2+(aq) + SO^{2-}_{4} (aq) มีค่าเท่ากับ 1.44times 10^-8 ในสารละลายอิ่มตัวของ PbSO_4 100 cm^3 จะมี PbSO_4 ละลายอยู่กี่กรัม ( Pb= 207, S = 32, O = 16 )
 
1.2 times 10^{-3}
1.2 times 10^{-4}
3.636 times 10^{-2}
3.636 times 10^{-3}
19 )  เมื่อผสมสารละลายไอร์ออน(II) คลอไรด์กับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจะมีตะกอนเงินเกิดขึ้น เขียนสมการที่สมดุลได้ดังนี้
Fe^{2+}(aq) + Ag^+(aq) rightleftharpoons Fe^{3+}(aq) + Ag(s)

เมื่อเติมสารละลายชนิดใดต่อไปนี้ จะทำให้ปริมาณของตะกอนของเงินลดลง
 
โซเดียมคลอไรด์
ไอร์ออน(II) คลอไรด์
ซิลเวอร์ไนเตรต
ไอร์ออน(III)คลอไรด์
กำหนดให้ ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 20 – 21 เมื่อสาร A ทำปฏิกิริยากับสาร B ได้สาร C และสาร D เป็น

ผลิตภัณฑ์ ดังนี้  A(aq) + B(aq) \rightleftharpoons C(s) + D(aq) 

ระบบอยู่ในภาวะสมดุลที่อุณหภูมิ 25 ˚C ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน
20 )  ถ้ารบกวนสมดุลโดยการให้ความร้อนแก่ระบบ เพื่อให้ระบบเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่ที่ 50 ˚C ให้พิจารณาว่าข้อสรุปต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง
 
ตะกอนของสาร C จะมากขึ้น และค่าคงตัวของสมดุลก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
ตะกอนของสาร C จะมากขึ้น แต่ค่าคงตัวของสมดุลจะยังคงเท่าเดิม
ตะกอนของสาร C จะลดลง และค่าคงตัวของสมดุลจะลดลงด้วย
ตะกอนของสาร C จะลดลง แต่ค่าคงตัวของสมดุลก็จะเพิ่มขึ้น
21 )  ถ้าในการทดลองนี้ใช้สาร A ที่มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเท่าตัวนอกนั้นคงเหมือนเดิม ให้พิจารณาว่าข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 
จะเกิดตะกอนของสาร C มากขึ้น และค่าคงตัวของสมดุลก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วย
จะเกิดตะกอนของสาร C มากขึ้น แต่ค่าคงตัวของสมดุลยังคงเท่าเดิม
จะเกิดตะกอนของสาร C น้อยลง และค่าคงตัวของสมดุลก็จะลดลงด้วย
จะเกิดตะกอนของสาร C น้อยลง แต่ค่าคงตัวของสมดุลก็จะคงเท่าเดิม
22 )  ปฏิกิริยาระหว่างไนตริกออกไซด์กับคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนและแสดงด้วยสมการต่อไปนี้ 2NO(g) + 2CO(g)rightleftharpoons N_2(g) + 2CO_2(g) การเปลี่ยนแปลงปัจจัยในข้อใดที่มีผลต่อสมดุลของระบบนี้ซึ่งจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่มีการเพิ่มปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์
 
อุณหภูมิต่ำหรือความดันสูง
อุณหภูมิต่ำหรือความดันต่ำ
อุณหภูมิสูงหรือความดันสูง
อุณหภูมิสูงหรือความดันต่ำ
23 )  ปฏิกิริยาที่ภาวะสมดุลในข้อใด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความดันจะมีผลตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
 
N_2(g) + 3H_2(g)  rightleftharpoons   2NH_3(g) คายความร้อน
2O_3(g)  rightleftharpoons   3O_2(g) คายความร้อน
CO(g) + H_2O(g)   rightleftharpoons     CO_2(g) + H_2(g) คายความร้อน
N_2(g) + O_2(g)   rightleftharpoons   2NO(g) ดูดความร้อน
24 )  เมื่อเติมสารละลายไฮโดรเจนซัลไฟด์ลงไปในสารละลาย Pb^{2+} จะทำให้เกิดตะกอน PbS สมดุลเคมีที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้ Pb^{2+} (aq) + H_2S(aq)  rightleftharpoons  PbS(s) + 2H^+(aq) ในภาวะใดจะทำให้ PbS ตกตะกอนน้อยที่สุด
 
