รหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) สอบวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2552 เวลา 13:00- 16:00 น

วิชา : ภาษาจีน ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 100 ข้อ ผู้เข้าชม : 5,502 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อ 1-3 คำที่ให้ไว้ข้างใต้ของแต่ละประโยค สามารถเติมลงในช่องว่างใดของประโยคนั้นได้เหมาะสมที่สุด


句下词方在句中哪个位置最恰当


大家听说我丢 1  钱包,都来  2   劝我  3   别着急  4   。( 了)

 

大家听说我丢钱包,都来劝我别着急。

大家听说我丢钱包,都来劝我别着急。

大家听说我丢钱包,都来劝我别着急。

大家听说我丢钱包,都来劝我别着急

2 ) 

 1   在门口的  2   乘客,请往里来  3   让这位老大爷  4   下车。(好)


 

在门口的乘客,请往里来让这位老大爷下车。

 在门口的乘客,请往里来让这位老大爷下车。

 在门口的乘客,请往里来让这位老大爷下车。

 在门口的乘客,请往里来让这位老大爷下车。

3 ) 

  1   你这么  2   点儿水平  3   还想  4   参加考试 ?  ( )

 

你这么点儿水平还想参加考试?

你这么点儿水平还想参加考试?

你这么点儿水平还想参加考试?

你这么点儿水平还想就参加考试?

4 ) 

ตอนที่ 4 – 44


คำตอบข้อใดสามารถใช้เติมลงในช่องว่างของแต่ละประโยคได้ถูกต้องที่สุด


哪个答案填入句中最正确


在我们学校,游泳最快的要________王伟了。

 

数  

5 ) 

听了老师的讲话,同学________点头。

 

始终

一一

一连

连连

6 ) 

外边热死了,赶快打开空调,让我________

 

凉快一凉快

凉快凉快


凉凉快快

凉快

7 ) 

我们________到李教授家去做客。

 

应邀请

应邀

应李教授的邀

从李教授邀请

8 ) 

这人脾气暴躁,不管跟谁,_________

 

翻脸就翻脸

翻脸

说翻脸就翻脸

就翻脸

9 ) 

_______? 听说你到西藏旅游去了。

 

怎么来了

是怎么来的

什么时候来了

和谁一起来了

10 ) 

老师叫你去你就去________  ,怕什么 ?

 

11 ) 

大家一起喝茶聊天__________?


 

多好吗

好不好吗

不好吗

好啊

12 ) 

这边比那边______,你就好好 休息吧。

 

安静多些

安静的多

多安静些

安静得多

13 ) 

_______ ,不会理他的。

 

我恨透这个人了

这个人恨透我了

我恨这个人透了

我透恨了这个人了

14 ) 

的确有很多困难,但我们一定要坚持________

 

出去

下来

下去

过来

15 ) 

他把最后一口酒喝_________了。

 

下来

下去

进来

起来

16 ) 

我本来以为他会拒绝,没想到他一口答应_________

 

下来

起来

出来

下去

17 ) 

这条裙子样子 、颜色都不错,_________贵了儿。

 

就是

才是

都是

不是

18 ) 

我家后边有_________

 

一条受到严重污染的又脏又臭的河

一条的又脏又臭受到严重污染的河

受到严重污染的又脏又臭的一条

一条受到严重的污染又脏又臭河

19 ) 

今天我妹妹受到的最满意的生日礼物是_________

 

一件粉红色有六个明星签名 T恤衫

有六个明星签名的一件T恤衫粉红色

签名的有六个明星粉红色一件T恤衫

一件有六个明星签名的粉红色T恤衫

20 ) 

讲解员_________介绍产品性能。

 

一遍遍地参观为来的人们详细

为来参观的人们详细一遍遍地

一遍遍地详细为来参观的人们

一遍遍地为来参观的人们详细

21 ) 

昨天,_________

 

我写一封长信给朋友了

我给朋友写了一封长信

给我朋友写一封长信了

给我朋友一封长信写了

22 ) 

