ชีววิทยา entrance บทที่ 19

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
จำนวน : 41 ข้อ ผู้เข้าชม : 26,293 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

“วิวัฒนาการเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงองศ์ประกอบของจีนในธรรมชาติ” จากความจริงข้อนี้ ท่านคิดว่าข้อความใดต่อไปนี้มีโอกาสเป็นไปได้น้อยที่สุด

 

 

สิ่งมีชีวิตมีการปรับปรุงพันธุ์เสมอ

แมลงแต่ละชนิดมีคุณสมบัติดื้อต่อยาฆ่าแมลงมากบ้างน้อยบ้าง

มนุษย์สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ปราบยุง และแมลงพาหะให้หมดได้ภายในเวลาอีกไม่กี่ปี

เผ่าพันธุ์มนุษย์คงวิวัฒนาการต่อไป

2 ) 

นักวิทยาสตร์ 2 ท่าน ค้นพบยุงก้นปล่องชนิดใหม่ในประเทศไทย ยุงนี้มีชื่อวิทยาสตร์ว่า 

 

Anopheles maculates Theobold

 

Anopheles dirus Peyton & Harrison

Culex pipens Pipiens Linn

Aedes siamensis Airy – Shaw

3 ) 

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สมดุลธรรมชาติในกลุ่มสิ่งมีชีวิตชั้นสุดเสียไป อันยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่คือ

 

 

โพรทิสต์

 

ตั๊กแตนปาทังก้า

มนุษย์

1, 2 และ 3   

4 ) 

จากการศึกษาเรื่องสปีชีส์ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต เมื่อพิจารณาชนผิวดำในแอฟริกาและชนผิวขาวในยุโรปอาจกล่าวได้ว่า

 

 

การแยกกันตามสภาพภูมิศาสตร์ช่วยป้องกันการผสมระหว่างชนผิวดำและชนผิวขาวจึงจัดให้อยู่คน    ละสปีชีส์

ชนผิวดำเป็นมนุษย์นีแอนเดอร์ทัล ชนผิวขาวเป็นมนุษย์โครแมนยัง

มิวเทชันที่เกิดขึ้นในประชากรผิวดำ ไม่มีโอกาสแพร่ไปสู่ประชากรผิวขาว ทำให้เกิดกลไก    วิวัฒนาการต่างจากประชากรผิวขาว

ชนผิวดำและชนผิวขาวสามารถผสมกันและถ่ายทอดจีนไปยังลูกหลานได้

5 ) 

ข้อใดที่เป็นความจริง

 

 

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะต้องตอบสนองต่อสิ่งเร้า

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีลักษณะของตัวอ่อนแตกต่างจากตัวเต็มวัย

สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม้ได้จะมีการลำเลียงสารในร่างกายคล้ายคลึงกัน

พืชดักแมลงจัดไว้เป็นบริโภค

6 ) 

วิธีการใดที่ไม่จัดว่าเป็นการปรับปรุงพันธุ์ 

 

การเก็บข้าวโพดลักษณะดีไว้ทำพันธุ์ในปีต่อไป

กระสั่งชื้อพืชหรือสัตว์พันธุ์ดีจากต่างประเทศเข้ามาเลี้ยงปนกับพันธุ์พื้นเมือง

การชักนำให้พืชเพิ่มจำนวนชุดของโครโมโซม

การใช้ฮอร์โมนกระดุ้นให้ปลาบึกวางไข่

7 ) 

จากหลักฐานการศึกษาระดับโมเลกุลสัตว์ปีกชนิดใดที่มีสายวิวัฒนาการใกล้เคียงกับนกเพนวินมากที่สุด 

 

เป็ด

ไก่

นกพิราบ

นกนางแอ่น

8 ) 

มีผู้ทำนายว่าอีก 50 ล้านปี มนุษย์เราจะมีรูปร่างหน้าตาคล้อย E.T. คือมีหัวโต สมองใหญ่ แขน และ ขาลีบเล็ก ท่านสามารถใช้ความรู้เรื่องวิวัฒนาการอธิบายได้อย่างไร

 

 

เป็นไปตามกฎของการใช้และไม่ใช้

ย่อมเกิดขึ้นได้หากลักษณะดังกล่าวดีเด่นและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองศ์ประกอบของจีนใน    ธรรมชาติ

