ชีววิทยา entrance บทที่ 21, 22 และ23

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : ระบบนิเวศ
จำนวน : 127 ข้อ ผู้เข้าชม : 49,064 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

แผนภาพแสดงการถ่ายทอดพลังงาน และข่ายใยอาหารในระบบนิเวศ ข้อความที่ถูกต้องที่สุดได้แก่

 

 

 

แบคทีเรียเป็นผู้ได้รับพลังงานสูงสุด

แบคทีเรียและสารอินทรีย์ที่แบคทีเรียย่อยสลายเป็นสารอาหารของมะพร้าว

งูสะสมมลพิษจากลำดับขั้นการบริโภคน้อยที่สุด

เหยี่ยวได้รับการถ่ายทอดพลังงานน้อยกว่ากระรอก

2 ) 

“ในการสำรวจป่าชายเลนแห่งหนึ่ง พบพืชประเภทโกงกาง แสม เสม็ด ลำพู ขึ้นปะปนกัน ส่วนใหญ่ในร่องน้ำและพื้นดินโคลน มีลูกปลา หอย ปูก้ามดาบ กระจายอยู่โดยทั่วไป การศึกษาต่อมา พบว่าหอยกินใบไม้ที่ร่วงเป็นอาหาร ส่วนปูก้ามดาบกินหอย และปูปลา” ข้อมูลนี้ได้รับจากการศึกษาเกี่ยวกับ

 

 

กลุ่มสิ่งมีชีวิต

แหล่งที่อยู่อาศัย

ระบบนิเวศ

ห่วงโซ่อาหาร

3 ) 

แหล่งที่อยู่อาศัย มีความหมายตรงกับข้อความใดต่อไปนี้ 

 

ปลาซ่อนชอบอาศัยอยู่ตามริมบ่อ หนอง บึง ที่มีพืชขึ้นปกคลุมและมีอาหารอุดมสมบูรณ์

กระบองเพชรเป็นพืชทะเลทราย ใบเปลี่ยนแปลงเป็นหนามเพื่อช่วยลดอัตราการคายน้ำ

นกปากห่างอพยพมาอาศัยทำรังอยู่ชั่วคราว ( 4-5 เดือน ) ที่วัดไผ่ล้อม จังหวัดปทุมธานี

สาหร่ายข้าวเหนียวเป็นพืชน้ำที่มีดอก รากดูดอาหารจากดินโดยตรง ใบเปลี่ยนโครงสร้างสำหรับจับสัตว์น้ำเล็กๆ เป็นอาหาร

4 ) 

“ปัจจัยทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหนึ่งๆ” ข้อความใดต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กับข้อความดังกล่าว 

 

เสือดาวใช้วิธีซุ่มบนต้นไม้ในคืนเดือนมือเพื่อดักจับเหยื่อ

ผักตบชวาขึ้นในน้ำที่มีซัลเฟอร์ปริมาณมาก

หมีขาวใช้อาหารที่สะสมในรูปไขมัน ในช่วงจำศีล

 

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินมีความสามารถใช้ไนโตรเจนในอากาศเป็นอาหาร

5 ) 

เมื่อไม่นานมานี้ทางใต้ของประเทศออสเตรเลียได้รับความเสียหายมาจากไฟไหม้ป่า และน้ำท่วม คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของพืชชนิดใดเกิดขึ้นในบริเวณป่าที่ถูกไฟไหม้ 

 

มอสและเฟิน

หญ้า

ไม้ล้มลุก

ป่าสน

6 ) 

การควบคุมศัตรูพืชและสัตว์โดยชีววิธี อาศัยความรู้ตามหลักการของ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสัตว์ในเชิงการถ่ายทอดพลังงาน

ห่วงโซ่และข่ายใยอาหาร

การแปรผันของระดับประชากร

ความสมดุลแห่งความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิต

7 ) 

จากแผนภาพแสดงวัฏจักรของธาตุชนิดหนึ่งจงหาคำตอบว่า A คืออะไร 

 

ก๊าซไนโตรเจน

ก๊าซออกซิเจน

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

น้ำ

8 ) 

กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในที่หนึ่งๆ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลายแบบ สิ่งมีชีวิตข้อใดที่มีความสัมพันธ์ซึ่งเทียบได้กับไลเคนส์ 

 

ดอกไม้กับแมลง

พลูด่างเกาะอยู่กับต้มมะม่วง

เชื้อรากที่มีขึ้นบนผลไม้

นกที่สร้างรังบนต้นไม้

9 ) 

ถ้า (ก) (ข) และ (ค) แทนจำนวนคนในวัยก่อนสืบพันธุ์ วัยสืบพันธ์และวัยหลังสืบพันธุ์ตามลำดับประชากร

 

 

กำลังลด

กำลังเพิ่ม

ค่อนข้างคงที่

ขึ้นๆ ลงๆ

10 ) 

การเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีสารพิษชนิดหนึ่งเป็นส่วนประกอบ ช่วยให้เกิดมลภาวะของสารชนิดนั้นในอากาศสารนี้ให้พิษสะสมในร่างกายต่อระบบประสาท สารนี้คือ

 

 

ปรอท

ตะกั่ว

ฟอสฟอรัส

แอสเบสตอส

11 ) 

วัฏจักรของสารที่สำคัญมีการหมุนเวียนย้ายในระหว่างชั้นของบรรยากาศของน้ำและดิน แต่มีวัฏจักรของสารที่ไม่มีการหมุนเวียนผ่านชั้นของบรรยากาศเลย สารนี้คือ

 

 

คาร์บอน   

ไนโตรเจน

ฟอสฟอรัส

ซัลเฟอร์

12 ) 

ในประเทศที่กำลังพัฒนา จำนวนประชากรในระยะก่อนสืบพันธุ์ (1) ระยะสืบพันธุ์ (2) และระยะหลังสืบพันธุ์ (3) จะเป็นอย่างไร 

 

1 > 2 > 3   

 

1 > 2 < 3   

1 = 2 > 3   

1 < 2 > 3

13 ) 


                   1.                                      2.                                              3.                                     4.


ในสภาวะที่สิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยให้การเจริญเติบโตของประชากรอย่างไม่มีขีดจำกัด กราฟ แสดง การเจริญเติบโตของประชากรนั้น คือ รูปที่

 

1

2

3

4

14 ) 

สภาพการณ์ใดที่ไม่ถือว่าเป็นมลภาวะ 

 

เสียงคุยกันในห้องสมุด

เสียงดนตรีสากลในโรงภาพยนตร์

การทำลายขยะโดยวิธีเผาในที่โล่งแจ้งของเทศบาล

การตากเสื้อผ้าเกะกะตามระเบียงหอพักและแหล่งที่อาศัยในเขตชุมชน

15 ) 

รังสีอัลตราไวโอเลตในแสดงแดด อาจทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้

 

 

เพราะรังสีอัลตราไวโอเลตทำปฏิกิริยากับรงควัตถุ เช่น เมลานินในเซลล์ผิวหนัง

เพราะรังสีอัลตราไวโอเลตเปลี่ยนโครงสร้างดี เอ็น เอ บางส่วนในเซลล์ผิวหนัง

ไม่น่าจะเกิดขึ้น เพราะมิฉะนั้นชาวนาคงเป็นมะเร็วผิวหนัง

น่าจะเกิดเฉพาะกับคนผิวดำ เพราะสีผิวดูดรับรังสีได้ดีที่สุด

16 ) 

