ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 11

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,027 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

จงพิจารณาความสัมพันธ์ 1 ลูกบาศก์เมตร มีค่าเป็นกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

 

102

104

106

108

2 ) 

จูลเป็นหน่วยของอะไร

 

งาน

พลังงาน

ปริมาณความร้อน

ถูกทุกข้อ

3 ) 

ภาชนะ 3 ใบ ข้างล่างนี้บรรจุน้ำจำนวน 200 มิลลิลิตร  ข้อใดกล่าวถูกต้อง


                             

น้ำมีน้ำหนัก

น้ำมีความสูง

น้ำไม่มีนิยามของปริมาตร

น้ำไม่มีรูปร่างที่แน่นอน

4 ) 

สปริงขดหนึ่งสั่น 12 รอบในเวลา 40 วินาที  จงหาคาบและความถี่ของการสั่นว่ามีค่าเท่าใดตามลำดับ    (ตอบในหน่วยวินาทีต่อรอบ และรอบต่อวินาที)

 

0.3, 0.3

0.3, 3.3

3,3.3

33, .0.3 

5 ) 

ในวันหนึ่งเมื่ออุณหภูมิเท่ากับ 28 องศาเซลเซียส  ปรากฏว่าถ้าอุณหภูมิของแก้วเท่ากับ 16 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า   จะมีความชื้นตัวที่ด้านนอกของแก้วเครื่องดื่มเย็น  จงหาความชื้นสัมพันธ์ในวัน    นั้น  อากาศอิ่มตัวที่ 28 องศาเซลเซียส  มีน้ำ26.96 กรัม่อลูกบาสก์เมตร  ในขณะทีถ้าอุณหภูมิเท่ากับ 16 องศาเซลเซียส จะมีน้ำอยู่จำนวน 13.50 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

35%

40%

45%

50%

6 ) 

เทอร์โมมิเตอร์เครื่องหนึ่งในห้องขนาด10× 8 × 4  ลูกบาศก์เมตร อ่านได้ 22 องศาเซลเซียส และ เครื่องวัดความชื้นอ่านค่าความชื้นสัมพันธ์ได้ 35  เปอร์เซ็นต์  จงคำนวณหามวลของไอน้ำในห้อง อากาศอิ่มตัวที่ 22 องศาเซลเซียส มีน้ำจำนวน 19.33 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ตอบในหน่วยกิโลกรัม) 

 

6.77 × 10-3       

67.7 × 10 -3     

2.16     

21.27

7 ) 

จงพิจารณาข้อใดผิด 

 

ความดันมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตร

แรงลอยตัวเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่

ความดัน 1 บรรยากาศเท่ากับ 1.01 × 105 พาสคัล

ความดันเฉลี่ย คือแรงที่กระทำตั้งฉากในพื้นที่ทั้งหมด

8 ) 

จงหาความร้อนที่คายออกมาเมื่อได้น้ำ 20 กรัม ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส กลั่นตัวและเย็นลงถึง  20 องศาเซลเซียส กำหนดความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอเท่ากับ 540 cal/g · °C (ตอบในหน่วยแคลอรี) 

12,100

12,200

12,300

12,400

9 ) 

วัตถุจะอยู่ในภาวะสมดุลหรือสมดุลกลเมื่อใด 

 

วัตถุอยู่นิ่ง 

วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่

แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์        

 ถูกทุกข้อ 

10 ) 

แรงเสียดทานขณะที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่  เรียกแรงเสียดทานชนิดใด 

 

แรงเสียดทานจลน์           

แรงเสียดทานสถิต

แรงเสียดทานสมดุล        

ถูกทั้ง 1) และ 2)  

11 ) 

วัตถุชิ้นหนึ่งถูกยิงขึ้นตรงๆ จากผิวโลกด้วยอัตรเร็ว 20 เมตรต่อวินาที  เมื่อวัตถุมีอัตราเร็วเป็น 8 เมตรต่อวินาที วัตถุอยู่สูงเท่าใด ไม่คิดแรงต้านอากาศ กำหนดให้ g = 10 m / s2 (ตอบโดยประมาณ) 