เป็นไปไม่ได้เพราะมนุษย์ถึงจุดอิ่มตัวของการวิวัฒนาการแล้ว

อาจเป็นการวิวัฒนาการของมนุษย์โลกอื้น ซึ่งยากที่จะเกิดขึ้นในโลกของเรา

9 ) 

หลักฐานใดที่เหมาะสมที่สุดในการบ่งให้ทราบว่า สิ่งมีชีวิต 2 ชนิด มีลำดับวิวัฒนาการใกล้เคียงกันมากที่สุด

 

 

หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต

หลักฐานการเปรียบเทียบโครงสร้าง

หลักฐานทางการเจริญโตของเอมบริโอ

หลักฐานจากการศึกษาในระดับโมเลกุล

10 ) 

สิ่งมีชีวิตในสปีชิส์เดียวกันจะแยกเป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้น

 

 

การแยกจากกกันเนื่องจากมีสภาพภูมิศาสตร์มาขัดขวาง

การเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซมไปจากเดิม

การแยกจากกันโดยกลไกทางด้านการสืบพันธุ์

การแยกจากกันโดยปัจจัยทางด้ามสรีรวิทยาและพฤติกรรม

11 ) 

“ ความแปรผัน ย่อมจะต้องมีบางลักษณะที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะดังกล่าวย่อมจะดำรงชีวิตได้ดีและสามารถสืบพันธุ์ถ่ายทอดลักษณะไปยังรุ่นต่อไป ”ข้อความนี้สอดคล้องกับหลักการใด

 

 

กฎแห่งการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ของฌอง ลามาร์ก

กฎการแปรผันทางพันธุ์การของฮาร์ดี และไวน์เบิร์ก

แนวคิดการเกิดวิวัฒนาการของ ชาลล์ ดาร์วิน

แนวคิดในทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติของ ซาล์ ดาร์วิน

12 ) 

สัตว์ 2 ชนิด มีลักษณะไม่เหมือนกัน แต่จัดอยู่ในสปีชีส์เดียวกันเพราะเหตุใด 

 

สามารถผสมพันธุ์กันได้โดยมีลูกเหมือนพ่อหรือแม่

สามารถผสมพันธุ์กันได้โดยได้ลูกที่ดีเด่นกว่าพ่อแม่

สามารถผสมพันธุ์และอยู่ร่วมกันได้

สามารถผสมพันธุ์และได้ลูกหลานที่สืบพันธุ์ต่อไปได้

13 ) 

ประชากรแห่งหนึ่งมีคุณสมบัติตามหลักฮาร์ดี ไวน์เบิร์ก มีอัลลีลด้อยควาบคุมตาสีฟ้า (b) ประมาณ ร้อยละ 20 จงคาดคะแนว่าในรุ่นลูกจะมีคนที่พาหะ (carrier) สำหรับอัลลีลนี้ประมาณร้อยละเท่าไร

 

 

4

 

8

16 

32

14 ) 

เหตุการณ์ใดที่สนับสนุนทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติได้ดีที่สุด

 

 

จิ้งจกเปลี่ยนสีไปตามสีของสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย

คนที่ขาดเอนไซม์สำหรับซ่อมแซมดีเอนเอมักจะตายในวัยเด็ก

นกกะทาจะวางไข่จำนวนมากขึ้นเมื่อช่วงกลางวันยาวนานขึ้น

แมลงส่วนใหญ่จะตายเมื่อถูกฉายรังสีแมลงส่วนน้อยจะเป็นหมัน

15 ) 

ประชากรกระต่ายมีสีดำพันธุ์แท้ (AA) เพศผู้ 30 ตัว สีดำพันธุ์ไม่แท้ (Aa) เพศเมีย 30 ตัว ส่วนสีขาวพันธุ์แท้ (aa) มี 20 คู่ เมื่อปล่อยให้ผสมพันธุ์อย่างอิสระ โอกาสที่จะได้กระต่ายสีขาวในรุ่นถัดไปมีประมาณร้อยละเท่าไร

 

 

20 % 

 

30 %

40 %

50 %

16 ) 

ลักษณะใดที่สำคัญที่สุดที่สุดที่จัดอาร์คือออฟเทอริกช์ (Archeopteryx) ว่าเป็นนก

 

 