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สมดุลธรรมชาติในกลุ่มสิ่งมีชีวิตขั้นสุดเสียไป อันยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่คือ 

 

โพรทิสต์   

ตั๊กแตนปาทังก้า

มนุษย์

1 2 และ 3

17 ) 

ความรู้เกี่ยวกับพีระมิด ปริมาณของสิ่งมีชีวิต อาจนำไปใช้ประโยชน์ในข้อใดที่เห็นผลชัดเจนที่สุด 

 

คุมกำเนิดประชากร

ปรับปรุงทางการแพทย์และสาธารณสุข

ใช้ทำนายการสูญเสียพลังงานในห่วงโซ่อาหาร

ปรับปรุงทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตของอาหาร

18 ) 

ความหนาแน่นของประชากร ปลาสร้อย ( ปลากินพืช ) ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลของปีต่างๆ ควรจะแสดงผลเป็นกราฟตามแบบ


 

1

2

3

4

19 ) 

แบคทีเรียที่อาศัยอยู่บนผิวหนังของคน จัดเป็นความสัมพันธ์แบบ

 

 

การได้ประโยชน์ร่วมกัน

ภาวะอิงอาศัย

ภาวะที่ต้องพึ่งพา 

ภาวะมีปรสิต

20 ) 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในข้อใดบ้างที่เหมือนกัน

    ก. กบบนใบบัว        ข. จักจั่นบนต้นสนริมน้ำ        ค.แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่

    ง. เหาบนศีรษะ        จ. ราดำบนขนมปัง 

 

ก และ ข

 

ก และ ง

ข และ ค 

ค ง และ จ

21 ) 

ถ้านำน้ำเสียจากโรงงานน้ำตาลซึ่งไม่มีระบบกำจัดน้ำเสีย มาตรวจสอบค่า DO และ BOD จะพบว่าเป็นอย่างไร 

 

DO สูงกว่า 3 มิลลิกรัม / ลิตร และ BOD สูงกว่า 11 มิลลิกรัม / ลิตร

DO เท่ากับ 3 มิลลิกรัม / ลิตร และ BOD เท่ากับ 100 มิลลิกรัม / ลิตร

DO น้อยกว่า 3 มิลลิกรัม / ลิตร และ BOD น้อยกว่า 100 มิลลิกรัม / ลิตร

DO น้อยกว่า 3 มิลลิกรัม / ลิตร และ BOD สูงกว่า 100 มิลลิกรัม / ลิตร

22 ) 

สัตว์ชนิดใดที่สามารถดำรงชีวิตในสภาวะอุณหภูมิของแหล่งที่อยู่ที่มีช่วงแคบที่สุด

 

 

หนู

 

หมีขั้วโลกเหนือ

นกเพนกวิน  

นกนางนวลถิ่นหนาว

23 ) 

สารพิษใดที่เป็นอันตรายต่อร่างกายจะได้มาซึ่งออกซิเจนรุนแรงที่สุด

 

 

ตะกั่ว

คาร์บอนมอนนอกไซด์

ไนตรีกออกไซด์

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

24 ) 

แผนภาพนี้น่าจะเป็นแผนภาพของวัฏจักรใด

 

 

คาร์บอนที่สมบูรณ์ 

คาร์บอนที่ไม่สมบูรณ์   

ไนโตรเจนที่สมบูรณ์  

1 และ 3

25 ) 

จากกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของประชากรของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ช่วงที่มีอัตราเพิ่มประชากรน้อยที่สุดและมากที่สุด ตามลำดับคือ

 

 

ก ข

ข ค

ค ง

ค ข

26 ) 

ข้อมูลในข้อใดที่ให้ความหมายของประชากรได้ถูกต้องที่สุด 

 

ในปี 2527 มีนักเรียนชายในจังหวัด ก. 25, 000 คน

มะพร้าวในสวนของนาย ข. มีอยู่ 250 ต้น

เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีรถจอดอยู่ในถนนหน้าโรงเรียน ค. 200 ต้น

ในเดือนมกราคมปีที่แล้วในบ้านของสาว ง. มีแมลงสาบและหนูอย่างละ 20 ตัว

27 ) 

มดชนิดหนึ่งดำรงชีวิตโดยการกินเมล็ดพืช สัตว์ขนาดเล็กๆ และแมลงเป็นอาหาร ถ้ามีเพลี้ยอ่อนอาศัยอยู่ตามต้นไม้ใกล้รัง มดจะอาศัยร่วมอยู่กับเพลี้ยอ่อนโดยกินน้ำหวานจากเพลี้ยอ่อนเป็นอาหารและช่วยป้องกันอันตรายให้กับเพลี้ยอ่อน การอยู่ร่วมกันของสัตว์ทั้ง 2 ชนิดเรียกว่าอะไร

 

 

การได้ประโยชน์ร่วมกัน

ภาวะอิงอาศัย

ภาวะต้องพึ่งพา

ภาวะซิมไบโอซิส (symbiosis)

28 ) 

นายมีสังเกตว่าสาหร่ายเขียวในสระใกล้บ้านค่อยๆ เพิ่มจำนวนจนมีถึงครึ่งสระภายในเวลา 2 ปี เขาจึงทายว่าอีก 2 ปี ข้างหน้าสาหร่ายก็คงจะเต็มสระ แต่ปรากฏว่าอีก 2 เดือนต่อมามีสาหร่ายขึ้นมาเต็มสระ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุใด

 

 

อัตราการเพิ่มของประชากรสาหร่ายเป็นแบบอันเลขคณิต

อัตราการเพิ่มของประชากรสาหร่ายเป็นแบบอันดับเรขาคณิต

เกิดการกลายพันธุ์ของสาหร่ายทำให้มีอัตราการเพิ่มอย่างรวดเร็ว

เกิดโรคระบาดและล้มตายไปของสัตว์ที่ใช้สาหร่ายเป็นอาหาร ทำให้เสียสมดุลธรรมชาติ

29 ) 

ประชากรของประเทศที่มีแนวโน้นว่าจะมีขนาดเพิ่มขึ้น เมื่อทำพีระมิดอายุแล้วจะพบว่าเป็นเช่นไร

 

 

มีประชากรอยู่ในวัยที่เป็นภาระของประเทศมากที่สุด

มีประชากรอยู่ในวัยที่เป็นภาระของประเทศน้อยที่สุด

มีประชากรอยู่ในวัยที่รับภาระของประเทศมากที่สุด

มีประชากรอยู่ในวัยที่รับภาระของประเทศน้อยที่สุด

30 ) 

การระบาดของตั๊กแตนปาทังก้าทำความเสียหายในไร่ข้าวโพด จังหวัดปราจีนบุรี จัดเป็นปรากฏการณ์ทางนิเวศวิทยาที่พืชและสัตว์ มีความสัมพันธ์ต่อกันและกันในลักษณะใด 

 

การล่าเหยื่อ

ภาวะอิงอาศัย

ภาวะมีปรสิต

ภาวะที่ต้องพึ่งพา

31 ) 

ผู้ผลิตนอกจากจะมีความสำคัญต่อผู้บริโภคในเชิงของอาหารแล้ว ผู้ผลิตยังมีบทบาทสำคัญอย่างไร 

 

ในการหมุนเวียนของก๊าซออกซิเจนกลับสู่บรรยากาศโดยกระบวนการหายใจ

ในการหมุนเวียนของก๊าซคาร์บอนบอนไดออกไซด์กลับสู่บรรยากาศโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