เพิ่มความเป็นเบสของสารละลายให้มากขึ้น
เพิ่มความเข้มข้นของสารละลายไฮโดรเจนซัลไฟด์
เติม Pb^{2+} ลงไปอีก
เพิ่มความเป็นกรดของสารละลายให้มากขึ้น
25 )  ปฏิกิริยาเคมีดังสมการ 4NH_3 + 5O_2 rightleftharpoons 4NO + 6H_2O ปฏิกิริยาใช้แพลทินัม (Pt) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เมื่อปฏิกิริยาถึงสมดุลแล้ว ถ้าเพิ่มตัวเร่งปฏิกิริยาลงไปอีก จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นหรือไม่
 
ปริมาณของ NO และ H_2O จะเกิดมากขึ้น
ปริมาณของ NH_3 และ O_2 จะลดลง
อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้น
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
26 )  ในระบบหนึ่งซึ่งอยู่ในภาวะสมดุลเกิดปฏิกิริยาดังนี้

H_2(g) + I_2(g) rightleftharpoons 2HI(g)

ถ้าต้องการให้ค่าคงที่ของสมดุลเปลี่ยนแปลงจะทำได้อย่างไร
 
เติมตัวเร่งปฏิกิริยา
เพิ่มความดันโดยให้อุณหภูมิคงที่
เพิ่มอุณหภูมิ
เพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์
27 )  พิจารณาระบบซึ่งอยู่ในภาวะสมดุล ดังนี้

PCl_5(g)rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g) – 92.9 kJ/mol

ข้อความใดต่อไปนี้เป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบนี้
 
การเพิ่มความเข้มข้นของ PCl_5 จะทำให้ตำแหน่งของสมดุลเปลี่ยนไปทางขวา
ตัวเร่งปฏิกิริยาจะทำให้ระบบเข้าสู่สมดุลเร็วขึ้น และจะทำให้ตำแหน่งของสมดุลเปลี่ยนไปทางขวา
การลดความดันทั้งหมดของระบบ จะทำให้ตำแหน่งของสมดุลเปลี่ยนไปทางขวา
การเพิ่มอุณหภูมิจะทำให้ตำแหน่งของสมดุลเปลี่ยนไปทางขวา
28 )  ค่าคงที่สมดุล K ขึ้นกับ
 
ความดันหรือความเข้มข้น
ทั้งความดันและอุณหภูมิ
ความเข้มข้นและอุณหภูมิ
อุณหภูมิเท่านั้น
29 )  เมื่อเพิ่มอุณหภูมิและลดความดัน (แต่ไม่พร้อมกัน) จะมีผลให้ปฏิกิริยาใดดำเนินจากซ้ายไปขวา
 
I และ II
II และ III
II
I และ III
30 )  ถ้าระบบของปฏิกิริยา H_2(g) + I_2(g) rightleftharpoons 2HI(g) อยู่ที่ภาวะสมดุล แผนภาพใดข้างล่างนี้แสดงผลของการเพิ่ม H_2(g) ลงไปในระบบ กำหนด t_1 = เวลาที่เติม H_2(g)
 
31 )  ในระบบ PCl_5(g)rightleftharpoons  PCl_3(g) + Cl_2(g)
I : ถ้าบรรจุ PCl_5 1 โมล ในภาชนะขนาด 2 dm^3 แล้วปล่อยให้เข้าสู่สมดุล ณ อุณหภูมิหนึ่ง K = 33
II : ทำการทดลองเหมือนข้อ I แต่ใช้ภาชนะขนาด 1 dm^3
ข้อสรุปใดถูกต้อง
 
ค่าคงที่สมดุลในข้อ II จะลดลง 2 เท่า
ค่าคงที่สมดุลในข้อ II ลดลงแต่ไม่ถึง 2 เท่า
อัตราการสลายตัวของPCl_5 เพิ่มขึ้นในข้อ II
การเปลี่ยนภาชนะไม่มีผลต่ออัตราการสลายตัวของ PCl_5
32 )  ระบบ 2 ระบบอยู่ในภาชนะสมดุลที่อุณหภูมิห้อง
ระบบ1 พลังงาน + A(g) rightleftharpoons B(g) + C(g)