มีฟัน ปลายปีกมีนิ้ว

ขามีเกล็ด เท้ามีนิ้วและเล็บ

มีปีกใช้ปีกใช้บินหรือร่อนได้

มีขนเป็นแผง

17 ) 

ถ้าประชากรมีคุณสมบัติตามหลักฮาร์ดี-ว์เบริร์ก มีแอลลีลควบคุมลักษณะเผือกประมาณร้อยละ 4 จะมีคนเผือกในประชากรนี้ประมาณร้อยละเท่าไร

 

 

4

8

16

20

18 ) 

ในเชิงวิวัฒนาการ การแตกแขนงของลำต้นตามไดอะแกรม หมายเลขใดที่แสดงว่าพืชวิวัฒนาการชั้นสูง (advanced)
 

 

19 ) 

ถ้าใช้โครงสร้างของพืชเป็นหลักในการศึกษาวิวัฒนาการ ลำดับสายวิวัฒนาการข้อใดถูกต้อง 

 

จอก ------> หญ้าถอดปล้อง ------> สนปฏิพัทธ์ ------> ปรง

สาหร่ายสีเขียว ------> ผักแว่น ------> ตีนตุ๊กแก ------> หญ้าคา

สาหร่ายกระรอก ------>มอส ------>  เฟิน ------> สนฉัตร

ลิเอวร์เวิร์ต ------>  หวายทะนอย------>   เฟิน------>  สนสองใบ

20 ) 

บรรพบุรุษของตุ่นปากเป็ดน่าจะมีความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการกับสัตร์มีกระดูกสันหลังในรูปแบบใดมากที่สุด 

 

น่าจะวิวัฒนาการจากต้นตระกูลนก เพราะไม่ไข่เหมือนนกในยุคจูแรสสิก

น่าจะมีบรรพบุรุษสัมพันธุ์กับสัตว์เลื้อยคลานที่เริ่มแยกออกมาในยุคไตรแอสสิก

มีสายวิวัฒนาการร่วมกันระหว่างนกกับสัตว์คลายในระหว่างยุคไตรแอสสิกกับจูแรสสิก

มีสายวิวัฒนาการเป็นสัตว์การเป็นสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมโดยตรงตั้งแต่ในยุคเทอร์เชียรี

21 ) 

แนวความคิดของลามาร์กเกี่ยวกับกลไของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมีปัจจัยใดที่เขากล่าวอ้าง ซึ่งยังสอดคล้องกับแนวความคิดของวิวัฒนาการท่านอื่นๆ 

 

กาลเวลา

 

ประชากร

พันธุ์กรรม

สภาพแวดล้อม

22 ) 

หลักฐานข้อใดที่สนับสนุนสายพันธุทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือมากที่สุด

 

 

ซากดึกดำบรรพ์

การเจริญของเอมบริโอ

ความคล้ายคลึงทางโครงสร้าง       

ความแตกต่างของกรดอะมิโนในโปรตีนชนิดเดียวกัน

23 ) 

ข้อใดเหมาะสมที่จะใช้ศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการการของยุงกันปล่องชนิดหนึ่งที่มีหลายสายพันธุ์และมีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกันมาก 

 

จำนวนโครโมโซม

รูปร่างและขนาดของโครโมโซม

การเรียงตัวของเบสในโมเลกุล ดี เอน เอ

ข้อมูลที่ได้จากผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ต่างๆ ในห้องทดลอง

24 ) 

ในกลุ่มประชากร 300 คน พบคนเป็นโรคทางพันธุกรรมที่มีจีโนไทป์ชนิด aa 27 คน คนปกติที่มีจีโนไทป์ AA จะเป็นเท่าไร

 

 

49 คน

126 คน

147 คน

273 คน

25 ) 

วิวัฒนาการเกิดขึ้นได้เร็วในสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมากกว่าพวกที่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเป็นเพราะเหตุใด 

 

ผลิตลูกหลานได้มากกว่า     

มีโอกาสอยู่รอดได้ดีกว่า

ก่อได้เกิดความแปรผันทางพันธุกรรมได้มากว่า   

ก่อให้เกิดมิวเทชันของจีนได้มากกว่า

26 ) 

ถ้าในประชากรหนึ่งมีอัลลีล A และ a ในอัตราส่วน 0.7 และ 0.3 ตามลำดับ ประชากรนี้มีการผสมพันธุ์แบบสุ่ม (random) หากประชากรนี้มีจำนวน 30,000 คน ผู้ที่มีจีโนไทป์ชนิด Aa จะมีประมาณกี่คน