ในการหมุนเวียนของก๊าซออกกซิเจนกลับสู่บรรยากาศโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

ในการหมุนเวียนของก๊าซออกซิเจนกลับสู่วัฏจักรโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

32 ) 

ชาวนาแก้ปัญหาปูนาระนาดโดยขุนดินฝังตุ่มดักปูแทนการใช้ยาฆ่าปูนา ก่อให้เกิดผลดีอย่างไร 

 

กำจัดได้มาก และไม่เป็นอันตรายจากยาฆ่า

ไม่ทำให้เกิดมลภาวะ

ห่วงโซ่อาหารเป็นไปตามธรรมชาติ

ช่วยรักษาสมดุล ในธรรมชาติ

33 ) 

ในธรรมชาติตัวการที่ช่วยทำให้คาร์บอนและไนโตรเจนที่เป็นองศ์ประกอบของพืชถูกนำมาใช้ในวัฏจักรได้อีกคืออะไร

 

 

ผู้ย่อยอินทรียสาร

ผู้บริโภคและแบคทีเรียในทะเล

ผู้บริโภคและผู้ย่อยอินทรียสาร

ผู้บริโภคและแบคทีเรียในปมรากถั่ว

34 ) 

ในธรรมชาติที่มีมนุษย์มาเกี่ยวข้อง หลักการถ่ายทอดพลังงานจะเป็นรูปแบบใด

 

 

ผู้ผลิต (พืช) เป็นตัวควบคุมปริมาณของผู้บริโภค (สัตว์กินพืช)

ผู้บริโภค (สัตว์กินพืช) เป็นตัวควบคุมปริมาณของผู้ผลิต

ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์จะเป็นตัวควบคุมปริมาณของผู้ผลิต (พืช)

ผู้ย่อยอินทรียสารเป็นตัวควบคุมปริมาณของผู้บริโภค

35 ) 

ถ้าพลังงานจำนวนหนึ่งถูกถ่ายทอดในระบบที่ประกอบด้วยผู้บริโภค ผู้ผลิต และผู้ย่อยอิทรียสาร เมื่อวัดพลังงานจำนวนหนึ่งในแต่ละระดับของการถ่ายทอด จะได้ผลอย่างไร 

 

พลังงานในผู้ย่อยอินทรียสารมากกว่าในผู้ผลิต

พลังงานในผู้บริโภคจะเท่ากับพลังงานในผู้ผลิต

พลังงานในผู้ผลิตจะน้อยกว่าพลังงานในผู้บริโภค

พลังงานในผู้ย่อยอินทรียสารจะน้อยกว่าพลังงานในผู้ผู้บริโภค

36 ) 

ข้อใดที่มีทั้งทรัพยากรที่สามารถฟื้นสภาพได้และทรัพยากรที่เสื่อมสภาพได้

 

 

ดีบุก เหล็ก น้ำมัน   

ข้าวโพด ไม้สัก อ้อย

ปลาบึก ไก้ฟ้า กุ้งก้ามกราม

นกปากห่าง ทองคำ ปลาวาฬ

37 ) 

ชาวนาเกี่ยวข้าวอยู่ในทุ่งนา ควายถูกปล่อยให้ยืนกินหญ้าอยู่ริมคันนา โดยมีนกเอี้ยงเกาะหาเห็บอยู่บนหลังพงหญ้ารกเป็นที่หลบภัยของหนูนาจากงูเห่าที่คอยจับกิน ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติที่มีลักษณะได้เปรียบเสียเปรียบในแบบแผนเดียวกันคือกลุ่มใด

 

 

ชาวนากับงูเห่า และชาวนากับหนู

งูเห่ากับหนู และงูเห่ากับเห็บ

ควายกับนกเอี้ยง และความกับชาวนา

เห็บกับควาย และเห็บกับนกเอี้ยง

38 ) 

สถิติเกี่ยวกับประชากรประเทศหนึ่งในปี พ. ศ. 2525 มีดังนี้เด็ก (อายุ 0-14 ปี) มี 23 % ผู้ใหญ่ (อายุ 15 – 64 ปี) มี 67.5 % คนชรา (อายุ 65 ปีขึ้นไป) 9.6 % นโยบายที่ดีของรัฐบาลเพื่อตอบสนองต่อประชากรในปี 2529 ควรเป็นเช่นไร

 

 

เพิ่มโรงเรียนอนุบาล

เพิ่มสถานเลี้ยงดูคนชรา

เพิ่มโรงเรียนอนุบาล และสถานเลี้ยงดูคนชรา

ขยายตลาดแรงงานให้มากขึ้น

39 ) 

ลักษณะของใบไม้ส่วนใหญ่จะแบนบางมีพื้นที่ผิวมากสามารถรับแสงได้ปริมาณมาก ซึ่งมีผลทำให้สังเคราะห์ด้วยแสงได้มาก แต่มีพืชบางชนิดวิวัฒนาการปรับใบให้มีขนาดเล็กลง พื้นที่ผิวน้อย เพราะเหตุใด

 

 

มีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์ด้วยแสงสูง

มีจำนวนคลอโรพลาสต์ในเซลล์หนาแน่นมากขึ้น

เจริญอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม

มีความไวในการรับแสงสูง

40 ) 

ประชากรคนมีแนวโน้มที่จะถูกจำกัดจำนวนตามอาหารและเครื่องยังชีพที่มีอยู่เพราะเหตุใด

 

 

อาหารและเครื่องยังชีพมีอัตราการเพิ่มแบบอันดับเรขาคณิต

ประชากรคนมีอัตราการเพิ่มแบบเพิ่มแบบอันดับเลขคณิต

ประชากรคน อาหารและเครื่องยังมีชีพมีอัตราการเพิ่มแบบอันดับเรขาคณิต

ประชากรคนมีอัตราการเพิ่มแบบเรขาคณิต

41 ) 

ประชากรแมลงบั่วที่มีการระบาดทำลายต้นข้าวโพดในจังหวัดเชียงราย ระหว่างปี พ. ศ. 2511 – 2512 มากที่สุดในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นระยะที่อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส ข้อเท็จจริงนี้แสดงถึงอะไร 

 

เดือนกันยายนเป็นเดือนที่แมลงบั่วเพิ่มจำนวนได้มาก

เดือนกันยายนมีอาหารเหมาะสมต่อการเจริญของแมลงบั่ว

อุณหภูมิประมาณ 27 องศาเซลเซียสในเดือนกันยายนไม่เหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์ของแมลงบั่ว

อุณหภูมิประมาณ 27 องศาเซลเซียสในเดือนกันยายนเหมาะสมต่อการอยู่รอดของแมลงบั่ว

42 ) 

แหล่งน้ำที่ 1 มีค่า B.O.D. สูงกว่าแหล่งน้ำที่ 2 ข้อมูลนี้สื่อความหมายอะไร

 

 

แหล่งน้ำที่ 1 มีแบคทีเรียมากกว่าแหล่งน้ำที่ 2

แหล่งน้ำที่ 2 มีมลภาวะมากกว่าแหล่งน้ำที่ 1

แหล่งน้ำที่ 1 มีมลภาวะมากกว่าแหล่งน้ำที่ 2

ไม้แสดงความหมายอะไร

43 ) 

ข้อใดที่แสดงความสัมพันธ์ในลักษณะที่สิ่งมีชีวิตได้รับประโยชน์ร่างกัน

 