 

11 เมตร

13 เมตร

15 เมตร

17 เมตร

12 ) 

กระติกสำหรับตวงใบหนึ่งมีมวล 30 กรัม เมื่อเทน้ำลงไปในกระติกเต็มมีมวลเป็น 81 กรัม เมื่อเทน้ำมันลงไปในกระติกชั่งได้ 68 กรัม จงคำนวณหาความหนาแน่นของน้ำมันว่ามีค่าเป็นกี่กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

275

457

547

745

13 ) 

โลหะผสมชิ้นหนึ่งหนัก 86 กรัม เมื่อชั่งในอากาศ แต่เมื่อเอาไปชั่งในน้ำ หนัก 73 กรัม จงพาจิจารณาข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง (กำหนดให้ g = 9.8 m / s2)

                        ก. ปริมาณก้อนโลหะมีค่าเป็น 1.30 × 10-5 ลูกบาศก์เมตร

                        ข.  มวลวัตถุโลหะผสมเป็น 860 กิโลกรัม

                        ค.  ความหนาแน่นของโลหะผสมเป็น 6,600 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 

 

ก.

ข.

ค.

ถูกทุกข้อ

14 ) 

ข้อใดเป็นไปตามกฎการสะท้อนของคลื่น 

 

มุมตกกระทบ  มุมสะท้อน

 คลื่นตกกระทบ  คลื่นสะท้อน

ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น  ชนิดของตัวกลาง

ถูกทุกข้อ

15 ) 

ถ้าคลื่นมีความถี่สูง  หมายความว่าอย่างไร

 

คลื่นมีความเร็วน้อย

คลื่นมีแอมพลิจูดมาก

คลื่นมีคาบเป็นเวลายาว

คลื่นมีความยาวคลื่นน้อย

16 ) 

จงพิจารณาสมบัติของแสงต่อไปนี้ ข้อใดผิด 

 

แสงเป็นคลื่นตามขวาง

แสงจากดวงอาทิตย์ประกอบด้วยแสงสีต่าง หลายสี

อัตราเร็วแสงมีค่าคงที่ ไม่ว่าจะเดินทางผ่านตัวกลางชนิดใด

แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่าไม่โครเวฟ

17 ) 

จากรูปไฟฟ้า เมื่อสลับสวิตซ์ลงบนจรไฟฟ้าจะไม่มีแสวงสว่างเกิดขึ้น เป็นเพราะเหตุผลใด


                                         


                     ก.  ฟิวส์ขาด                                                       ข.  ต่อแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง

                        ค.  ต่อนวลไม่ถูกต้อง                                         ง.  เส้นเชือกไม่นำไฟฟ้า 

ง. เท่านั้น

ก. และ ง. 

ข., และ ง.

ก.,ข.,ค.,และ ง.

18 ) 

เตารีดไฟฟ้าเครื่องหนึ่งซึ่งมีความหมายต้านทาน 20 โอห์ม ใช้ไฟฟ้า 5 แอมแปร์ จงคำนวนหาปริมาณ ความร้อนในหน่วยจูล ในเวลา 30 วินาที 

 

800

1,000

15,000

15,600

19 ) 

วงจรบ้านความต่างศักย์เป็น 120 โวลต์  มีหลอดไฟต่อไปนี้เปิดอยู่ 40,60 และ 75 วัตต์ จงหาความต้านทานรวมของหลอดไฟมีค่าเป็นดี่โอห์ม 

36

38

42

82

20 ) 

                                   