ระบบ 2 พลังงาน +2XY(g)  rightleftharpoons X_2(g) +Y_2(g)
ข้อใดผิด
 
เมื่อเพิ่ม [B] ในระบบที่1 และ [X_2] ในระบบที่ 2 จะมีผลให้ [C] และ [Y] ที่ภาวะสมดุลลดลง
ถ้านำ B(g) และ X_2(g) ออกจากแต่ละระบบ อุณหภูมิของทั้ง 2 ระบบ จะลดลง
การเพิ่มอุณหภูมิจะมีผลให้ [B] และ [X_2] เพิ่มขึ้น
การเพิ่มความดันโดยการลดปริมาตรของภาชนะจะมีผลให้ปริมาณ A(g) และ XY(g) เพิ่มขึ้น
33 )  . ที่ความดัน 1 atm และอุณหภูมิ 25 ˚C 2A(g) + 20kJ rightleftharpoons B(g) + C(g) K =  1.0 times 10^{-10} เมื่อเปลี่ยนสภาวะปฏิกิริยาได้ผลดังนี้ ข้อมูลของสภาวะปฏิกิริยาใดผิด
 
I, III
II, IV
III, V
II, V
34 )  ปฏิกิริยา 2SO_3(g)rightleftharpoons 2SO_2(g) + O_2(g) เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน ถ้าระบบนี้อยู่ในภาวะสมดุลมีวิธีใดที่จะเพิ่มปริมาณของ SO_3 ได้

ก. เพิ่มอุณหภูมิ  		ข. เพิ่มความดัน
ค. ลดอุณหภูมิ ง. ลดความดัน
 
ก และ ข
ข และ ค
ก และ ค
ข และ ง
35 )  ปฏิกิริยา N_2(g) + 3H_2(g) rightleftharpoons 2NH_3(g) เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน สภาวะทั้งหมดในข้อใดที่มีผลทำให้เกิด NH_3 มากขึ้น
 
เพิ่ม N_2 เพิ่มความร้อน เพิ่มความดัน เพิ่มปริมาตร
ดึง NH_3 ออกจากระบบ ลดความร้อน เพิ่มความดัน เพิ่มปริมาตร
เพิ่ม H_2 ลดความร้อน เพิ่มความดัน ลดปริมาตร
ดึง NH_3 ออกจากระบบ ลดความร้อน ลดความดัน ลดปริมาตร
36 )  พิจารณาผลจากการเติมสารละลายต่างๆลงในปฏิกิริยาที่อยู่ในภาวะสมดุลต่อไปนี้ ก. เติม NH_4SCN(aq) จะได้สารละลายสีแดงเข้ม ข. เติม Na_2HPO_4(aq) จะได้ตะกอนขาวเล็กน้อย และสารละลายมีสีเข้มขึ้น ค. เติม NaOH(aq) จะได้ตะกอนสีน้ำตาลเกิดขึ้น และสารละลายมีสีจางลง ง. เติม Fe(NO_3)_3(aq) จะได้สารละลายสีเหลืองอ่อนมาก
 
ก และ ข
ข และ ง
ค และ ง
ก และ ค
37 )  จากข้อมูลในตารางต่อไปนี้ จงเปรียบเทียบความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ที่ภาวะสมดุลของปฏิกิริยา
 
 [N_2O_4] > [NH_3] > [HI]
[HI] > [N_2O_4] > [NH_3]
 [HI] > [NH_3] > [N_2O_4]
 [N_2O_4] = [HI] > [NH_3]
38 )  กำหนดปฏิกิริยาต่อไปนี้
ก. N_2O_4(g) rightleftharpoons 2NO_2(g)
ข. N_2(g) + O_2(g) rightleftharpoons 2NO(g)
ค. 2HBr(g) + Cl_2(g) rightleftharpoons 2HCl(g) + Br_2(g)
ง. H_2(g) + I_2(g) rightleftharpoons 2HI(g)
การเปลี่ยนแปลงความดันจะไม่มีผลต่อภาวะสมดุลของปฏิกิริยาในข้อใด
 
ก และ ค
ก และ ง
ข และ ค
ข, ค และ ง
39 )  ปฏิกิริยา 4HCl(g) + O_2(g) rightleftharpoons 2H_2O(g) + 2Cl_2(g) เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนที่ 200 ˚C

