คำศัพท์ ภาษาจีน

วิชา : ภาษาจีน ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : คำศัพท์
จำนวน : 58 ข้อ ผู้เข้าชม : 5,163 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

请选择最恰当的词语填空 :书柜里放着一 _______《汉泰大辞典》。

 

本           

2 ) 上个周末我和朋友一起看了_______ 很精彩的足球比赛。

 

     

     

3 ) 

圣诞节那天他不小心把钱包_______丢了。

 

          


4 ) 

才学了两年汉语,雅萍就_____   当了翻译了。


 

     


     


5 ) 

你想吃什么_____   点,今天我请客。 

顺便

随便方便  

即便6 ) 

小李才来了没 几天,_____   对这里的环境不熟悉。


 

当然

居然


虽然

不然


7 ) 

你不是刚吃了一碗,怎么_____   吃!


 

                 


     


8 ) 

今天张经理把我叫到办公室,_____    地批评了我一顿。

 

严谨

严格


严重  

严厉


9 ) 

我不是告诉你了_____    ,你怎么还不知道?

 

                 


     


10 ) 

你们 _____ 这篇课文的中心思想了吗?


 

理解  

了解


认识  

看到


11 ) 

เลือกคำที่มีความหมายตรงกับคำที่ขีดเส้นใต้请选择下列句子中划线部分的正确解释 :
这部连续据在泰国家喻 户晓 。 

没人知道

谁都知道有人知道,有人不知道

有几个人知道12 ) 

有人认为,生活应该随心所欲

 

不能随便

认真的工作


想做什么就做什么

开心的生活


13 ) 

妈妈常对我说,做事不要太马虎


 

大意  

着急


紧张  

认真

14 ) 

小明昨天手机丢了,今天钱包又被偷了,倒霉透了。

 

透明


坏      

透彻


15 ) 

黄经理在很多事情上都喜欢给他穿小鞋
 

照顾他         

帮助他

控制他         

难为他


16 ) 

你胡说什么呀?大家早就知道了。

 

开玩笑         

瞎说


白说

听说


17 ) 

张小姐喜欢很多种传统乐器,尤其是古筝。

 

比如  

其实 


甚至

特别


18 ) 

没想到,对这个问题大家都有一致的看法。


 

一起  

一共


一样  

一般


19 ) 

在家做了一整天,哪儿都没去,真没 劲儿。


 

没力气         

没 问题


没意思         

没事儿


20 ) 

我们都觉得今天的演讲比赛她准拿第一。


 

一定  

可能


没希望                     

准备


21 ) 

他这样大喊大叫的,未免太不礼貌了吧?

说话人是什么语气?

 

反感

客气

失望

后悔

22 ) 

谁知道将来会怎么样呢?也只能过一天算一天了!


        说话人是什么心情?

 高兴

喜悦


悲观

乐观


23 ) 

你说你,早知今日,何必初呢?


说话人是什么语气?

 

喜爱

讨厌


委屈  

责备


24 ) 

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


请选择正确答案:在网球上,我明显地 要矮她一载。


       这句话的意思是什么? 

我比她高一点儿。


她比我矮一些。

我比她矮厉害。


我比她矮厉害。

25 ) 

他刚才还在这儿呢,怎么转眼就不见了?


        这句话是什么意思?

 

他怎么忽然就不见了?


他怎么闭上眼睛了?


他怎么转过眼去了?


他怎么看不见东西了?


27 ) 

不就是得了一个将吗?有什么大不了的?


说话人是什么态度?

 

关心

担心


嫉妒

同情


28 ) 

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง


请选择最恰当的生词天空:


我生日那天,爸爸送给我了几_________小金鱼。


 

29 ) 

墙上挂着一_________ 宋代的山水画。

 

30 ) 

我们的老师_________新来的同学很热情。

 

31 ) 

谁都知道抽烟_________影响身体健康。

 

可以

应该

32 ) 

我还_________他是学生呢,原来他是老师。

 

认为

以为

本来

33 ) 

明天早点起床,就赶不上班下车了。

 

当然

果然

不然

然后

34 ) 

他才小小年纪_________ 能说一口流利的英语。

 

35 ) 

他又在发脾气,乱摔东西,朋友劝了几次他才_________下来。

 

肃静

平静

宁静

清静

36 ) 

今天中午我们吃的越南菜怎么这么贵_________?

