พินอินและการออกเสียง ภาษาจีน

วิชา : ภาษาจีน ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : พินอินและการออกเสียง
จำนวน : 10 ข้อ ผู้เข้าชม : 5,239 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) เลือกคำตอบที่ถูกต้อง


请选择正确答案:
小王是一个好学生,很好学,听说假期还要继续学习,真的还是假的?       

 

hǎo  hào   jiǎ jià

hǎo  hǎo  jià jiǎ

hǎo  hào  jià jiǎ

hǎo  hǎo  jiǎ jià2 ) 

“iu”发第三声的时候拼音怎么写?

 

yǔ      

yǒu


yiǒu

yiǔ


3 ) 

第一会儿,我去书店买一份世界日报。

 

Děng    yíhuìr,  wǒ  qù  shūdiàn   mǎi   yí  fèn  shìjiè  Rìbào.


Děng   yíhuìér, wǒ qù shūdiàn  mǎi  yí fèn Shìjiè Rìbào.Děng   yíhuìr,  wǒ qù  shūdiàn   mǎi   yí fèn Shìjiè  rìbào.Děng   yíhuìér,  wǒ qù  shūdiàn mǎi yí fèn Shìjiè rìbào.4 ) 

7002.002 正确的汉语拼音写法是:


 

qīqiān  líng  èr  diǎn  líng  èr 


qīqiān  líng  èr  diǎn  líng   líng èr

qīqiān  líng  líng  èr  diǎn   èr


qīqiān  líng  líng  èr  diǎn  líng  líng  èr

5 ) 

                                  身 

huà              dā                dāng              fènhuá               dá                 dàng              fēnhuà               dá                 dāng              fēn

huá               dā                 dàng              fèn6 ) 

请选择出划线部分的正确读音和拼音写法:


“ 大家人人都应该研究研究这个问题。”

 

rénren yánjiū yánjiū

 rénrén yánjiū yánjiū

 rénren yánjiū yánjiū

 rénrén yánjiū yánjiū

7 ) 

请选出划线部分的正确读音和拼音写法:


桌上放着一本《海外文摘》。”

 

zhuō shàng hǎiwài

 zhuō shàng hǎiwài

 zhuō shang hǎiwài

 zhuō shang hǎiwài

8 ) 

“九亿零三十万零九十八”正确的汉语拼音写法是:

 

jiǔyì líng sānshíwàn líng jiǔshíbā

 jiǔyì líng sānshíwàn líng jiǔshíbā

 jiǔyì líng sānshí wàn líng jiǔshíbā

 jiǔyì líng sānsh íwàn líng jiǔshíbā

9 ) 

请选出“ 一” 的正确读音:


“一” 二三          “一” 百          “一” 件


 

yī         yì          yì

 yī          yì          yí

 yì          yī          yī

yì          yì          yí

10 ) 

请选出划线部分的正确读音:


月          丢三四         白          宝

 

zhēng          luò          kòng          cáng

 zhèng          là          kōng          cáng

 zhēng          là          kòng          zàng

 zhèng          luò          kōng          zàng