จากรูป วงจรไฟฟ้ามีข้อมุลดังนี้

                        ก.  กระแสไฟฟ้าในวงจรเป็น 1 แอมแปร์

                        ข.  ความต่างศักย์ระหว่าง Vbc และ Vcd ต่างกัน 8 โวลต์

                        ค.  ความต่างศักย์ที่ขั้วมีค่าเป็น 18 โวลต์

                        ง.  ความต่างศักย์ระหว่าง bc มีค่าเป็น 12  โวลต์

            จงพิจารณาข้อมูลข้อใดถูกต้อง 

ถูก 1 ข้อ 

ถูก 2 ข้อ 

ถูก 3 ข้อ 

ถูก 4 ข้อ 

21 ) 

การสังเกตดวงจันทร์ด้วยตาเปล่าหรือด้วยกล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง  จะเห็นดวงจันทร์ด้านเดี่ยวเพราะเหตุใด

 

ดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลก

ดวงจันทร์โคจรรอบโลกและหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ ใช้เวลาเท่ากัน

ดวงจันทร์มีอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองเป็น 2 เท่าของโลก

ดวงจันทร์และโลกมีอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองเท่านั้น

22 ) 

ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับดาวฤก์สีแดง

                        ก.  ดาวฤก์สีขาวจะสว่างกว่าดาวฤกษ์สีแดง

                        ข.  อุณหภูมิมีความสัมพันธ์กับสีของดาวฤกษ์

                        ค.  ดาวฤกษ์มีอายุมากหรือน้อยดูจากสีของดาวฤกษ์ 

ก. และ ข.

ข. และ ค.

ก. และ ค.

ก.,ข. และ ค.

23 ) 

มวลส่วนใหญ่ของอะตอมเป็นมวลของอนุภาคใด 

 

โปรตอน

โปรตอนและนิวตรอน

โปรตอนและอิเล็กตรอน

อิเล็กตรอนและติวตรอน

24 ) 

ถ้าใช้ความบริสุทธิ์เป็นเกณฑ์  ข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มเดี่ยวกันได้ถูกต้อง

 

ทองคำ  ลูกเหม็น  น้ำโชดา

กรดน้ำส้ม  แก๊สหุงต้ม  ทิงเจอร์ไอโอดีน

ด่างทับทิม ผงชูรส  คอนกรีต      

น้ำส้มสายชู  เงินอะมัลกัม  ฟิวส์

25 ) 

ธาตุในข้อใดมีช่วงระหว่งจุดหลอมเหลวและจุดเดือดกว้างทั้งหมด 

 

โซเดียม  ไอโอดีน  ออกซิเจน         

คาร์ยอน  การ์กอน  พลวง

โครเซียม  แคดเมียม มงกานีส        

ดีบุก  กำมะถัน  คลอนรีน

26 ) 

ข้อใดเป็นเปลี่ยนแปลงทางเคมี

 

การเกิดธารน้ำแข็ง

การแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า

การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี  

การต้มน้ำโดยใช้เซลล์สุริยะ

27 ) 

เมื่อบรรจุแก๊สฮีเลียมเข้าไปในลูกบอลลูน  รูปใดแสดงการจัดเรียงอะตอมของแก๊สภายในลูกบอลลูนได้    ถูกต้อง 

 

28 ) 

สารประกอบต่อไปนี้ สารใดไม่ละลายในน้ำ 

 

MgCl2 , Mg(HCO3)2 , Na2CO3

CaCl2 ,Ca(HCO3)2, C6 H12 O6

NaCl , MgSO4 , CuSO4

AgCl , PbSO4 , CaCO3

29 ) 

ปริมาณความร้อนที่มำให้น้ำแข็งหนัก 10.9 g กลายเป็นน้ำได้หมดที่อุณหภูมิ 0°C จะสามารถทำให้

            เอทานอล (C2 H5 OH) กี่กรัม เปลี่นนจากของแข็งเป็นของเหลวได้หมด  ณ อุณหภูมิจุดเยือกแข็งของ

            เอทานอล (กำหนดให้ ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำแข็งและเอทานอลเท่ากับ 335 และ 109 J/g ตามลำดับ) 

3.35

4.15

33.5

41.5

30 ) 