 

 

2,100

4,900

12,600

14,700

27 ) 

จงเรียงลำดับทิศทางพัฒนาการจากพืชชั้นต่ำไปสู่พืชชั้นสูง

(A) เฟินก้านดำ        (B) สนสามใบ        (C) ข้าวตอกฤๅษี        (D) พู่ระทง

(E) กล้วยไม้          (F) ช้องนางคลี่        (G) หญ้าถอดปล้อง    (H) หวายทะนอย

 

 

A -----> F ----->  G ----->  H -----> B ----->  D ----->  C  -----> B

F  -----> G ----->  C  -----> A -----> E ----->  B -----> H ----->  D

A -----> C  -----> F ----->  H -----> G -----> E  -----> D  -----> B

C ----->  H  -----> F -----> G  -----> A -----> B -----> D ----->  E

28 ) 

ถ้า Lamarck รู้จักลักษณะตาของงูดิน (ก) ระบบท่อลมของเมตร (ข) ครีบอกของปลาตีน (ค) และการเกิด metamorphosis ของลูกอ๊อดคางคก (ง) เขาควรเลือกตัวอย่างลักษณะในข้อใดเพ่อสนับสนุนสมมติฐาน “Use and Disuse”

 

ก. และ ข.

ก. และ ค.

ก. ข. และ ค.

ข. ค. และ ง.

29 ) 

กรณีใดต่อไปเป็นตัวอย่างที่สนับสนุนทฤษฎี Natural Selection

    ก. เชื้อเอดส์แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์เอื้อต่อการเจริญของเชื้อนี้

    ข. มีพลาสโมเดียมสายพันธุ์ที่ต้านยารักษาโรคมาลาเรียเพิ่มขึ้น

    ค. มีการเปลี่ยนแปลงลำดับเบสใน DNA ของ E coli ที่เกิดจากไวรัสบางชนิด

 

 

ข.

ค.

ก. และ ข.

ข. และ ค.

30 ) 

ข้อใดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสนสามใบ (A) มีวิวัฒนาการสูงกว่าเฟิน (B)

 

 

A มีเมล็ด  B ไม่มีเมล็ด

A มีเนื้อไม้  B ไม่มีเนื้อไม้

A มีสโตรบิลัส B ไม่มีสโตรบิลัส   

A มีเนื้อเยื่อลำเลียง B ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียง

31 ) 

ความถี่ของจีโนไทป์ 3 ชนิด ได้เปลี่ยนแปลงไปในเวลา 50 ชั่วรุ่นในประชากรหนึ่งดังนี้กำหนด    ก  =  การอพยพ                             ข  = ประกรมีขนาดใหญ่

               ค  =  การผสมพันธุ์อย่างสุ่ม            ง  = เจเนติกดริฟต์

ปัจจัยใดที่มีผลน้อยที่สุด ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประชากรนี้ 

 

ก และ ค

ข และ ค    

ก และ ง

ค และ ง

32 ) 

กำหนดให้จีน h ควบคุมลักษณะลำตัวมีชน b ควบคุมลักษณะลำตัวสีดำ และมีตำแหน่งอยู่คนละโครโมโซม จากการสำรวจประชากรแมลงหวี่ในท้องถิ่นหนึ่ง ซึ่งมีการผสมพันธุ์กันแบบสุ่ม พบว่ามีแมลงหวี่ที่มีลักษณะต่างๆ ดังนี้

ลำตัวสีเทา ไม่มีขน 9.19 %                 ลำตันสีเทา มีขน 9.31 %

ลำตัวสีดำ ไม่มีขน  41.31 %                ลำตันสีดำ มีขน 39.69 %

ความถี่ของจีน h และ b มีค่าเป็นเท่าใด ?