กล้วยไม้เกิดอยู่บนต้นตะโก

ซีแอนนิโนเกาะติดบนเปลือกหอยปูเสฉวน

โพรโทซัวอยู่ในลำไส้ของปลวก

กบกินแมลง

44 ) 

ในการตรวจวัดหาค่า DO และ BOD ในน้ำทิ้งจากโรงงานต่างๆ ได้ผลดังนี้

  โรงงาน            ค่า DO (มิลลิกรัม/ ลิตร)         ค่า BOD (มิลลิกรัม/ ลิตร)

    น้ำตาล                    2.7                                        105

    กระดาษ                  3.8                                         59

    อาหารกระป๋อง          2.5                                        150

    เบียร์                      3.5                                         95

น้ำทิ้งจากโรงงานใดที่จัดว่าเกิดมลภาวะของน้ำ

 

 

โรงงานน้ำตาลและโรงงานกระดาษ

โรงงานอาหารกระป๋อง และโรงงานเบียร์

โรงงานน้ำตาล และโรงงานอาหารกระป๋อง

โรงงานกระดาษ และโรงงานเบียร์

45 ) 

ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุด

 

 

การบุกเบิกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

การปฏิบัติตามผังเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร

การเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรโดยใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก

การปล่อยป่าไม้ให้อยู่ตามธรรมชาติ โดยไม่มีการตัดเลย เพื่อเป็นการรักษาต้นน้ำลำธาร

46 ) 

สิ่งมีชีวิตที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้

 

 

นอสตอก แอนาบีนา

ไรโซเบียม ยูกลีนา

ไรโซเบียม ไรโซปัส

ไรโซเบียม ยีสต์

47 ) 

ในการหาขนาดประชากรต้นต้อยติ่งในสนามขนาด 50 ตารางเมตรหลังบ้านนายมี โดยใช้กรอบไม้ (quadrat) ขนาดหนึ่งตารางเมตร ทำการเลือกตัวอย่าง 10 ครั้ง นับจำนวนต้นต้อยติ่งแต่ละครั้ง 20,30,25,40,48,58,70,105,94 และ 210 ต้น ตามลำดับ จากข้อมูลนี้นายมีสามารถคาดคะเนได้ว่า มีต้นต้อยติ่งในสนามหลังบ้านจำนวนประมาณเท่าใด

 

 

3,500 ต้น

350 ต้น

140 ต้น   

1400 ต้น

48 ) 

ระบบนิเวศแบบทะเลทราย มีผลต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยแตกต่างไปจากระบบนิเวศอื่นๆ ข้อความใดที่ไม่เป็นจริง

 

 

กำหนดพฤติกรรมในการออกล่าเหยื่อและอาหารของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่เป็นแบบกลางคืน

จำกัดชนิดและจำนวนสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่อาศัยอยู่ให้มีน้อยชนิด และแต่ละชนิดมีจำนวนมาก

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่มีการปรับตัวในด้านรูปร่างลักษณะภายนอก

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่มีการปรับตัวในด้านการทำงานของระบบอวัยวะหรือสรีรวิทยา

49 ) 

เพราะเหตุใดตะกั่วที่ปนออกมาทางท่อไอเสียรถยนต์จึงเป็นพิษต่อร่างกาย

 

 

ตะกั่วทำปฏิกิริยากับเฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง

ตะกั่วเพียงเล็กน้อยสามารถทำลายปอดได้

ตะกั่วสามารถสะสมในร่างกายจนถึงระดับเป็นอันตรายได้

เกลือของตะกั่วที่เกิดในกระเพาะเป็นพิษต่อร่างกาย

50 ) 

การเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันเป็นพลังงานของโลกปัจจุบัน มีผลกระทบอย่างไร

 

 

การสังเคราะห์ด้วยแสงเพิ่มขึ้นทุกแห่งเพื่อเพิ่มพลังงาน

อุณหภูมิพื้นผิวโลกเพิ่มขึ้น

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มขึ้น

สัดส่วนของบริเวณที่เป็นทะเลทรายเพิ่มมากขึ้น

51 ) 

ถ้าคนต้องการพลังงานโปรตีนจากเนื้อวัวที่เลี้ยงตามทุ่งหญ้าประมาณ 400 กิโลแคอรี่ต่อวัน เพื่อนำไปใช้สร้างเป็นเนื้อเยื่อของตัวเอง พลังงานจำนวนนี้ควรมาจากพลังงานศักย์ที่มีในพืชผู้ผลิตประมาณกี่กิโลแคลรี่ต่อวัน

 

 

3,200

4,500

12,000

16,000

52 ) 

ข้อความใดที่ไม่ถูกต้อง

 

 

กลุ่มสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่จะคงสภาพอยู่ได้นาน คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตขั้นสุด

การหมุนเวียนของน้ำตามวัฏจักรจะหยุดชะงักถ้าไม่มีต้นไม้เลย

มนุษย์เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เลียสมดุลธรรมชาติ

53 ) 

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในรับนิเวศในข้อใดที่มีบทบาทในการควบคุมสมดุลของจำนวนประชากรสิ่งมีชีวิตธรรมชาติมากที่สุด

 

 

ภาวะมีปรสิต

ภาวะอิงอาศัย

การล่าเหยื่อ

ภาวะที่ต้องพึ่งพา

54 ) 

ผู้บริโภคลำดับสุดท้ายที่อยู่ปลายสุดของพีระมิดของสิ่งมีชีวิตน้อยกว่าผู้บริโภคลำดับอื่นเนื่องจากสาเหตุใด

 

 

แต่ลำดับของพีระมิดมีการสูญเสียพลังงาน

ผู้บริโภคลำดับสุดท้ายมีขนาดใหญ่กว่าผู้บริโภคลำดับอื่น

แต่ละลำดับของพีระมิดมีอัตราการเกิดของสิ่งมีชีวิตลดลง

แต่ละลำดับของพีระมิดมีอัตราการตายของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น

55 ) 

ถ้านำสาหร่ายหางกระรอก หอย และน้ำใส่ในหลอดทดลองแล้วปิดจุกให้แน่นและนำไปเก็บไว้ในตู้มืดประมาณ 10 วัน จะเกิดผลอย่างไร

 

 

ทั้งสาหร่ายและหอยเพราะขาดออกซิเจน

สาหร่ายตายเพราะขาดแสง ส่วนหอยอยู่ได้

หอยตายเพราะขาดออกซิเจน ส่วนสาหร่ายอยู่ได้

สาหร่ายตายเพราะขาดแสง ส่วนหอยตายเพราะขาดออกซิเจน

56 ) 

วิธีการเร่งด่วนขณะนี้ที่จะบริหารทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดควรทำอย่างไร

 

 

งดการตัดต้นไม้ในป่า

รักษาต้นน้ำลำธารเพื่อให้ป่าเจริญ

ปลูกไม้ดอกไม้ผลที่เป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศแทนป่าธรรมชาติ

ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วแทนที่ต้นไม้ที่ตายหรือที่ถูกตัดไปในป่าธรรมชาติ

57 ) 

การสร้างเขื่อนน้ำโจนจะส่งผลกระทบเบื้องต้นที่รุนแรงต่อสิ่งใด

 

 

การอนุรักษ์พลังงานธรรมชาติ

การอนุรักษ์น้ำธรรมชาติ

การอนุรักษ์ดินธรรมชาติ

การอนุรักษ์ป่าธรรมชาติ

58 ) 

