รหัสวิชา 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) สอบวันที่12ตุลาคม 2553

วิชา : ภาษาจีน ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 100 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,095 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเติมลงในช่องว่าง

请选择最恰当的词语填空 :书柜里放着一 _______《汉泰大辞典》。

 

本           

2 ) 上个周末我和朋友一起看了_______ 很精彩的足球比赛。

 

     

     

3 ) 

圣诞节那天他不小心把钱包_______丢了。

 

          


4 ) 

才学了两年汉语,雅萍就_____   当了翻译了。


 

     


     


5 ) 

你想吃什么_____   点,今天我请客。 

顺便

随便方便  

即便6 ) 

小李才来了没 几天,_____   对这里的环境不熟悉。


 

当然

居然


虽然

不然


7 ) 

你不是刚吃了一碗,怎么_____   吃!


 

                 


     


8 ) 

今天张经理把我叫到办公室,_____    地批评了我一顿。

 

严谨

严格


严重  

严厉


9 ) 

我不是告诉你了_____    ,你怎么还不知道?

 

                 


     


10 ) 

你们 _____ 这篇课文的中心思想了吗?


 

理解  

了解


认识  

看到


11 ) 

เลือกคำที่มีความหมายตรงกับคำที่ขีดเส้นใต้请选择下列句子中划线部分的正确解释 :
这部连续据在泰国家喻 户晓 。 

没人知道

谁都知道有人知道,有人不知道

有几个人知道12 ) 

有人认为,生活应该随心所欲

 

不能随便

认真的工作


想做什么就做什么

开心的生活


13 ) 

妈妈常对我说,做事不要太马虎


 

大意  

着急


紧张  

认真

14 ) 

小明昨天手机丢了,今天钱包又被偷了,倒霉透了。

 

透明


坏      

透彻


15 ) 

黄经理在很多事情上都喜欢给他穿小鞋
 

照顾他         

帮助他

控制他         

难为他


16 ) 

你胡说什么呀?大家早就知道了。

 

开玩笑         

瞎说


白说

听说


17 ) 

张小姐喜欢很多种传统乐器,尤其是古筝。

 

比如  

其实 


甚至

特别


18 ) 

没想到,对这个问题大家都有一致的看法。


 

一起  

一共


一样  

一般


19 ) 

在家做了一整天,哪儿都没去,真没 劲儿。


 

没力气         

没 问题


没意思         

没事儿


20 ) 

我们都觉得今天的演讲比赛她准拿第一。


 

一定  

可能


没希望                     

准备


21 ) 

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดลงในช่องว่าง


请选择最恰当的词语填空


请将“都”填入恰当的位置:


         她___1__每天___2__晚上__3___看__4___电视。

 

每天晚上看电视。


她每天晚上看电视。


她每天晚上看电视。


她每天晚上看电视。


22 ) 

请将 “把”填入恰当的位置:


          __1___他___2__花瓶放___3__在__4___桌子上。

 

他花瓶放在桌子上。


花瓶放在桌子上。


他花瓶放在桌子上。


他花瓶放在桌子上。


23 ) 

_____雨太大,_____车不能开的太快。

 

如果……就……         

因为……所以……


不但……而且……    

只有……才……


24 ) 

_____你去,_____他去,总的有一个人去。 

不但……还是……   

要是……也……既然……也……         

不是……就是……25 ) 

_____工作再忙,他每天晚上_____还挤出时间来学习英语。


 

不只…………                     

即使…………


不只…………         

…………


26 ) 

请选择惟一正确的答案:


 

他被送进了医院。         

他被送了医院。


他被送医院进了。

他被医院送进了。         

27 ) 

我想老师喜欢我们在课上_____地听他讲课。

 

实实 在在

实在实在老实老实

老老实实

28 ) 

如果你_____汉语有了兴趣,就不会害怕困难,轻言放弃。

 

跟      


     


29 ) 

汉语与泰语在文字上不同,在语法上也很_____。


 

都不一样    

不一样                     

一样


30 ) 

李教授就在隔壁,你去跟他_____吧。


 

谈了

谈了谈


谈谈

谈一谈


31 ) 