小吕_________声他的气,_________跟他亲然起来。

 

不但不    反而

不但        反而

不管        

不仅        

23 ) 

_________课堂纪律不好,_________必然影响同学们的学习。

 

尽管         然而

别说         就是

只有        

如果        

24 ) 

中国有句俗话,_________深水里_________有大鱼。

 

只要         

不管        

只有        

即使        

25 ) 

座谈会上,很多人都争着发言,会__________________热闹。

 

越来越   越来越

             


             

            

26 ) 

实行义务教育,是国家对人民的义务,是家长对国家和社会的义务。

 

             

尽管         

既然        

虽然        

27 ) 

李明_________身体不舒服,__________昨天他没来上课。

 

为了         所以

虽然         

因为         所以

            

28 ) 

地球的吸引力相当大,_________远离地球38万公里的月球,_________能被地球吸引往。

 

虽然        

就是        

既然        

要是        

29 ) 

没有人注意到我,我偷偷地看了一眼别人的试卷。

 

于是

然后

另外

此外

30 ) 

妻子_________要跟他离婚,__________他太不尊重妻子了。

 

因为             所以

之所以        是因为

不但             而且

只要            

31 ) 

天气预报说今天有雨,_________午饭以后下起了大雨。

 

果然    

结果

然而

然后

32 ) 

你怎么知道他一定不会来呢? 他只是说“可能不来”,并没有地说“不来”。

 

准确

正确

的确

明确

33 ) 

因为生病,他在今天的比赛中__________得很不好。

 

发表

发言

发展

发挥

34 ) 

不论你将来________什么工作,都需要有知识有文化。

 

进行

举行

从事

担任

35 ) 

我只晚去了儿分钟,_________却永远失去了和他见面的机会。

 

果然

当然

然而

于是

36 ) 

这是大家讨论以后做出的决定,不管什么人都应该_________这个决定去做。

 

根据

按照

坚持

根本

37 ) 

你现在还没结婚,________不会想这些事,等你有了老婆、孩子,会理解我现在的心情的。

 

自然        当然

当然         自然

必然        自然

当然        当然

38 ) 

小王,你_________收拾一下,我们马上坐车去上海。

 

赶紧

紧张

急忙

连忙

39 ) 

平时_________要求自己,考试的时候才有可能出好成绩。

 

严格

严重

严肃

紧张

40 ) 

有长时间没有_________小林的电话了。

 

收到

得到

接受

接到

41 ) 

这段时间人太累,工作时经常觉得_________不够用。

 

精力

精神

心情

力气

42 ) 

他_________说了一大堆度废话 ,让人很讨厌。

 

七上八下

七七八八

三三两两

三五成群

43 ) 

王明站在那里__________,不知道是在等谁。

 

东长西望

看来看去

上看下看

左看右看

44 ) 

奶奶的生日宴会上,妈妈_________招待亲朋好友,没有片刻休息。

 

忙里偷闲

急急忙忙

忙出忙进

慌慌忙忙

45 ) 

คำตอบข้อใดถอดเสียงอ่านประโยคได้ถูกต้องที่สุด


哪个答案拼写句子最正确


小李的爸爸妈妈也许出去买东西吧。

 

Xiáo Lǐ de bàba māma yéxǔ chūqu mǎi dōngxī ba.

Xiǎo Lǐ de bābā māmā yěxǔ chūqù mǎi dōngxi ba.

 Xiáo Lǐ de bàba māma yéxǔ chūqu mǎi dōngxi ba.

 Xiǎo Lǐ de bābā māmā yěxǔ chūqù mǎi dōngxi ba.