 

37 ) 

两年不见,你怎么_________眼镜了?

 

穿

38 ) 

เลือกคำที่มีความหมายตรงกับคำที่ขีดเส้นใต้


请选择下列句子中划线部分的正确解释:


街角刚开的那家商店里,货物应有尽有

 

什么都有

都没有

都应该有

有的有,有的没

39 ) 

毕业临行时,大家真有点儿恋恋不舍

 

离别

兴奋

痛苦

舍不得

40 ) 

你放心吧,医生跟我说伯伯的病不要紧

 

重要

严重

无所谓

紧张

41 ) 

他这个人心眼是好,就是不办事不干脆

 

果断

诚实

耐心

仔细

42 ) 

你工作这么拼命,身体可吃不消

 

吃不下

受不了

不消化

不健康

43 ) 

这件事她办得很漂亮

 

高兴

美丽

出色

得意

44 ) 

过节过年,他都要回家和家人一起吃饭。

 

45 ) 

怎么也没想到他居然是一个酒鬼

 

经常喝醉的人

讨厌喝酒的人

因喝酒而死的人

不太喜欢喝酒的人

46 ) 

好容易才申请到将学金,你怎么轻易放弃了?

 

容易

很容易

不太容易

不容易

47 ) 

我好像听谁说过,他们俩早就了。

 

结婚

吹牛

分手

48 ) 

เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์完成下列对话:


甲:你忌妒张强了吧?那就加油_________他。


:我怎么会忌妒他?我是_________他,像也那样我做不到。

 

更好 ; 厉害


超过 ;佩服


更好;佩服


超过;厉害


49 ) 

甲:李阳这个人对人总是冷冷的,好像自己有多了不起。乙:你不了解他,_________了就知道,他是个好人。

 

理解


清楚熟悉


50 ) 

甲:你一个人出门在外要好好照顾自己啊,_________!:我会照顾自己的,您老人家别总上挂念着我。

 

在家可不比外面


在家可不同外面


外面可不比在家


外面可不同在家


51 ) 

甲:你还说,你穿这套衣服,还真有点儿新娘。:_________,说正经的,这套衣服到底怎么样?

 

别逗了


别吵了


别提了


别谈了


52 ) 

甲:今天写不完作业不能去看足球比赛!:无论你_________,我们都要去看足球比赛。

 

同意同意


不同意同意


同意不意


同不同意


53 ) 

เติมคำตอบที่ถูกต้อง


请选择正确答案:


你看你,怎么老是这样?整天不是丢了这个就是落了那个。


这句话的意思是什么?

 

你真是个热心肠

你别太累了

你真是太粗心大意了

你可真是太能干了

54 ) 

不就是的得了个奖吗?看把你美的。


这句话是什么意思?

 

你应该高兴才对

真让你高兴

你不应该高兴

至于高兴成那样吗?

55 ) 

我好心帮你出注意,你反倒这种态度!


说话人是什么语气?

 

不满

不在乎

无所谓

不关心

56 ) 

这么晚了,你为什么现在才到呢!你知道吗,我等你等了半天了!


说话人是什么语气?

 

赞成

讽刺

惊喜

生气

57 ) 

都怪我说错了话,引起了你们俩之间的误会。


说话人是什么心情?

 

奇怪

讨厌

内疚

同情

58 ) 

我觉得这种说法是毫无道理的。


说话人对这种说法持什么态度?

 

赞成

不赞成

埋怨

不埋怨

59 ) 

ฉบับตัวเต็ม


เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง


請選擇最恰當的詞語填空:


書櫃裏放着一_________ 《漢泰大辭典》。