ข้อใดถูกต้อง

 

 

ค่าBOD สูงแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีแบคทีเรียแอโรบิกมาก

ค่า DO สูงแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีแบคทีเรียแอนาโรบิกมาก

ค่า BOD ต่ำ แสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีสารอินทรีย์น้อย

น้ำสะอาดต้องมีค่า BOD สูงและ DO ต่ำ

59 ) 

จากแผนภาพแสดงส่วนหนึ่งของวัฏจักรไนโตรเจนผู้ย่อยอินทรีย์สารในที่นี้หมายถึงสิ่งมีชีวิตพวกใด

 

 

เห็ดราและราเมือก

เห็ดราและแบคทีเรีย

โพรทีสต์ที่ดำรงชีวิตอิสระ

แบคทีเรียและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

60 ) 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมใดที่ไม่ส่งเสริมการถ่ายทอดพลังงาน

 

 

การทำนากุ้งตามชายฝั่งทะเล

การทำไร่มันสำปะหลังที่ภาคตะวันออก

การปลูกต้นยูคาลิปตัสทดแทนป่า

การเลี้ยงโคนมตามโครงการพระราชดำริ

61 ) 

ความสัมพันธ์รหว่างซีแอนนีโมนีที่เกาะติดบนเปลือกปูเฉวน และความสัมพันธ์นะหว่างดอกไม้กับแมลงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 2 คู่นี้เรียกว่าอะไร 

 

ภาวะมีปริสิตและการได้ประโยชน์ร่วมกันตามลำดับ

ภาวะต้องพึ่งพาและภาวะอิงอาศัยตามลำดับ

ทั้ง 2 คู่ เป็นการได้ประโยชน์ร่วมกัน

ทั้ง 2 คู่เป็นการภาวะอิงอาศัย

62 ) 

วัฏจักรใดที่ไม่จำเป็นจำผ่านทางผู้ผลิตและผู้บริโภค

 

 

กำมะถัน

ฟอสฟอรัส

ไนโตรเจน

คาร์บอน

63 ) 

จุลินทรีย์ A และ B เมื่อเจริญได้ 2 และ 4 วันบนจานวุ้น ที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อได้ผลดังภาพ A มีความสัมพันธ์กับ B อย่างไร

 

 

 

มีการแย่งอาหารกัน

A ปล่อยสารยับยั้งการเจริญของ B

B ปล่อยสารยับยั้งการเจริญของ A

ทั้ง AและB ต่างก็ปล่อยสารยับยั้งการเจริญของกันและกัน

64 ) 

ก๊าซชนิดใดทำปฏิกิริยากับเฮโมโกลบินได้ดีมากและทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อเยื่อบุจมูก

 

 

ไนตริกออกไซด์

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

คาร์บอนมอนอกไซด์

คาร์บอนไดออกไซด์

65 ) 


จากภาพ ถ้าคนมีกระบวนการโปรตีนเมแทบอลิซึมเสียไป การถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหารจะเป็นอย่างไร

 

ค. ได้รับการถ่ายทอดพลังงานน้อยกว่า ฉ

ค. ได้รับการถ่ายทอดมากกว่า ฉ

ค. ได้รับการถ่ายทอดพลังงานน้อยกว่า จ

ค. ได้รัยการถ่ายทอดพลังงานมากกว่า  จ

66 ) 

ถ้าการปลูกต้นยูคาลิปตัส ณ พื้นที่ใด ทำให้พืชอื่น ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในบริเวณนั้นได้จริง สมมติฐานเบื้องต้นทางนิเวศวิทยาควรจะเป็นข้อใดมากที่สุด 

 

ต้นยูคาลิปตัสทำให้ดินเค็มไม่เหมาะกับพืชอื่นๆ

ต้นยูคาลิปตัสมีประสิทธิภาพแก่งแย่งแข่งขันสูงกว่าพืชอื่นๆ

ต้นยูคาลิปตัสเป็นพิษต่อพืชอื่นๆ

ต้นยูคาลิปตัสทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ

67 ) 

ตั๊กแตนปาทังก้าที่พบขณะมีการระบาดในไร่มักจะเป็นตัวเต็มวัยหรือใกล้จะเต็มวัยทั้งหมด ในธรรมชาติมันจะวางไข่ในดินต้นฤดูแล้ง และในปลายฤดูแล้ง และในปลายฤดูแล้งจะฟักจากไข่ขึ้นมากัดกินพืชพวกตระกูลหญ้า เพื่อให้ได้ผลระยะยาวที่ดีที่สุดในการปราบตั๊กแตนนี้ควรจะใช้วิธีใด

 

 

ราดสารเคมีลงดินบริเวณที่เคยมีการระบาดเพื่อทำลาย

พ่นสารเคมีเพื่อฆ่าตัวเต็มวัยขณะระบาด

ทำลายหญ้าบริเวณที่เคยมีการระบาดก่อนถึงช่วงเวลาฟักไข่

ปลูกพืชเศรษฐกิจที่มิใช่ตระกูลหญ้าที่ให้ผลระยะสั้นก่อน เมื่อพันระยะฟักไข่แล้วจึงปลูกข้าวโพด    หรืออ้อย

68 ) 

ข้อใดที่ถูกต้องที่สุดตามหลักการของประชากร

 

ประชากรจะเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อมไร้ชีพ

ประชากรจะเปลี่ยนปลงตามเวลา

ประชากรจะเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อมมีชีพ

ประชากรจะเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างอายุของประชากร

69 ) 

จากการสำรวจต้นกล้วยที่ไร่แห่งหนึ่ง พบว่ามีต้นที่กำลังดกปลี 1,274 ต้น ต้นที่ตัดเครือแล้ว 2,112 ต้น และ หน่อที่กำลังแทงพ้นพื้นดิน 2,764 หน่อ แผนภูมิอายุรูปพีระมิดของต้นกล้วยเป็นอย่างไร


 

70 ) 

พื้นดินในภาคอีสานเป็นพื้นดินแห้งแล้ง เพราะดินไม้อุ้มน้ำ และยังมีหินเกลือในระดับลึกใต้ผิวดินอีกด้วย ถ้าต้องการปลูกพืชในที่ดินแถบนี้เพื่อให้กลายเป็น “อีสานเขียว” ควรปลูกพืชประเภทใด

 

 

พืชที่เคยขึ้นได้ดีในป่าชายเลน

พืชที่เคยขึ้นได้ดีบนภูเขา

พืชที่โตเร็ว ใบตก และมีรากหยั่งลึก

พืชที่โตช้า ใบหนาเป็นมัน และมีรากสั้น

71 ) 

จากการทดลองเลี้ยงแหนแดงในนาข้าวพบว่าแหนแดงช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวได้ดีเท่าๆ กับการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน 5-6 กิโลกรัม เพราะเหตุใด

 

แหนแดงสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงไดดีกว่าพืชน้ำชนิดอื่น

แหนแดงสามารถตรึงไนโตรเจนอากาศได้ดี

แหนแดงมีโปรตีนซึ่งเป็นแหล่งของไนโตรเจนอยู่มาก

แหนแดงมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินชนิดหนึ่งอาศัยอยู่

72 ) 

แหล่งน้ำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผงซักฟอก LAS ควรมีค่า BOD ประมาณเท่าใด

 

 