46 ) 

ข้อ 46 - 64


คำตอบข้อใดให้ความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้ได้เหมาะสมที่สุด


选择恰当的答案解释句中划线的词语


因为离开家很远,身边又没有朋友,所以我感觉到很孤独

 

寂寞

独自

独立

单独

47 ) 

你这样做只会他更生气。

 

48 ) 

南方人差不多都会游泳,我自然也不例外

 

一直

从来

原来

当然

49 ) 

玛丽现在很刻苦,和以前可大不一样了。

 

忙碌

劳累

困难

努力

50 ) 

看把你的,人家不过是随便说说。

 

得意

舒服

美丽

满意

51 ) 

她这个人哪儿都好,就是大手大脚

 

随便

马虎

浪费

高大

52 ) 

世上无难事,只怕有心人

 

聪明的人

细心的人

有感情的人

有毅力的人

53 ) 

看样子,你的朋友不但漂亮,而且很有思想。

 

看起来

看摸样

从表面上看

看下去

54 ) 

昨天我去跟他谈,也碰钉子了,

 

碰伤

被拒绝

挨批评

见到钉子

55 ) 

这次又麻烦你,真过意不去

 

心里难过

不想过去

不好意思

过不下去

56 ) 

田芳的歌声在整个系里都是数一数二的

 

第一名

能唱一两首歌

第一流

一两个歌很有名

57 ) 

你可别小看这两个小家伙,他们可是我的左旁右臂呢。

 

身体的一部分

服务员

保卫人员

助手

58 ) 

送走她以后,我心里七上八下的。

 

很难过

很兴奋

很不安

心跳加快

59 ) 

单位里这么多女孩子,他都不放在眼里

 

看不见

没仔细看过

不愿意看

看不上

60 ) 

这种花,山上有的是

 

有一些

有很多

只有花

没有草

61 ) 

元宵节,街上好不热闹

 

很不热闹

好,但是不热闹

不热闹

很热闹

62 ) 

他能有什么办法,还不是老一套

 

老办法

老习俗

老眼光

老看法

63 ) 

多种因素加在一起,我就发福了。

 

幸福

发现幸福

发胖

有福

64 ) 

年轻人的热情只能鼓励,不能泼冷水

 

打击

批评

笑话

讽刺

65 ) 

ข้อ 65 - 87 


อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่่ถูกต้องที่สุด


阅读下文 ,然后选出最正确的答案


甲 :小芳昨天从中国给我打电话,问起你,还让我代她向你问好呢。


乙:__________

 

谢谢。

恩,她为什么不直接给我打电话呢?

谢谢你。请你把她的电话号码告诉我,我要打电话谢谢她。

她出国时也不告诉我一声,我还以为她把我忘了。

66 ) 

有人说什么用母语说话用不着学,用不着练,理由是谁也不会把  “我吃饭”  说成  “饭我吃”。


对待这种说法的人,说话人的态度是

 

支持

否定

保留

同意

    67    -    68    

复述不是悲痛,也不是 ” 放录音“ ,它要按照一定的要求用自己的话表达原始材料的内容。

67 ) 

根据上文,复述不需要什么?

 

按一定的要求说。

用自己的话说。

用原始材料说。

一字一句地背诵。

68 ) 

“放录音”在中文是什么意思?

 

打开录音机

听磁带中的内容。

一字不差的背诵。

说出原始材料中的大概意思。

69 ) 

中国既向发达国家开放,也向发展中国家开放,在平等互利的基础上积极开展广泛的国际合作,促进共同发展。


这段话主要谈

 

中国开放的速度

经济开放对中国外国都有好处。

主要靠别的国家帮助发展经济。

中国只能对少数国家开放

    70    -    73    

有一天,我去农村看一个中国朋友。我第一次见到她的爸爸、妈妈和哥哥,他们都很热情,喝茶的时候,

她哥哥问我:“ 您今年多大了?” 我是个女的,当时一听,脸就红了,真不知道回答什么。他一看我脸红了,就不问了。

过了一会儿,她爸爸又问我:“姑娘,每个月你有多少钱?”这时候,我真想回家了,心想,这家人怎么样不懂礼貌,

我真是认错人了。后来我才知道,这是中国人跟新认识的人聊天的习惯,喜欢问一些西方人不愿意告诉别人的私事,特别是

农村人。西方人跟中国人打交道的时候,为了避免误会,需要互相了解,互相交流。

70 ) 

