รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ เคมี 2

วิชา : เคมี ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 38,768 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  จากข้อมูลต่อไปนี้

อินดิเคเตอร์

ช่วง pH ที่เปลี่ยนสี

สีที่เปลี่ยน

A
8.1 - 9.7
เหลือง – น้ำเงิน
B
4.4 – 6.0
แดง – เหลือง


ในการไทเทรตสารละลาย NH_3 ที่ไม่ทราบความเข้มข้น 25.0 cm^3 ด้วยสารละลาย HCl เข้มข้น 0.10 mol/dm^3 ที่จุดยุติใช้สารละลาย HCl 25.0 cm^3 การเลือกอินดิเคเตอร์ที่เหมาะที่สุดในการไทเทรต และการเปรียบสีของอินดิเคเตอร์ที่จุดยุติ
(กำหนด log5 = 0.7, log7 = 0.8, K_a ของ NH_4^+ = 5.0 x 10^{-10}, K_b ของ NH_3 = 2.0 x 10^{-5} )อินดิเคเตอร์

การเปลี่ยนสี

1.

A

เหลือง rightarrow น้ำเงิน

2.
A
น้ำเงิน rightarrow เหลือง
3.
B
แดง rightarrow เหลือง
4.
B
เหลือง rightarrow แดง
 
1
2
3
4
2 )  ถ้าใช้สมบัติการนำไฟฟ้าของสารละลายอิเล็กโทรไลต์เพื่อหาจุดสมมูลในการไทเทรตหาความเข้มข้นของ Ba(OH)_2 ด้วยสารละลายมาตรฐาน H_2SO_4 ปฏิกิริยาเกิดดังสมการ
Ba(OH)_2(aq) + H_2SO_4(aq) rightarrow BaSO_4(s) + H_2O(l) (สมการยังไม่ดุล)
กำหนดให้ แกน x แสดงปริมาตรของสารละลายมาตรฐาน H_2SO_4 ที่ใช้
แกน y แสดงการนำไฟฟ้าของสารละลาย
และ a แสดงจุดสมมูล
ควรได้กราฟของการไทเทรตในลักษณะใด
 
3 )  กำหนดเลขอะตอมของธาตุดังนี้ A = 13, B = 19, C = 20, D = 12 การเรียงลำดับขนาดอะตอมในข้อใดถูก
 
B > C > D > A
B > C > A > D
C > A > B > D
C > B > A > D
4 )  สารประกอบคลอไรด์ของธาตุ A มีสูตร ACl_2 และมีสีฟ้าอมเขียว เมื่อนำมาละลายน้ำแล้วเติมสารละลายแอมโมเนียจะเกิดตะกอนสีฟ้าของ A(OH)_2 ซึ่งเมื่อเติมสารละลายแอมโมเนียมากขึ้นตะกอนจะละลายให้สารละลายสีน้ำเงินเข้ม A ควรอยู่ตำแหน่งใดในตารางธาตุ
 
คาบ 3 หมู่ IIA
คาบ 3 หมู่ IIIA
คาบ 4 หมู่ IB
คาบ 4 หมู่ IIIB
5 )  ข้อความใดที่เป็นสมมุติฐานของนีลส์โบร์เกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม
 
ธาตุทุกชนิดมีสเปกตรัมที่เฉพาะตัว
อิเล็กตรอนจะเปลี่ยนระดับพลังงานเมื่อมีการดูดหรือคายพลังงาน
ธาตุหนึ่งชนิดอาจมีอนุกรมสเปกตรัมได้มากกว่า 1 ชุด
พลังงานที่อิเล็กตรอนดูดหรือคายต้องมีค่าที่เฉพาะแน่นอน
6 )  แก๊สผสมประกอบด้วย N_2 และ CO_2 หนัก 12.8 g บรรจุในภาชนะขนาด 2 dm^3 เมื่อผ่านแก๊สผสมนี้ลงในสารละลาย NaOH ปรากฏว่าสารละลาย NaOH มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 4.4 g แก๊สผสมนี้ประกอบด้วย N_2 ร้อยละเท่าใดโดยปริมาตร
(แนะนำ : NaOH สามารถทำปฏิกิริยากับ CO_2 เกิดผลิตภัณฑ์ Na_2CO_3)
 