500 มิลลิกรัม/ลิตร

4,000 มิลลิกรัม/ลิตร

10,000 มิลลิกรัม/ลิตร

15,000 มิลลิกรัม/ลิตร

73 ) 

การปล่อยน้ำเค็มจากบ่อเกลือสินเธาว์สู่แม่น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำอย่างไร

 

ขาดแคลนออกซิเจน

ขาดแคลนอาหาร

ร่างกายพิการ

สูญเสียน้ำ

74 ) 

ความสัมพันธ์ระหว่างเปรียบเทียบได้กับราไมคอไรซากับรากพืช

 

 

ดอกไม้กับแมลง

พลูด่างเกาะต้นมะม่วง

ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล

จักจั่นอยู่บนต้นไม้ในป่า

75 ) 

พีระมิดอายุ (ข้างล่างซ้าย) แบบใดที่ใกล้เคียงกับการเติบโตของประชากรประเทศฟิลิปปินส์และประเทศเยอรมันนีตะวันตกในปัจจุบัน


 

76 ) 

ข้อใดที่แสดง Food chain ในนาข้าวใดถูกต้องที่สุด

 

 

สาหร่าย สัตว์ สัตว์   

ต้นข้าว ปรสิต สัตว์

อนินทรียสาร ต้นกล้ากับข้าว สัตว์

 

จุลินทรีย์ สัตว์ สัตว์

77 ) 

จากรูปแสดงพีระมิดอายุ ข้อใดถูกต้องที่สุด

 

 

ผู้หญิงอายุ 20 ปีตายมากที่สุด       

ในกลุ่มประชากรอายุ 20 ปี ผู้หญิงตายมากกว่าผู้ชาย

เมื่อ 20 ปีที่แล้ว เด็กผู้หญิงแรกเกิดตายมากที่สุด

มีการตายมากผิดปกติในกลุ่มหญิงอายุเท่ากันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของ 20 ปีที่ผ่านมา

78 ) 

สิ่งมีชีวิตใดจะเจริญเป็นอันดับแรกหลังจากป่าถูกเผาทำลาย

 

 

ไลเคนส์

มอส

หญ้าคา

ไมยาบ

79 ) 

ในการสำรวจประชากรวัวป่าแห่งหนึ่งบริเวณที่ราบทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ จำเป็นที่ต้องใช้เครื่องบินบินถ่ายภาพการวิเคราะห์ภาพถ่ายดังกล่าวจะให้รายละเอียดของข้อมูลใดได้น้อยที่สุด

 

 

ความหนาแน่นของประชากร

รูปแบบการรวมฝูงและการกระจายของแต่ละฝูง

โครงสร้างของฝูง

การเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร

80 ) 

กลุ่มมีชีวิตกลุ่มหนึ่งประกอบด้วยต้นน้อยหน่าหญ้า เพลี้ยแป้ง มดดำ ตั๊กแตน เต่าทอง นก ถามว่ามดดำ จัดเป็นผู้บริโภคอันดับใด

 

 

1

2

3

อาจเป็นได้ทั้ง 1 2

81 ) 

โลหะหนักชนิดใดที่เมื่อเช้าไปสะสมในร่างกายแล้วจะมีผลตรงกันข่ามกับฮอร์โมนแคลซิโทมินจากต่อมไทรอยด์

 

 

ปรอท

แคดเมียม

ทองแดง

ตะกั่ว

82 ) 

ถ้าผู้ผลิตหมดไปจากโลกในทันทีใด สิ่งใดจะเกิดขึ้น

 

ไอน้ำและออกซิเจนลดลง           

ออกซิเจนน้อยลง แต่ CO2 ไม่เปลี่ยนแปลง

CO2 เพิ่มมากขึ้น แต่ออกซิเจนไม่เปลี่ยนแปลง

CO2 เพิ่มมากขึ้น แต่ออกซิเจนลดลง

83 ) 


จากกราฟเส้นใดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตายกับอายุของประชากรมนุษย์ยุคปัจจุบัน

 

84 ) 

ฟาร์มโคนมแห่งหนึ่ง มีวัวกำลังให้นม 724 ตัว แม่วัวแก่ 247 ตัว ลูกวัว 472 ตัว แผนภูมิอายุรูปพีระมิดของโคนมจะเป็นอย่างไร


 

1

2

3

4

85 ) 

ทรัพยากรธรรมชาติใดที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตมากที่สุด

 

 

ทรัพยากรดิน

ทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรเชื้อเพลิง

ทรัพยากรอากาศ

86 ) 


กราฟในคู่ใดแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร แมลงวัน เมื่อ  1. มีอาหารและที่อยู่จำกัดและ  2. อาหาร และที่อยู่เกินพอ

 

A และ B ตามลำดับ

 

D และ A ตามลำดับ

B และ C ตามลำดับ

C และ B ตามลำดับ

87 ) 

สภาพของระบบนิเวศในข้อที่นับได้ว่ามีความสมบูรณ์มากที่สุด

 

 

ผู้ล่ามีจำนวนน้อย และมีสัตว์กินพืชจำนวนมาก

มีเฉพาะผู้ผลิตและผู้บริโภคหลายลำดับที่หนึ่ง

ผู้ผลิต และผู้บริโภคหลายลำดับขั้นและมีสัตว์กินพืชจำนวนมาก

มีสัตว์กินพืชน้อย และมีผู้ล่าจำนวนมาก

88 ) 

พีระมิดแสดงปริมาณของสิ่งในข้อใดที่ผู้บริโภคอันดับสุดท้ายเป็นปรสิต และผู้ปริโภคอันดับแรกคือสัตว์กินพืช


 

1

2

3

89 ) 

ในสายโซ่อาหารที่ประกอบด้วยไดอะตอม ไรน้ำปลาจะละเม็ด ปูทะเล และนกนางนวล ปูทะเลจะมีในลำดับอาหารขั้นใด

 

 

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4           

ขั้นที่5

เป็นไปได้ทั้ง ขั้นที่ 2 และ 3

90 ) ปัจจัยใดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประชากรของสัตว์ 2 สปีชีส์ (A & B) ตามกราฟ

 

รูป ก เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพ

รูป ข เกิดจากปัจจัยทางกายภาพ

รูป ก. เกิดจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม

รูป ข เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพ

91 ) 


จากไดอะแกรม แสดงวัฏจักรไนโตรเจนตามแผนภาพข้างบน Rhizobium จะทำหน้าที่มนช่วงใด

 

92 ) 


จากกราฟข้างบน ที่ปริมาณของอาหาร 30 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร คำอธิบายในข้อใดที่เป็นความจริง

 

เมื่ออาหารเพิ่ม 10 มิลลิกรัม / มิลลิลิตรประชากรของไฮดราจะเพิ่มขึ้น

ถ้าให้อาหารเพียงพอ ประชากรไฮดราจะเพิ่มขึ้น

อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรไฮคราเป็นแบบอันดับเลขคณิต

ที่ระดับอาหาร 80 มิลลิกรัม/ มิลลิลิตรจะมีจำนวนไฮดรามากกว่าที่ระดับ 30 มิลลิกรัม/ มิลลิลิตร

93 ) 


จากไดอะแกรมของ food web ข้างบน แสดงการสะสม DDT สิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆ ในระบบนิเวศแห่งหนึ่งคำอธิบายในข้อใดที่ถูกต้องมากที่สุด

 