这段话主要是

 

谈农村的情况

问年龄是要找对象

谈习惯不一样

不能跟中国人打交道

71 ) 

她脸红是因为

 

天气很热。

不好意思。

她喝酒了。

她化妆了。

72 ) 

中国人问别人 “ 每个月有多少钱” 是

 

不懂礼貌。

要向别人的借钱。

想了解别人的隐私。

为了关心别人的生活。

73 ) 

跟中国人打交道,怎样才能避免误会?

 

跟中国人打交道一定会产生误会。

不打交道就不会产生误会

打交道的时候不一定要了解对方。

打交道的时候要让对方了解自己,自己也要了解对方。

    74    -    76    

         人一过五十岁,大多会眼睛昏花视力下降,人们一般把这种情况叫作 “ 老花眼 ” 。怎样预防老花眼呢? 有下面

几种方法:一是可以在清晨起床后,坚持用冷水洗眼睛,将双眼泡在冷水中大概 2 分钟,然后轻轻按摩眼眶和眼肌 20-40 次:

二是可以在每天晚上睡觉以前,先把手巾浸湿在55度左右的水中,再用湿毛巾盖住额头和双部位2分钟,头向上仰,两眼

暂时闭上休息:三是可以在平时一有空就眨眼睛,一锻炼、维护眼部肌肉,同时轻轻摩眼皮,增进眼球的滋润。这些

方法,只要坚持就很有效。

74 ) 

人过了多少岁,大多会老眼昏花?

 

40

50

60

70

75 ) 

用多少度的水浸泡毛巾并盖住额头和双眼比较好?

 

35 度

45 度

55 度

65 度

76 ) 

什么方法不能预防老花眼?

 

清晨起床后,坚持用冷水洗脸洗眼。

每晚睡前用温水盖住额头和双眼。

平时有空就眨眼

经常点眼药水。

    77    -    78    

        过去打仗也好,现在搞工业也好,我从来不喜欢站在旁边敲边鼓,而喜欢当主角,不管我将要演出的是喜剧还

是悲剧。

77 ) 

根据上文,作者现在的职业可能是

 

军人

鼓手

厂长

演员

78 ) 

作者说这段话的主要目的是谈他自己

 

对电影的爱好

现在的工作

对工作的态度

过去的经历

    79    -    81    

       我过去从未想过残疾人的事情,可是现在我成了他们中的一员了。每当拄着拐杖走出房间,看着同学们

个个玩得 那么开心,我心里就很不是滋味。我不是也曾跟他们一样整天在操场上奔跑跳跃吗?

而现在我连生活都不能自理了。我简直不能想像以后的生活给酷爱运动的我带来的将是什么样的惩罚。

79 ) 

作者说这段话时心里很

 

害怕

羡慕

难过

开心

80 ) 

关于作者,下面哪句话不对?

 

平时很喜欢运动。

以前整天在操场玩。

可能是一名学生。

生活上基本能自理。

81 ) 

作者可能发生了什么事情?

 

被学校开除了。

腿受了重伤。

参加比赛输了。

成了运动员。

82 ) 


现代工业社会的发展向人发出了挑战,在几乎疯狂了的生产和消费的循环中,即使人们拥有的东西已经


远远超过了自身的需要,他们也仍会感到贫穷,因为他们跟不上生产或是生产出来的众多商品的步伐。


这样的一种情形刺激了一些消极因素诸如嫉妒、贪婪等的发展,最终让人产生了一种空虚、自卑的感觉。
根据上文,以下哪个选项不是在现代工业社会中许多人感到贫穷的原因?