25
24
65
75
7 )  กำหนดให้


ไอโซโทป
มวลอะตอม ปริมาณไอโซโทป(ร้อยละ)

^1X

1
99
^2X
2
1
^{10}Y
10
20
^{11}Y
11
80

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสาร X_{14}Y_{10}
 
สารนี้ 50 โมเลกุลมีมวลเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 x 10^{-20} g
สารนี้ 0.3 mol หนัก 35 g
มวลโมเลกุลของสารนี้เท่ากับ 125
สารนี้มีธาตุ Y อยู่ร้อยละ 90 โดยมวล
8 )  เมื่อจุ่มโลหะลงในสารละลายได้ผลตามตารางโลหะ

สารละลาย (1 M)
ผลการทดลอง
Pb
CuSO_4
สีของสารละลายจางจง
Al
CuSO_4
สีของสารละลายจางจง
Al
Pb(NO_3)_2
มีโลหะเกาะที่ผิว Al
Cu
AgNO_3
มีโลหะเกาะที่ผิว Cu

การเรียงลำดับความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดซ์ของไอออนของโลหะจากมากไปน้อย ข้อใดถูก
 
Pb^{2+} > Al^{3+} > Cu^{2+} > Ag^+
Cu^{2+} > Pb^{2+} > Ag^+ > Al^{3+}
Ag^+ > Cu^{2+} > Pb^{2+} > Al^{3+}
Al^{3+} > Pb^{2+} > Cu^{2+} > Ag^+
9 ) 
กำหนดให้

E^O , V

A^{2+}(aq) + 2e^- rightarrow A(s)

-2.70

B^+(aq) + e^- rightarrow B(s)
-1.70
C^{3+}(aq) + 3e^- rightarrow C(s)
+1.50
D^{2+}(aq) + 2e^- rightarrow D(s)
+1.75


พิจารณาแผนภาพเซลล์ต่อไปนี้

เซลล์ที่ 1

A(s)/A^{2+}(aq)//B^+(aq)/B(s)
เซลล์ที่ 2
C(s)/C^{3+}(aq)//B^+(aq)/B(s)
เซลล์ที่ 3
D(s)/D^{2+}(aq)//C^{3+}(aq)/C(s)
เซลล์ที่ 4
A(s)/A^{2+}(aq)//D^{2+}(aq)/D(s)


เซลล์ใดจะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากแอโนดไปยังแคโทด
 
เซลล์ที่ 1 และเซลล์ที่ 2
เซลล์ที่ 2 และเซลล์ที่ 3
เซลล์ที่ 3 และเซลล์ที่ 4
เซลล์ที่ 1 และเซลล์ที่ 4
10 ) 

พิจารณาปฏิกิริยาต่อไปนี้

aHNO_3(aq) + bCu(s) rightarrow cCu(NO_3)_2(aq) + dNO(g) + eH_2O(l)

a, b, c, d และ e มีค่าเท่าใด
a


b


c


d


e


1.


4


2


2


1


2


2.


6


2


2


2


3


3.


8


3


3


2


4


4.


12


3


3


2


6

 

1

2

3

4

11 )  ไอออนหรือโมเลกุลคู่ใดมีจำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่อะตอมกลางเท่านั้น
 
ClO^-_3 , BrF^+_2
ClF^-_2 , BrF_3
ClO^-_3 , BrF_5
ClF^-_2 , BrF^+_2
12 )  พิจารณากรดไขมันต่อไปนี้
ก. CH_3(CH_2)_5CH = CH – (CH_2)_7COOH
ข. CH_3(CH_2)_{16}COOH
ค. CH_3(CH_2)_7CH = CH – (CH_2)_7COOH
ง. CH_3(CH_2)_4CH = CH – CH_2 – CH = CH – (CH_2)_7COOH
กรดไขมันในข้อใดที่รวมกับ glycerol แล้วให้ไขมันที่มีสถานะเป็นของเหลว (น้ำมัน) ที่อุณหภูมิห้อง
 
