สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 2

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 13,626 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดเป็นหน้าที่ของนักเรียน เมื่อมาโรงเรียน 

 

ไปคอยรับใช้คุณครูทุกท่าน 

ไม่พูดคุยกับเพื่อนที่ไม่ชอบ 

ไม่ส่งเสียงดังเมื่อเล่นในสนาม 

แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ 

2 ) 

สิ่งที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้พลเมืองทุกคนต้องปฏิบัติ เรียกว่าอะไร 

 

สิทธิ

เสรีภาพ 

หน้าที่ 

สถานภาพ 

3 ) 

เมื่อเกิดความขัดแย้งกันในห้องเรียนควรแก้ปัญหาอย่างไร 

 

พูดคุยกันด้วยเหตุผลป 

ให้คุณครูเป็นผู้ตัดสิน 

เข้าข้างฝ่ายที่ถูกต้อง 

แก้ปัญหาด้วยการใช้กำลัง 

4 ) 

ข้อใดเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายในการไปร่วมประเพณีทางศาสนา 

 

แต่งกายตามแฟชั่น

แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

แต่งกายตามความพอใจ 

แต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพง 

5 ) 

เพราะเหตุใดเราจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 

 

เพราะนำไปใช้ในการสอบ 

เพราะจะได้เข้าใจนักการเมือง 

เพราะหลักสูตรกำหนดให้เรียน 

เพราะเป็นกฎหมายที่ใช้ปกครองประเทศของเรา 

6 ) 

การปฏิบัติตนอย่างไร ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 

 

ต่างคนต่างอยู่

ยึดตนเองเป็นหลัก 

เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

ทำเฉพาะหน้าที่ของตนเอง 

7 ) 

ประเพณีใดช่วยส่งเสริมให้ลูกหลานแสดงความกตัญญูแก่ญาติผู้ใหญ่ 

 

ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

ประเพณีวันสงกรานต์ 

ประเพณีแรกนาขวัญ 

ประเพณีลอยกระทง 

8 ) 

ข้อใดเป็นหน้าที่ของเด็กในวัยเรียน 

 

เรียนหนังสือ

ทำงาน 

เสียภาษี 

รับใช้ชาติ 

9 ) 

นักเรียนสามารถช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนได้โดยวิธีใดจึงจะเหมาะสม 

 

ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด

เข้าร่วมประเพณีในชุมชน 

ศึกษาสภาพแวดล้อมในชุมชน 

รักษาความสะอาดของแหล่งน้ำ 

10 ) 

ข้อใดไม่ใช่ประเพณีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

 

บุญบั้งไฟ 

ทอดกฐิน 

ตักบาตรเทโว 

แห่เทียนพรรษา 

11 ) 

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่แสดงความเป็นไทย 

 

วัฒนธรรมไทย 

รูปร่างหน้าตา 

ธงชาติไทย

ภาษาไทย 

12 ) 

สถานทูตไทยประจำต่างประเทศใช้สัญลักษณ์ใดที่แสดงความเป็นไทย 

 

วัฒนธรรมไทย 

ประเพณีไทย 

ธงชาติไทย 

ภาษาไทย 

13 ) 

ศาสนาใดที่มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแต่งกายตามหลักการของศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์

 

ศาสนาคริสต์ 

ศาสนาอิสลาม 

ศาสนาพราหมณ์ 

พระพุทธศาสนา 

14 ) 

เพราะเหตุใดในท้องถิ่นต่างๆของไทยจึงมีวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับ

การเพาะปลูก

 

เป็นอาชีพที่สืบทอดมาแต่โบราณ 

เป็นอาชีพที่รัฐกำหนดให้ทำ

เป็นอาชีพหลักของคนไทย 

เป็นอาชีพที่รัฐส่งเสริม 

15 ) 

ภาษาใดถูกกำหนดให้เป็นภาษาทางราชการ 

 

ภาษาไทย

ภาษาจีน 

ภาษาบาลี 

ภาษาอังกฤษ 

16 ) 

คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการบริหารงานในชุมชนในข้อใด

 

ร่วมเดินขบวนขับไล่เจ้าหน้าที่ 

ออกกฎหมายใช้ภายในชุมชน 

ส่งบัตรสนเท่ห์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ซื่อสัตย์ 

รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

17 ) 

เพราะเหตุใดคนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ จึงนิยมสร้างบ้านเรือนแพ

 

เป็นความนิยมตามแฟชั่น 

ล่องแพไปค้าขายที่อื่นได้ 

ปรับระดับขึ้นลงตามระดับน้ำในแม่น้ำได้ จึงไม่ถูกน้ำท่วม 

เป็นกฎข้อบังคับของกรมชลประทาน 

18 ) 

ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 

บำรุงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

รักษาความสะอาดของชุมชน 

ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

ออกกฎหมายใช้ในชุมชน 

19 ) 

ข้อใดไม่จัดเป็นสมุนไพรไทย

 

ชา

ขิง

ข่า

ตะไคร้

20 ) 

ข้อใดเป็นหน้าที่ของเด็กในวัยเรียนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

 

รับราชการเป็นทหาร 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เสียภาษีอากร 

ไปเลือกตั้ง