这篇文章写得很不错,我提_____什么意见。


 

不来

不去


不出  

不过


32 ) 

下列句子中哪个正确:

 

我就下课回宿舍了。

我就回了宿舍下课。


我下了课就回宿舍。

我就下课回了宿舍。


33 ) 

下列句子中哪 个正确:


 

我让打电话她也来参加晚会。


我打电话让她也来参加晚会。


我打电话她也来让参加晚会。


我打电话让她也参加来晚会。

34 ) 

_____,为什么不高兴呢?

 

比别人不差考试的成绩

成绩比别人不差的考试

考试的成绩不比别人差


考试的成绩比别人不差


35 ) 

请将“了”字填入 下面空格:


他剪 a新头发b,电话也换c号码,怎么问都不回答,算d吧。

 

a,  c,  d           

a,  b,  c


b,  d    

a,  b,  d


36 ) 

请将“才”字填入下面空格:


老师对学生说:“我a怎么说你b肯听,我c怎么做你d满意?”

 

a,  c     

a,  c,  d

b,  d

a,  b,  d


37 ) 

请将“的”字填入下面空格:


希望大家可以了解a历史上 b今天c发生了d什么事件。

 

a,  b    

a,  d


b                      

b,  d


38 ) 

请选择正确句子:


 

我跟 弟弟去公园踢足球。

我跟弟弟踢足球在公园。

我去踢在公园跟弟弟。

我去公园踢足球跟弟弟。

39 ) 

下列哪个选选项是正确的:


a。现在的年青人没有以前尊敬老人。


b。这个学校的教育水平比那个学校很高。


c。他当老师的时间不比我长。


d。他比你不聪明,但是比你还努力。

 

a,  d

b,  c


b,  d

a,  c


40 ) 

下列哪个选项是正确的:


a。对你提出的问题,我们要研究研究。


b。我不 知道这种水果好不好吃,所以要尝尝买。


c。这里太热了,我要出去凉快凉快。


d。他看一篇又一篇,怎么也看不懂。

 

a,  b,  c           

a,  c


c,  d

b,  d


41 ) เลือกคำตอบที่ถูกต้อง


请选择正确答案:
小王是一个好学生,很好学,听说假期还要继续学习,真的还是假的?       

 

hǎo  hào   jiǎ jià

hǎo  hǎo  jià jiǎ

hǎo  hào  jià jiǎ

hǎo  hǎo  jiǎ jià42 ) 

“iu”发第三声的时候拼音怎么写?

 

yǔ      

yǒu


yiǒu

yiǔ


43 ) 

第一会儿,我去书店买一份世界日报。

 

Děng    yíhuìr,  wǒ  qù  shūdiàn   mǎi   yí  fèn  shìjiè  Rìbào.


Děng   yíhuìér, wǒ qù shūdiàn  mǎi  yí fèn Shìjiè Rìbào.Děng   yíhuìr,  wǒ qù  shūdiàn   mǎi   yí fèn Shìjiè  rìbào.Děng   yíhuìér,  wǒ qù  shūdiàn mǎi yí fèn Shìjiè rìbào.44 ) 

7002.002 正确的汉语拼音写法是:


 

qīqiān  líng  èr  diǎn  líng  èr 


qīqiān  líng  èr  diǎn  líng   líng èr

qīqiān  líng  líng  èr  diǎn   èr


qīqiān  líng  líng  èr  diǎn  líng  líng  èr

45 ) 

                                  身 

huà              dā                dāng              fènhuá               dá                 dàng              fēnhuà               dá                 dāng              fēn

huá               dā                 dàng              fèn46 ) 

“沪 ”是中国哪个城市的简 称?

 

北京

天津


重庆

上海


47 ) 

中国的国庆节是每年的_______。

 

1月 1 日

1月 10 日

10 月 1 日

10 月 10 日


48 ) 

2010 年在中国的哪个城市举办亚运会?

 

广州

苏州


杭州

上海


49 ) 

中国的现任国家主席是谁?


 

邓小平

温家宝


周恩来

胡锦涛


50 ) 

三国演义》里的“三国”是指哪三个?