การฟแสดงการละลายของสาร A และ B                                  


เมื่อสารละลาย B 45 g และสาร A 60 g ในน้ำ 100 g ที่อุณหภูมิ 90°C  พบว่าสารละลายได้หมด         จากนั้นลดอุณหภูมิของสะลายลงไปที่ 50° C ผลการทอลองข้อใดถูกต้อง

 

ไม่มีสารใดตกตะกอน

สาร  A  และ  B  ตกตะกินพร้อมกัน

สาร  A  ตกตะกอนก่อน  B  ได้ตะกอนประมาณ 20 และ 10 g ตามลำดับ

สาร  A  ตกตะกอน ได้ตะกอนประมาณ 30 g  แต่ไม่พบตะกอนสาร B

31 ) 

แท่งแม่เหล็กอยู่ใกล้แท่งแม่เหล็กด้วยกัน  จะเกิดแรงดูดและแรงผลักระหว่างกัน  แต่ถ้าแท่งแม่เหล็กอยู่ใกล็โลหะชนิดจะสามารถดูดโลหะเหล่านั้นได้ 

Mg,Co

Co,Ni

Na,Ni

Sn,C

32 ) 

แร่แมกนีไทต์เป็นของแข็ง  เป็นสารประกอบระหว่างธาตุออกซิเจนและธาตุชนิดใด

 

Fe

Mg

Mn

Cd

33 ) 

เทือกเขาภูพานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดจาการกระบวนการในข้อใด

 

การยกตัวขึ้นของพื้นทวีปได้รับแรงดันจากหินหนืด

เปลือกโลกได้ถูกแรงบีบอัดจนโค้งงอ

หินหนืดใต้ผิวโลกเย็นตัวก่อนจะไหลออกมา

ผิวโลกมีความทนทานต่อการกร่อนไม่เท่ากัน

34 ) 

ดินแลง  มีรูพรุน มักพบอยู่ใต้ดิน มีสีเหลืองสนิมเหล็กเพราะว่ามีสารประกอบชนดใดผสมอยู่ 

 

เหล็กออกไซด์, โครเมียมออกไซด์

แคลเซียมออกไซด์,อะลูนิเนียมออกไซด์ 

แมงกานีสออกไซด์, ตะกั่วไซด์

เหล็กออกไซด์ล,  อะลูมิเนียมออกไซด์ 

35 ) 

การทอลองแยกสารที่มีโดยวิธีโครมาโทกราฟีครั้งหนึ่ง 

สารประกอบระยะทางที่สารประกอบเคลื่อนที่ (cm)ระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ (cm)A1215B915C615D9.615E9.315
สารผสมของชุดใดที่สามารถแยกออกจากกันได้ดีที่สุด

 

B , D และ E      

A,C และ E

B,C และ D        

A,B และ E

36 ) 

โครงสร้างใดของเซลล์ที่พบทั้งเซลล์พืช เซลล์สัตว์ และจุลินทรีย์ 

 

นิวเคลียส          

เม็ดคลอโรพาสต์

เยื่อหุ้มเซลล์       

ถูกทั้ง 1) และ 3) 

37 ) 

วัตถุดิบที่ใช้นการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคือข้อใด

 

CO2 และ  H2 O

แสงและคลอโรฟีลล์

แร่ธาตุและน้ำ

1) และ 2) รวมกัน

38 ) 

การปฏิสนธิซ้อน (Double fertilization) พบในสิ่งมีชีวิตในข้อใด 

 

ม้าน้ำ 

ปลากัด

สาหร่ายหางกระรอก

เฟิน

39 ) 

ข้อใดบอกความสำคัญของแร่ธาตุที่มีผลต่อพืชได้ถูกต้อง

 
แคลเซียมแมกนิเซียมไนโตรเจน1)เป็นประกอบในผนังเซลล์ทำให้คลอโรฟีลล์มีสีเขียวบำรุงหัว เส้นใย ใยและต้น