ก. การเพิ่ม O_2(g) หรือกำจัด Cl_2(g) จะทำให้ปฏิกิริยามีการเปลี่ยนสมดุลไปในทางเดียวกัน
ข. การเพิ่มปริมาตรของระบบหรือการเพิ่มความดัน จะทำให้สมดุลเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกันข้าม
ค. การเติมตัวเร่งจะทำให้ปฏิกิริยาไปทางขวามากขึ้น
ง. การลดอุณหภูมิให้เหลือ 100 ˚C จะไม่มีผลต่อสมดุล

ข้อสรุปใดถูกต้อง
 
ก และ ข
ก ข และ ค
ข และ ค
ข, ค และ ง
40 )  จากปฏิกิริยาCOCl_2(g) rightleftharpoons  CO(g) + Cl_2(g) เมื่อระบบเข้าสู่ภาวะสมดุล ความเข้มข้นของ COCl_2 มีค่าเท่ากับ 0.4 mol/dm^3 จากนั้นรบกวนสมดุลโดยการเติม COCl_2 เมื่อระบบเข้าสู่สมดุลใหม่ ความเข้มข้นของ COCl_2 มีค่าเท่ากับ 1.6 mol/dm^3 จากข้อมูลดังกล่าวความเข้มข้นของ CO ที่ภาวะสมดุลใหม่เทียบกับภาวะสมดุลเดิมอย่างไร
 
ความเข้มข้นของ CO จะลดลงครึ่งหนึ่ง
ความเข้มข้นของ CO จะเพิ่มขึ้น 2 เท่า
ความเข้มข้นของ CO จะเพิ่มขึ้น 4 เท่า
ข้อมูลไม่เพียงพอไม่ได้กำหนดค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาให้
41 )  Ag_2CO_3 เป็นของแข็งสีเหลืองอ่อนละลายน้ำได้น้อยเมื่อนำมาละลายในน้ำ 20 cm^3 จนได้สารละลายอิ่มตัวเกิดระบบสมดุลดังสมการ

Ag_2CO_3(s) rightleftharpoons 2Ag^+(aq) + CO^{2-}_{3} (aq) พิจารณาการกระทำต่อไปนี้

ก. เติมน้ำเพิ่ม 20 cm^3
ข. เติมสารละลาย AgNO_3 เข้มข้น 0.5 mol/dm^3
ค. เติมสารละลาย Na_2CO_3 เข้มข้น 0.5 mol/dm^3
ง. เติมของแข็ง Ag_2CO_3

การกระทำในข้อใดไม่ถือว่าเป็นการรบกวนสมดุลของระบบตามหลักเลอ ชาเตอลิเอ
 
ก และ ข เท่านั้น
ก และ ค เท่านั้น
ก ข และ ค
เฉพาะ ง เท่านั้น
42 )  พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
- I_2 ละลายใน CCl_4 ได้สารละลายสีชมพูถึงม่วงเข้มขึ้นกับความเข้มข้น
- I_2 ไม่ค่อยละลายในน้ำ แต่ละลายได้ดีเมื่อมีสารละลาย KI และจะได้สารละลายสีเหลืองถึงน้ำตาล
- CCl_4 ไม่ละลายน้ำแต่หนักกว่าน้ำ

เตรียมหลอดทดลอง 2 หลอด แต่ละหลอดบรรจุสารละลาย I_2 ใน KI 0.5 cm^3 และ CCl_4 0.5 cm^3 และทำการทดลองต่อการบันทึกผลในขั้นใดผิดขั้น
การทดลอง
ผล
1

เขย่าหลอดหนึ่งแล้วเก็บไว้เปรียบเทียบ อีกหลอดหนึ่งทดลองต่อไป

ของเหลวแยกเป็น 2 ชั้น ชั้นบนสีม่วงชั้นล่างสีเหลือง

2

เติมน้ำกลั่น 1 cm^3 เขย่า

สารละลายชั้นน้ำมีสีจางลง

3
เติม CCl_4 1 cm^3 เขย่า

สารละลายชั้น CCl_4 จะมีปริมาณ I_2 มากขึ้น

4
เติมสารละลาย I_ 2 ใน KI อีก 2-3 หยดเขย่า

สารละลายทั้ง 2 ชั้นจะมีสีเข้มขึ้นกว่าขั้นที่3 แต่จางกว่าขั้นที่1

 
1
2
3
4
43 )  ในการศึกษาปฏิกิริยาระหว่าง [Co(H_2O)_6]^{2+} กับ Cl^- สมการที่เกิดขึ้นคือ