 

魏、赵、蜀

蜀 、赵、秦


魏、蜀 、吴

赵、秦、吴

51 ) 

中国哪个朝代的统治 者不是汉族人?

 

元朝

秦朝

明朝

唐朝

52 ) 

中国文化大革命是发生在什么时候?

 

1949-1958 年

1967-1976 年

1978-1986 年

1988-1997 年

53 ) 

中国的“母亲河”指的是?

 

黄河

长江

珠江

准河

54 ) 

明清时期著名的文学体载是?

 

民歌

小说

55 ) 

中国_____省被称为熊猫的故乡。

 

湖北

四川

云南

广西

56 ) 

下面哪个选项没有错字?

 

小王每天去澡 场跑步。

明天我要斤音乐会。

她喜欢去海滩玩儿。

下周末我们要去旅游了。

57 ) 

“永”字的第四画是什么?

 

piě   撇

nà     捺

diǎn  点

héng   横       

58 ) 

下面哪种说法正确?

 

“展”字有九画

“叩”字有六画

“那”字有七画

“进”字有七画


59 ) 

下面哪个选项的说法不正确?

 

“目”是看、相、盾的部首。

“石”是码、岩、碧的部首。

“羊”是群、美、善的部首。

“衣”是衰、袋、装的部首。

60 ) 

下面哪个选项中划线字的读音不相同?

 

边   落   

   律  

  岁   

      门儿

61 ) เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์


完成下列对话 :

甲:昨天你去看过房子了吗?怎么样?      乙:看过了。房子一般,小区环境还可以,价格不算便宜,不过,就在                        地铁站附近,这点让我有点儿 _________ 。

 

讨厌

不满

动心

同意

62 ) 

甲:奶奶,这是我买给您的礼物,不知道您喜不喜欢。


        乙:这孩子知道 _______ 人了。奶奶不要你买东西,只要你来看看我就


                  行了。

 

放心

心疼

心想

担心

63 ) 

甲:这些年来你怎么不来看我?


       乙 :发生了那件事以后,_________________ 。

 

我一直觉得没脸见你

我一直觉得后悔见你

我一直觉得很想见你

我一直觉得难过见你

64 ) 

甲:你过年回不回家看望父母?


        乙 :工作太忙了,实在是 ___________ 回家。

 

不抽出时间

抽不出时间

抽出不时间

出不抽时间

65 ) 

甲:我们怎么来这么贵的餐厅吃饭?


       乙:今天是你的生日,怎么能 __________ 地过呢?

 

随随便便

简单简单

意思意思

安安静静

เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์

甲:我爸妈真烦,我的事     66    

乙:你怎么能这样说你父母呢?

甲:你不知道,他门根本不了解我。

乙:其实,你父母     67    ,你应该理解他们。

66 ) 

完成下列对话

 

怎么他们管

怎么他们不管

用不着他们管用得着他们管67 ) 

完成下列对话:

 

为你费了不少心里

费不少心里为了你

为你费心里不少了

不少心里为了你费

甲:小妹去美国这么久了,也不知道打个电话回来。

乙:还说她呢,你当初还不是一样?

甲:你    68    

乙:难道    69    ?以后出门千万要记得给家里打个电话!

68 ) 

完成下列对话

 

总会扯话题到我身上


会总把话题到我身上


会总扯话题到我身上


总会把话题扯到我身上

69 ) 

完成下列对话 :

 

我说得不对吗

我说得对了吗

我说得不错吗

我说得没错吗


70 ) 

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


请选择正确答案:在网球上,我明显地 要矮她一载。


       这句话的意思是什么? 

我比她高一点儿。


她比我矮一些。

我比她矮厉害。


我比她矮厉害。

71 ) 

他刚才还在这儿呢,怎么转眼就不见了?


        这句话是什么意思?

 

他怎么忽然就不见了?


他怎么闭上眼睛了?


他怎么转过眼去了?


他怎么看不见东西了?


72 ) 

不就是得了一个将吗?有什么大不了的?


说话人是什么态度?

 

关心

担心


嫉妒

同情


73 ) 

他这样大喊大叫的,未免太不礼貌了吧?

说话人是什么语气?