 

他们的收入太低。

商品不能满足需要。

他们想得到的太多。

生产的发展太迅速。

    83    -    84    

         中国人娘醋的历史起码有3000年了,不过,直到南北朝时,醋还被一般人视为奢侈品,官僚、富人之间请客,

常常把有无醋调味作为宴会档次高低的一条标准。

83 ) 

本文中 “ 起码 ” 的意思是

 

大概

最多

至少

马上

84 ) 

根据这段话我们可以知道,南北朝时

 

中国酿醋已有 3000 年。

醋开始被视为奢侈品。

官僚、富人都爱吃醋。

高档宴会上不会没醋。

    85    -    87        

        有一天,一个男青人来到陈林的柜台前。陈林忙笑着说:“ 您买点什么? ” 那个青年用手指了指蛋糕,

张了张嘴,没有出声音。陈林微笑着又问了一遍,那青年只是眼望着陈林,手指着蛋糕,还是没有出声。

陈林这下明白了,他是个聋哑人呀! 陈林随即用手和他比画起来。这一比画果然有效,陈林终于弄明白了,

聋哑青年要买个蛋糕。

85 ) 

从本文可以了解到

 

那个青年不愿意说话。

陈林的柜台里有蛋糕。

陈林的服务态度不好。

那个青年不喜欢陈林。

86 ) 

陈林是用什么方法和那个青年进行交流的?

 

语言

微笑

眼神

动作

87 ) 

“ 手指着蛋糕,还是没有出声 " 中 “ 出声 ” 是什么意思?

 

点头

微笑

说话

起来

ข้อ     88    -    93    

คำตอบข้อใดใช้เติมลงในช่องว่างของข้อความที่ยกมาได้ถูกต้องที่สุด

根据上下文的意思选择最正确的词

  88     中国来说,快餐无论制作、供应、食用,都很   89   ,很适合快节揍的生活     90    。目前在中国,

   91     鸡腿、汉堡包等西式快餐以外,还有不少中式快餐或中西式综合性快餐。各类中式套餐很快捷,又适合吃不     92     生活菜沙拉的中国人的     93  

88 ) 
 

89 ) 
 

便宜

轻易

容易

简便

90 ) 
 

办法

方式

区域

环境

91 ) 
 

不但

只有

不仅

除了

92 ) 
 

93 ) 
 

胃口

口味

味道

滋味

    94    -    95    

        刚才我的朋友给我来了一个电话,说今天是他的生日,请我去他家参加聚会。他家离我们学校很近,

所以我决定骑自行车去。当我到他 家     94     ,生日晚会已经开始了。大家又唱歌又跳舞,非常   95    

94 ) 
 

时候

时间

时期

95 ) 
 

喜悦

舒服

乐意

愉快

    96    -    98    

        我这个人,喜欢植物,     96     是花卉还是绿叶植物,我都喜欢。以前我也总是在家里养几盆花草,

   97     总是养不好,眼看着绿绿的花叶在盆中一天天萎缩、枯黄,无论我     98     努力,总是无法

挽回局面。

96 ) 
 

尽管

即使

不管

如果

97 ) 
 

反而

虽然

而且

然而

98 ) 
 

这么

那么

这样

怎样

99 ) 

ข้อ 99 - 100


คำตอบข้อใดเรียงลำดับข้อความได้เหมาะสมที่สุด


下列答案,哪组语序最恰当


1 但如果他们一进门就说明来意


2 说了半个钟头还没入题


3 那倒也罢了


4 我虽然不喜欢这些各式各样的来访者


5 就怕他们废话一大堆

 

4 1 3 5 2 

2 4 1 3 5 

1 4 5 3 2 

3 2 1 4 5 

100 ) 

1 过去一直是面朝黄土背朝天


2 创建于南宋末年


3 世世代代依靠土地繁衍生息


4 澄海县外砂镇,是潮汕地区者名的华侨之乡


5 生活在这里的人们

 

1 4 2 3 5 

3 2 1 4 5 

2 1 5 4 3 

4 2 5 1 3