 

 

h = 0.7 b = 0.9

h = 0.7 b = 0.3

h = 0.9 b = 0.1

h = 0.9 b = 0.7

33 ) 

จากความความถี่ของจีโนไทป์ของประชากร 4 ประชากร ประชากรในข้อใดอยู่ในสภาวะสมดุลฮาร์ดีไวน์เบริ์ก

 

 

I และ II 

III และ IV

I และ III 

II และ IV

34 ) 

ผีเสื้อกลางคืนลักษณะสีเทาควบคุมด้วยจีน b ลักษณะสีดำควบคุมด้วยจีน B ในการสำรวจผีเสื้อกลางคืนในบริเวณหนึ่ง พบสีเทา 360 ตัว และสีดำ 640 ตัว ถ้าประชากรนี้อยู่ในสมดุล ฮาร์ดีไวน์เบริร์ก จำนวนผีเสื้อกลางคืนสีดำที่เป็น heterozygous มีเท่าใด

 

 

180 ตัว

320 ตัว

360 ตัว

480 ตัว

35 ) 

ข้อใดเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

ก. ทำให้ประชากรของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ขึ้น         ข. ทำให้สิ่งมีชีวิตมีสุขภาพและอายุยืนยาวขึ้น

ค. ทำให้สิ่งมีชีวิตปรับตัวและเพิ่มความอยู่รอด        ง. ทำให้สิ่งมีชีวิตมีความสามารถสูงเหมือนกัน

จ. ช่วยรักษาสมดุลให้กับระบบนิเวศ

 

 

ก และ ค

 

ข และ ง

ค และ จ

ก ค และ จ

36 ) 

หลักฐานของวิวัฒนาการในข้อใดใช้สนับสนุนว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายต่างก็มีกำเนิดมาจากบรรพบุรุษแรกเริ่มชนิดเดียวกันได้ดีที่สุด

ก. หลักฐานจากข้อมูลด้านชีวิทยาเชิงโมเลกุล        ข. หลักฐานจากการเจริญเติบโตของเอ็มบริโอ

ค. หลักฐานจากการเปรียบเทียบโครงสร้าง             ง. หลักฐานจากการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ 

 

ก และ ค

ข และ ง

37 ) 

ประชากรประเทศหนึ่งมีจำนวน 100 ล้านคน และอยู่ในสภาวะสมดุล ฮาร์ดี –ไวน์เบิร์ก แล้วพบว่า อัตราการเกิดของเด็กที่มีจีนนำโรค A มีเท่ากับ 64 คนใน 10,000 คน และโรคนี้มีจีนด๋อยควบคุมลักษณะอยากทราบว่าจำนวนประชากรที่เป็นพาะหะของโรคนี้มีจำนวนเท่าใด

 

 

7.36 X 106 คน

9.2x107  คน

14.72x106 คน

16x106  คน

38 ) 

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับวิวัฒนาการร่วมกันมา (coevolution) ของสิ่งมีชีวิต 2 สปีชีส์ 

 

สิ่งมีชีวิตทั้ง2 สปีชีส์มีต้นกำเนิดในระยะเวลาใกล้เคียงกัน

การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตสปีชีส์หนึ่งมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะด้านวิวัฒนาการของ    สิ่งมีชีวิตอีกสปีชีส์

สิ่งมีชีวิตแต่ละสปีชีส์มีอิทธิพลต่อความหนาแน่นของประชากรของสิ่งมีชีวิตสปีชีส์อื่นๆ

สิ่งมีชีวิตทั้ง 2 สปีชีส์มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างเดียวกัน

39 ) 

การผันแปรของสิ่งมีชีวิต (variation) เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดวิวัฒนาการ การผันแปรดังกล่าวเป็นผลมาจากข้อใด 

 

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

การผันแปรสภาพแวดล้อม

การคัดเลือกโดยธรรมชาติ

การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

40 ) 

ข้อใดที่ไม่ใช่ข้อสรุปของดาร์วินจากการเดินทางสำรวจไปกับเรือบีเกิล

 

 

การแบ่งแยกกันทางภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเกิดสปีชีส์ต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายเกิดขึ้นเสมอตามกาละและเทศะ

วิวัฒนาการจะเกิดขึ้นเมื่อ gene frequency ของประชากรนั้นแตกต่างไปจากเดิม

การปรับตัวเกิดขึ้นจากกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ

41 ) 

ยุง Anopheles บางชนิดวางไข่ในน้ำกร่อย บางชนิดวางไข่ในน้ำไหล และบางชนิดวางไข่ในน้ำนิ่งข้อกีดขวางทางการสืบพันธุ์ (reproductive barrier) ที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกยุงชนิดต่างๆ กันนี้คืออะไร 

 

ecological isolation   

temporal isolation

behavioral isolation   

postzygotic barrier