 

反感

客气

失望

后悔

74 ) 

谁知道将来会怎么样呢?也只能过一天算一天了!


        说话人是什么心情?

 高兴

喜悦


悲观

乐观


75 ) 

你说你,早知今日,何必初呢?


说话人是什么语气?

 

喜爱

讨厌


委屈  

责备


76 ) 

อ่านเนื้อเรื่องที่กำหนดให้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง


阅读短文并选择正确答案:


到了国外,刚认识的朋友和同事最喜欢问的一个问题就是:“你到了


       我们国家,最让你感到奇怪的事情是什么?”如果我们要老实地去回答


      这个问题的话,那应该这样说:这里的一切和我的想象差不多。


          这段话想告诉我们什么?

 

在国外,朋友和同事会经常问你问题。

到了国外,很多事情都会让你感到吃惊。

我们不能老实地回答朋友的问题。


其实,在国外没有太多令人觉得奇怪的事。

77 ) 

松树、竹子和梅花这三种植物一直被中国人所喜欢,因为他们在寒冷


的冬天也显示生机勃勃的活力,像三位志同道合的朋友一样迎接春天


的到来,所以他们被人称为“岁寒三右”,象征着中国人所敬慕 和追求


的高尚品德。


为什么松树梅 被称为“三寒三友”?

 

它们 都在春天的时候生机勃勃。

它们在寒冷的冬天也有勃勃生机。


它们是在一起的好朋友。

中国人很喜欢这三种植物。


78 ) 

吸烟是引起肺癌的主要原 因,同时冠心病也和它有关。现在每年


因为这些疾病而死亡的人数越来越多,比例越来越高。世界上大部分


人已经开始认识到吸烟的危害性了。


从文中我们可以知道什么?


          

 

肺癌是由于吸烟引起的。


因肺癌、冠心病等死亡的人数最多。


人们都知道吸烟的危害。

很多疾病都与吸烟有关。

79 ) 

要保持身体健康,多做些体育活动是很有益的。许多运动可以在室内         


进行,然而室内运动总不像在室外新鲜空气中运动那么好。因为我们的


身体在新鲜的空气中,会吸进更多的氧气,吐出更多的废气。室内新鲜


空气保持不了多久就不新鲜了,而室外的空气则常常要比室内的空气新鲜而清爽。


为什么在室外运动比在室内运动好?

 

要保持健康,应多做运动。


室外运动比室内运动更多。


室外的空气比室内的空气更新鲜。

在新鲜的空气中,我们可以吸废氧气,吐废气。

80 ) 

下面哪种说法不正确?


 

广州人喜欢喝晚茶以后在吃饭。

广州人喜欢喝茶,因为喝茶对身体很好。

广州人喜欢一边喝早茶一边看报纸,聊天什么的。

广州人喜欢一边喝早茶一边吃点心。


81 ) 

文中“个把小时”的意思是什么? 

半个小时一个小时一个小时左右

几个小时

阅读短文并选择正确答案    82    -    83    

2010心连心演唱会

现场订票:北京市长阳区长阳体育馆

网上订票:QQ:52145625     msn:piao@hotmail.com

电话订票:010-52664582

咨询电话:010-52648851       QQ:55224452

广告联系电话:010-58445625

工作时间:早9:00 - 6:00

82 ) 

如果你想去演唱会宜 传你的产品,你可以怎么联系?


 

010-52664582

010-52648851


010-55224452     

010-58445625


83 ) 

订票一共有几种方式?

 

1   

2种


3种   

4种


阅读短文并选择正确答案    84    -    85    

李时珍是中国历史上一名非常了不起的医生。他父亲,祖父都是医生,他从小深受家人的影响,酷爱医学,想做一个帮助百姓 治病的医生。李时珍很同情穷苦人,悉心给他们治疗,甚至不计 报酬。他在年治疗病人,采集草药时,十分留心这方面的知识,得到了许多第一手的材料。他不断发现了古代医书上的不少错误,还有许多过去没有记载的草药,李时珍决定编写一部新的完备的书。就这样,李时珍花了将近三十年的时间,终于写成了一部巨著《本草纲目》。

84 ) 

《本草纲目》是一本关于什么的书?