2)ช่วยในการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เป็นองค์ประกอบในเซลล์เมมเบรนเร่งการทำงานของเอนไซม์
3)ควมคุมการเปิดปิดของปากใบเป็นองค์ประกอบในเอนไซม์เป็นส่วนประกอบโปรตีน

4)เร่งการออกดอกและสร้างเมล็ดเร่งการสร้างรากและผลเป็นส่วนประกอบของสารให้พลังงานสูง40 ) 

ผลไม้ในข้อใดจะเป็นผลเดี่ยวหลายเมล็ดทั้งหมด 

 

น้อยหน่า  องุ่น  ส้ม         

ทุเรียน  ฝรั่ง  แตงโม

แตงไทย  ขนุน  กล้วย      

สตรอเบอรี่ สาเก  ฟักทอง

41 ) 

ในระบบนิเวศแบบใดทีมีการสังเคราะห์ด้วยแสงมากที่สุด

 

แหล่งน้ำเค็ม      

แหล่งน้ำจืด

บนบก

ป่าชายแลน

42 ) 

สัตว์ป่าสงวนของไทยปัจจุบันมี 15 ชนิด มีสัตว์ปีกและสัตว์น้ำอย่างละกี่ชนิดตามลำดับ 

 

1,1

2,2

3,1

3,2

43 ) 

กรดไขมันที่ร่างกายสร้างเองได้ จะเป็นประเภทกรดไขมันอิ่มตัวหลายชนิด  ถ้าร่างกายได้รับมากเกินไป ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย เช่น ไขมันในเส้นเลือดสูง  นักเรียนควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทใดมาก ที่สุดเพราะมีกรดไขมันอิ่มตัวสูง 

 

น้ำมันมะพร้าว  น้ำมันปาล์ม          

น้ำมันละหุ่ง  น้ำมันรำ

น้ำมันะกอก  น้ำมันงา      

น้ำมันดอกคำฝอย  น้ำมันถั่วเหลือง

44 ) 

การปรุงอาหารด้วยความร้อน  วิตามินในข้อใดถูกทำลายง่ายกว่าข้ออื่นๆ 

 

B1, C

A, D

B5, K

E, A

45 ) 

การให้น้ำเกลือแก่คนไข้ หมอต้องการให้สารอาหารใดเป็นสำคัญ

 

เกลือละลายน้ำ

วิตามินน้ำละลายน้ำ

น้ำตาลกลูโคส

น้ำตาลฟรักโทส

46 ) 

พืชกินแมลงมีหลายชนิด  แต่ละชนิดมีโครงสร้างใช้ดักจับแมลงแตกต่างกัน พืชเหล่านั้นจะสร้างโครงสร้างในการดักจับแมลง เมื่อพืชมีสภาพอย่างไร 

สมบรูณ์แข็งแรง  มีอาหารอย่างเพียงพอ

มีอุณหภูมิเหมาะสม

มีน้ำสะสมใยลำต้นมากพอ           

ขาดแร่ธาตุ

47 ) 

สัตว์ในข้อใดมีอวัยวะที่ใช้ในการหายใจเหมือนกัน 

 

กบ  ปลาดุก       

หอยมือเสือ  หอยทาก

ปลาหมึก  ปู       

แมลง ไส้เดือนดิน 

48 ) 

การคุมกำเนิดในเพศชาย วิธีใดที่ป้องกันได้ทั้งการตั้งครรภ์ และโรคที่เกิดจากการร่วมเพศ 

 

การตัดท่อนำอสุจิ

การใช้ถุงยางอนามัย

การกินยาฆ่าอสุจิ            

การหลั่งนอกช่องคลอด

49 ) 


การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ (Cell differentiation) เกิดขึ้นมากที่มากที่สุดที่ช่วงใดของการ เจริญเติบโต 

50 ) 


ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

 

ช่วง ก ใช้เวลาสั้นกว่าช่วงอื่นๆ       

 ช่วง ฉ ใช้เวลา 5- 10 ปี

ช่วง ค ใช้เวลา 7-8 วัน

ช่วง ข ใช้เวลาไม่ถึง 2 วัน