[Co(H_2O)_6]^{2+} (aq) + 4Cl^-(aq) rightleftharpoons [CoCl_4]^{2-}(aq) + 6H_2O(l)

สิ่งที่สังเกตได้และข้อสรุปข้อใดถูกต้อง
 
1
2
3
4
44 )  กำหนดให้ปฏิกิริยาเกิดตามสมการ 2Arightleftharpoons  B + C ถ้าเริ่มต้นมาสาร A เข้มข้น 2.00 mol/dm^3 เมื่อถึงสมดุลพบว่าสาร A หายไป 0.60 mol/dm^3 ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยานี้เป็นไปตามข้อใด
 
0.73
0.18
4.59times 10^{-2}
6.43 times 10^{-2}
45 )  การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้เกิดในภาชนะที่ปิดฝา ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่สามารถผันกลับได้
 
H_2O(s) + heat   rightarrow H_2O(l)
 2Cu_2+(aq) + [Fe(CN)_6]^{4-}(aq) rightarrow Cu_2[Fe(CN)_6](s)
[Co(H_2O)_6]^{2+}(aq) + 4Cl^-(aq) rightarrow [CoCl_4]^{2-}(aq) + H_2O(l)
 CO^{2-}_{3} (aq) + 2H^+(aq) rightarrow H_2O(l) + CO_2(g)
46 )  เผาถ่าน (C) ด้วย O_2 จำนวน 2 molในภาชนะปิดได้ CO_2 ดังสมการ
 C(s) + O_2(g)rightleftharpoons CO_2(g) ที่ภาวะสมดุลเกิด CO_2 x mol ถ้าทำการทดลองซ้ำที่อุณหภูมิเดียวกัน โดยใช้ผงถ่านและ O_2 เท่าเดิม แต่ลดปริมาตรภาชนะลงเหลือครึ่งหนึ่ง ที่ภาวะสมดุลเกิด CO_2 y mol ดังนั้น x และ y มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
 
 x = 2y
 x = y
 x =  frac {1}{2}y
 x = sqrt y
47 )  ถ้าความเข้มข้นของซิลเวอร์คลอไรด์ที่ละลายอยู่ในน้ำจนเป็นสารละลายอิ่มตัวที่ 25 ˚ C มีค่าเท่ากับ S_1 mol/dm^3 และปริมาณที่ยังเหลือเป็นของแข็งเท่ากับ S_2 mol ค่าคงที่สมดุลของการละลายนี้จะเท่ากับเท่าใด
 
 S_1
 sqrt {S_1 }
 S_{1}^{2}
 displaystyle frac{{S_1^2 }}{{S_2 - S_1 }}
48 )  จากสมการ A(s) + B(g) rightleftharpoons  C(s) K = 10^2
จงหาจำนวนโมลของ B ที่เกิดขึ้นที่ภาวะสมดุลในภาชนะปิดขนาด 0.200 dm^3 ที่มี C อยู่ 0.50 g
 
0.002
0.02
0.2
2.0
49 )  ในการผลิตแก๊สแอมโมเนียในอุตสาหกรรมสามารถทำได้โดยใช้ปฏิกิริยาระหว่างไนโตรเจนกับไฮโดรเจนดังสมการ N_2(g) + 3H_2(g)  rightleftharpoons  2NH_3(g) + 93kJ การเปลี่ยนแปลงของระบบจะเกิดผลอย่างไรการเปลี่ยนแปลง
ผล
อุณหภูมิ
ควมดัน
ปริมาณแก๊สแอมโมเนีย
เพิ่ม
เพิ่ม
มากขึ้น
เพิ่ม
ลด
มากขึ้น
ลด
เพิ่ม
มากขึ้น
ลด
ลด
น้อยลง
 
1
2
3
4
50 )  ปฏิกิริยา X เป็นปฏิกิริยาดูดพลังงาน ส่วนปฏิกิริยา Y เป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน ถ้าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของการทดลองมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา (R) และค่าคงที่สมดุล (K) ดังข้อใด

ข้อ
ปฏิกิริยา
อุณหภูมิ
R
K
1 X (ดูด) เพิ่มขึ้น มากขึ้น มากขึ้น
2 X (ดูด) ลดลง ลดลง มากขึ้น
3 Y (คาย) เพิ่มขึ้น ลดลง มากขึ้น
4 Y (คาย) ลดลง มากขึ้น ลดลง
 
1
2
3
4