 

医药


医生


医术


医院


85 ) 

下面哪种说法正确?


 

李时珍治疗从来没收过钱。


李时珍得到了很多第一次发现的资料。


以前的医书从来没有记载过草药。


李时珍耗费了很多精力和时间来写《本草纲目》。


   中国人    86    亲朋好友吃饭,一般都在家    87    下厨 ,他们认为这样才能显示出自己的{{qid:27502}}。

86 ) 

请根据上下文选择最恰当词语填空:

 

招待  

对待


照顾  

看待


87 ) 

请根据上下文选择最恰当词语填空

 

亲自  

亲身


亲临

亲人


88 ) 

请根据上下文选择最恰当词语填空

 

实在

诚实


诚意

诚恳


如果你    89    的是你所不喜欢的工作,又不能调换或辞职不干,那该怎么办呢?科学家们    90    ,应想办法使你的工作变得有挑战性和多样性,也就是说变得{{qid:27505}},那么工作就不会成为{{qid:27506}}

89 ) 

请根据上下文选择最恰当词语填空

 

从业

 


就业从事  

想做


90 ) 

请根据上下文选择最恰当词语填空

 

以为

认为


觉得  


91 ) 

请根据上下文选择最恰当词语填空

 

没兴趣         

有兴趣


觉得

有意思


92 ) 

请根据上下文选择最恰当词语填空

 

失败  

无聊


负担  

理想


93 ) 

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง请选择正确答案:请将下列句子排列出正确的顺序:①  可是附近又找不到餐馆,路边的小摊只有水果。②  有一次,我去看一个艺术馆的展览会。③  看完已经很晚了,晚饭只好在外面吃。④  我想饿一顿算了,不过有没吃午 饭,担心不吃对身体不好。⑤  只好买了一些水果,在回家的路上吃了。

 

②③①④⑤

②③④⑤①

②①③④⑤

②①④⑤③

94 ) 

请将下列句子排列出正确的顺序:


①  很多人刚开始学汉语时,觉得记住那么多词不容易。


②  去记生词,理解文章,就不是那么难了。


③  所以,学会了这些常用的汉字。


④  绝大不分的词都是出这些常用汉字组成的。


⑤  其实,常用汉字的数量并不多,只有2500个左右。

 

①⑤③④②

①⑤④③②

④①⑤③②

④①③②⑤

95 ) 

请将下列句子排列出正确的顺序:


①  而不能灰心,要多看书,想办法去解决它。


②  假如我们想做成一件事。


③  只有学会克服困难,才能取得成功。


④  比如在学校里读书,遇到困难,应该坚持到底。


⑤  首先不要忘记的就是:坚持。

 

⑤③②④①

⑤③②①④

②⑤①④③

②⑤④①③

96 ) 

上面的例文,应该取什么标题?


张先生:


   我叫李素英 ,是泰国人农业大学附为属中学三年级 的学生。我的专业是中文,今年二月来到北京,现在正在北京学习汉语。


         听说贵公司找会说汉语、英语的学生,所以我高兴地介绍给你们我自己。如果你们能给我这个机会,我一定会努力工作,绝不让你们失望。非常感谢!


         顺致


敬礼!                   


                                                                                                                                李素英


 

自荐 信        

推荐信


招聘启信

寻求互教互学的伙伴


97 ) 

下面哪句子错误?

 

是泰国人农业大学附为属中学三年级 的学生。

现在正在北京学习汉语。


所以我高兴地介绍给你们我自己。

我一定会努力工作,绝不让你们失望。

98 ) 


下面的例文属于哪种文类?          送奶员:


                      今明天无人在家,请不要送奶。谢谢!


                                                                                                          张三


                                                                                              3月8日早8点 

便条

文章

家信

情书

99 ) 

“”是什么标点符号?

 

顿号

引号

逗号

叹号

100 ) 

下面哪种说法错误?

 

标点符号是用来记录语言文字的辅助工具。


标点符号可以用来表示停顿或某种语气。

标点符号可以用于文章语句之中或句尾 。

标点符号不是书面语的一个重要组成部分。