พวกดำรงชีวิตแบบ holozoic จะสะสม DDT ใน food web

มีการแก่งแย่งกันรับ DDT ระหว่างปลาไหลและหอยขม

DDT เป็นสารพิษ และมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดศัตรูพืช

ระดับความเข้มข้น DDT จะลดลงใน food chain เนื่องจากสัตว์หายใจ

94 ) 

จากการทดลองวางแผ่นกระดาษกรอง ซุปสารปฏิชีวนะชนิดต่างๆ ลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ AและB ทิ้งไว้ 2 วัน ได้ผลดังภาพ

 

ข้อใดต่อไปนี้เป็นการสรุปที่ไม่ถูกต้อง

 

 

สาร ก และ ง ยับยั้งการเจริญของเชื้อทั้งสอง

สาร ข และ ค ยับยั้งการเจริญของเชื้อ AและB ตามลำดับ

สาร ข และ ง มีประสิทธิภาพทำลาย เชื้อ Aดีกว่าเชื้อB

สาร ก และ ค มีประสิทธิภาพทำลายเชื้อ Aดีกว่าเชื้อB

95 ) 

ข้อความในข้อเป็นคุณสมบัติที่ถูกต้องของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

 

 

ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ทำให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวหนัง

ไม่มีสี มีกลิ่นฉุน ทำให้เยื่อจมูกและหลอดลมอักเสบ

ไม้มีสี ไม่มีกลิ่น จับตัวกับเฮโมโกลบินได้ดีกว่าออกซิเจน

ไม่มีสี มีกลิ่นเหม็นเหมือนไข่เน่า ทำลายระบบทางเดินหายใจ

96 ) 

Biochemical oxgen demand (BOD) เป็นตัวชี้คุณภาพของน้ำในข้อใด 

 

เป็นค่าแสดงว่าในน้ำนั้นมีปริมาณจุลินทรีย์ที่จะย่อยสลายสารอินทรีย์มากน้อยเพียงไร

เป็นค่าแสดงว่าในน้ำมีออกซิเจนที่จะให้จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์มากน้อยเพียงไร

เป็นค่าแสดงปริมาณออกซิเจนที่ต้องเติมลงไปเพื่อสลายสารอินทรีย์ทั้งหมดในน้ำ

เป็นค่าแสดงปริมาณออกซิเจนที่ต้องเติมลงไปเพื่อให้จุลินทรีย์ใช้ในการสลายสารอินทรีย์ในน้ำ

97 ) 

ป่าไม้ช่วยบรรเทาน้ำท่วมด้วยเหตุใด

 

ใบไม้สามารถอุ้มน้ำได้มาก

รากสารถดูดซับน้ำได้อย่างไม่จำกัด

ท่อไซเลนสามารถลำเลี้ยงน้ำได้อย่างรวดเร็ว

รากสามารถแตกแขนงและไชซอนไปในดินเป็นบริเวณกว้าง

98 ) 

พีระมิดจำนวนของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ จากไดอะแกรมใดที่ไม่ถูกต้อง

 

 

 

ก และ ค    

ก และ ง   

ข และ ค   

ค และ ง

99 ) 


กราฟใดแสดงพีระมิดอายุของประชากรไทย

 

100 ) 


ข้อมูลในแผนภาพแสดงประชากรทั้ง 4 (1 2 3 4 ) ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมคล้ายกันและมีขนาดเกือบเท่าๆ กัน ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างทันทีทันใดประชากรที่มีโอกาสอยู่รอดได้มากที่สุดคือ

 

1

2

3

4

101 ) 

เพราะเหตุใดจึงพบมีประชากรของไลเคนส์อย่างหนาแน่นตามก้อนหินและกิ่งไม้ในป่าที่เขาใหญ่ แต่ไม่ปรากฏพบตามกิ่งไม้และผนังอาคารในกรุงเทพฯ

 

 

ไลเคนส์เจริญได้ในบริเวณป่าดิบชื้นเท่านั้น

ไลเคนส์เจริญได้บริเวณที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 80 เมตรขึ้นไป

ไลเคนส์เจริญได้บริเวณที่อุณหภูมิค่อนข้างเย็น

ไลเคนส์เจริญได้ดีบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์

102 ) 


จากแผนภูมิด้านข้างต้องการการทราบว่าผู้บริโภคลำดับที่ 2 ได้แก่สิ่งมีชีวิตพวกใด

 

แมงมุม งู กวาง

กบ หมาป่า นกเค้าแมว

หนู หมาป่า นกกินแมลง

แมงมุม นกเค้าแมว นกกินเมล็ดพืช

103 ) 

จากข้อมูลในแผนภาพของพีระมิดอายุข้างบนข้อใดสามารถแสดงอัตราผู้เป็นภาระพึ่งพา (dependency ratio) ได้ถูกต้อง


 

ค<ข<ก

ก>ค>ข

ข > ก < ค

ก < ค > ข

104 ) 

ในระบบนิเวศแห่งหนึ่ง  ประกอบด้วยพืชที่กินได้ สัตว์กินพืชหลายชนิด และผู้ล่าสองชนิด ถ้านำหนักมวลของพืชมีค่า = 5000 กิโลกรัม น้ำหนักของมวลของผู้ล่าทั้งสองควรจะเป็นเท่าไร

 

 

50 กิโลกรัม

50 กิโลกรัม

5 กิโลกรัม

0.5 กิโลกรัม

105 ) 

Green Housre Effect มีสาเหตุจากอะไร

 

การทำลายโอโซนในบรรยากาศที่มากเกินไป

การลดปริมาณของสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนในบรรยากาศ

การเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนในบรรยากาศ

การเกิดหมอกปนควันเมื่อเชื้อเพลิงธรรมชาติถูกเผาไหม้ขณะที่มีแสงแดดจัด

106 ) 

ข้อใดที่กล่าวถึงระบบนิเวศอย่างไม่ถูกต้อง

 

 

กลุ่มสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในทางใดทางหนึ่ง

มีการถ่ายทอดพลังงานผ่านทางข่ายใยอาหาร

มีการหมุนเวียนของแร่ธาตุต่างๆ

มีการหมุนเวียนของพลังงานและแร่ธาตุ

107 ) 


ความหนาแน่นของประชากรความสัมพันธ์ AและB ในกราฟน่าจะเป็นแบบใด

 

predation

commensalism

protocooperation

mutualism

108 ) 


จากไดอะแกรมแสดงวัฏจักรไนโตรเจนข้างบนคำตอบข้อใดเรียงลำดับหมายเลขที่เกิดในวัฏจักรได้ถูกต้อง

 

แอมโมเนีย  ไนไตรต์  ไนเตรต  ไนโตรเจน

ไนโตรเจน  แอมโนเนีย  ไนไตรต์  ไนเตรต

ไนเตรต  แอมโนเนีย  ไนโตรเจน  ไนไตรต์

ไนไตรต์  ไนโตรเจน  แอมโมเนีย  ไนเตรต

109 ) 


จากแผนภาพสายใยอาหารข้างล่าง AและB จะมีความสัมพันธ์กันแบบใด

 

mutualism

protocooperation

competition

commensalisms

110 ) 


จากแผนภาพด้านข้างเป็นวัฏจักรของสารใด

 

ไนโตรเจน

คาร์บอน

กำมะถัน

ฟอสฟอรัส

111 ) 

ในการตรวจวัดหาค่า DO, BOD และ COD ในน้ำทิ้งจากโรงงานต่างๆ ได้ผลดังนี้

โรงงาน ค่า DO (mg/l) ค่า BOD (mg/l) ค่า COD(mg/l)
ก๋วยเตี๋ยว

น้ำตาล

สุรา

ผลไม้กระป๋อง
2.6

2.9

2.5

2.8
105

103

120

105
166

150

170

165

น้ำทิ้งจากโรงงานใดบ้างที่ทำให้เกิดมลพิษน้ำมากที่สุด

 

โรงงานก๋วยเตี๋ยวและโรงงานสุรา

 

โรงงานสุราและโรงงานน้ำตาล

โรงงานสุราและโรงงานผลไม้กระป๋อง 

โรงงานก๋วยเตี๋ยวและโรงงานผลไม้กระป๋อง

112 ) 

กระทรวงเกษตรฯ แนะนำให้ชาวนาลี้ยงแหนแดงในนาข้าวเพราะเหตุใด

 

 

แหนแดงมีส่วนเพิ่มปุ๋ยไนโตรเจนแก่ข้าว

เพิ่มธาตุโพแทสเซียมให้ต้นข้าว ทำให้แข็งแรงไม่ล้มง่าย

แหนแดงมีธาตุฟอสฟอรัสมากทำให้ข้าวออกรวงเร็วขึ้น

ซากแหนแดงดูดซับน้ำไว้ได้มากกว่าซากพืชอื่นๆ

113 ) 


จากกราฟ XและY คืออะไร ในสถานการณ์อย่างไร


 

1

2

3

4

114 ) 

จาก food web ในสวนผักแห่งหนึ่ง ถ้าแมลง X ถูกกำจัดออกไป จะมีผลกระทบอย่างไร

    ก. ประชากรของหนอน AและB ลดลง   

    ข. ประชากรของหนอน AและB เพิ่มขึ้น

    ค. ประชากรของหนอน C เพิ่มขึ้น       

    ง. เกิดการแก่งแย่งระหว่างประชากรหนอน A,B และ C

 

ข และ ค   

ก และ ง

ข และ ค    

ข และ ง

115 ) 

มลพิษทางอากาศที่ชาวอำเภอแม่เม่าะ จังหวัดลำปาง ประสบเมื่อ พ.ศ. 2535 นั้น ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง ที่ผิวหนังและระบบหายใจ เป็นผลมาจากสารอะไรมากที่สุด

 

 

ไฮโดรคาร์บอน

คาร์บอนไดออกไซด์

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ไนโตรเจนออกไซด์

116 ) 


สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ก และ ข สอดคล้องกับพีระมิดจำนวนแบบใด

    ก คืองูและหนูในนาข้าว            ข คือเต่าทองและเพลี้ยบนต้นน้อยหน่า

 

ก –A, ข- B

ก –B, ข- C

ก –A, ข- C

ก –B, ข- A

117 ) 

กราฟอัตราการเติบโตของประชากรแบบใดที่แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในภาวะปรสิต (เส้นทึบแทน “ผู้ถูกอาศัย” เส้นประแทน “ปรสิต” )


 

1

2

3

4

118 ) 


เมื่อนำแมลงหวี่ 3 คู่มาเลี้ยงในขวดบรรจุอาหารเทียมจาการนับจำนวนแมลงหวี่เป็นระยะๆ ตลอดเวลา 55 วัน ได้ขนาดประชากรแมลงหวี่ดังกราฟอัตราการเกิดและอัตราการตายของแมลงหวี่น่าจะเท่ากับในช่วงวันที่เท่าไร

 

1-7

25-31

43-49

49-55

119 ) 

แผนภาพแสดงขอบเขตของการหาอาหารของนกฮูกสปีชีส์หนึ่ง AและB คือนกฮูก 2 คู่ จุกกึ่งกลาง X เป็นบริเวณที่นกฮูกแต่ละคู่สร้างรัง

 

ข้อใดกล่าวถึงบริเวณสีดำอย่างถูกต้อง

 

มีผู้ล่าของนกฮูกอยู่มากกว่าบริเวณอื่น

มีอาหารของนกฮูกอยู่มากกว่าบริเวณอื่น

มีการแก่งแย่งระหว่างนกฮูกมากกว่าบริเวณอื่น

มีการผสมพันธุ์ของนกฮูกมากกว่าบริเวณ

120 ) 

ข้อใดเรียงลำดับเหตุการณ์ในวัฏจักรไนโตรเจนได้อย่างถูกต้อง

    ก. เกลือแอมโมเนีย               

    ข. ไนเตรต

    ค. สารประกอบอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน       

    ง. ไนไตรต์

    ง. ก๊าซไนโตรเจน

 

ข-----> ง-----> ค-----> จ-----> ก   

ค-----> ก-----> ง-----> ข-----> จ

ข-----> ค-----> ง-----> ก-----> จ   

ค-----> ง-----> ก-----> จ-----> ข

121 ) 

จากสายใยอาหาร ข้อใดเป็นจริง    ก. มีสัตว์กินพืชอยู่ 3 ชนิด                          ข. มีห่วงโซ่อาหาร 4 สาย

    ค. ลูกอ๊อดทั้งหมดเป็นบริโภคอันดับแรก    ง. แหล้งพลังงานสำคัญคือแพลงก์ตอนพืชและวัชพืช

 

ข้อ ก และ ข

ข้อ ก และ ค

ข้อ ก ข และ ง

ข้อ ข ค และ ง

122 ) 

ในระบบนิเวศสวนมะนาว (A) พบสิ่งมีชีวิต3 ชนิด มวนเขียว (B) ตั๊กแตนตำข้าว (C) และนก (D) ข้อใดแสดงพีระมิดจำนวนและพีระมิดปริมาณพลังงานของระบบนิเวศสวนมะพร้าวอย่างถูกต้อง

 

 

ข้อ ก และ ค

ข้อ ก และ ง

ข้อ ข และ ค

ข้อ ข และ ง

123 ) 


ทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งมีสิ่งมีชีวิตในแต่ละลำดับขั้นของห่วงโซ่อาหาร ได้แก่ หนู หมัด และ Leptomonas ซึ่งเป็นเชื้อโรคของหมัด พีระมิดจำนวนของสิ่งมีชีวิตในทุ่งหญ้านี้ ควร มีลักษณะดังข้อใด

 

1

2

3

4

124 ) 


กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแม่น้ำอันเนื่องมาจากมลพิษจากโรงงานอุตสาหรรมแห่งหนึ่งปล่อยน้ำเสียลงไป กราฟใดน่าจะเป็นปริมาณของออกซิเจน ที่ละลายในน้ำ และ BOD ตามลำดับ

 

A และ B

AและC

CและB

BและC

125 ) 


จากแผนภาพสายใยอาหารในระบบนิเวศทุ่งหญ้างูจัดว่าเป็น

 

Secocndary consumer

Tertriary consumer

Trophic level ที่ 2

Trophic level ที่ 4

126 ) 


ภาพแสดงชนิดและจำนวนสัตว์ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างในแปลงผักจงคำนวณหาความหนาแน่นของด้วงเต่าทองต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

 

33 

 

100

55 

90

127 ) 

การที่พืชบางชนิดใบร่วงในฤดูหนาวเป็นเพราะเหตุใด

 

 

พืชต้องการระยะฟัก   

ช่วงวันสั้นเกินไปสำหรับพืช

พืชต้องการลดการสูญเสียน้ำ

พืชตองการสร้างใบใหม่ขึ้นมาแทน