ก ค เท่านั้น
ง เท่านั้น
ก ค และ ง
13 )  ตัวอย่างของพอลิเมอร์ในข้อใดถูกทั้งหมด
โคพอลิเมอร์
ฮอโมพอลิเมอร์
พอลิเมอร์ธรรมชาติ
1.
เอนไซม์
ไนลอน
ไหม
2.
เจลลาติน
พีวีซี
บุก
3.
สำลี
พอลิไอโซปรีน
นุ่น
4.
ยางพารา
พอลิเอทิลีน
ฝ้าย
 
1
2
3
4
14 )  สารในข้อใดต่อไปนี้ที่เป็นองค์ประกอบในน้ำมันเบนซินที่ผสมสารกันกระตุก (antiknock) ก. CH_3(CH_2)_5CH_3 เฮปเทน ข. CH_3(CH_2)_{14}CH ซีเทน ค. ไอโซออกเทน ง. MTBE จ. (c_{10}H_7)CH_3 แอลฟาเมทิลแนฟทาลีน
 
ก ค และ ง
ก ค และ จ
ข ค และ จ
ข ง และ จ
15 )  เกี่ยวกับผงชูรสซึ่งมีชื่อทางเคมีว่า โมโนโซเดียมกลูตาเมต ข้อใดผิด
 
เมื่อนำผงชูรสบริสุทธิ์มาละลายน้ำ จะได้สารที่มีสมบัติเป็นกรด
ผลพลอยได้จากการผลิตผงชูรสคือแอมโมเนียคลอไรด์ ใช้ทำปุ๋ยได้
กรดเบสที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตผงชูรสคือ NaOH HCl และ H_2SO_4
เมื่อทดอบผงชูรสด้วยสารละลายเบเดิกต์ พบว่ามีตะกอนสีแดงอิฐ แสดงว่าเป็นผงชูรสปลอมหรือมีสารอื่นเจือปน
16 )  พอลิเมอร์ที่เป็นองค์ประกอบของกาวชนิดพิเศษ (superglue) มีโครงสร้างดังนี้ ข้อใดผิด
 
เป็นฮอโมพอลิเมอร์แบบเส้น
จัดอยู่ในกลุ่มพอลิเอสเทอร์
เตรียมได้จากปฏิกิริยาพอลอเมอร์ไรเซชันแบบเติม
สูตรของมอนอเมอร์คือ
17 )  จงเลือกข้อที่เมื่อเติมลงในช่องว่างจะได้ตารางข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด


ธาตุ
ชื่อแร่
ประโยชน์
พลวง
(ก)
ตัวพิมพ์โลหะ
(ข)
(ค)
ชุบโลหะ โลหะผสม
เซอร์โคเนียม
เซอร์คอน
(ง)


(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
1
สติบไนต์
สังกะสี
สฟาเลอไรต์
เซรามิกส์ทนไฟ
2
เฮมิเมอร์ไฟต์
ดีบุก
แคสสิเทอร์ไรต์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก
3
สติบิโคไนต์
สังกะสี
เฮมิเมอร์ไฟต
เซลล์สุริยะ
4
สติบไนต
แทนทาลัม
ตะกรันดีบุก
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ไอพ่นและจรวด
 
1
2
3
4
18 )  สารประกอบ C_6H_{13}Br เกิดไอโซเมอร์ได้ 3 ไอโซเมอร์ ไฮโดรคาร์บอนของสารประกอบนี้มีสูตรโมเลกุลเป็น C_6H_{14} จะมีสูตรโครงสร้างตามข้อใด
 
19 )  สารอินทรีย์อิ่มตัวชนิดหนึ่งประกอบด้วยธาตุ 3 ชนิด จากการวิเคราะห์พบว่ามีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็น 35.29% และ 5.88% ตามลำดับที่เหลือเป็นธาตุเฮโลเจน สูตรเอ็มพิริคัล และสูตรโมเลกุลที่เป็นไปได้ของสารนี้เป็นไปตามข้อใด
 
สูตรเอ็มพิริคัล C_4H_8Br สูตรโมเลกุล C_4H_8Br
สูตรเอ็มพิริคัล C_4H_8Br สูตรโมเลกุล C_8H_{16}Br_2
สูตรเอ็มพิริคัล C_4H_8I สูตรโมเลกุล C_4H_8I
สูตรเอ็มพิริคัล C_4H_8I สูตรโมเลกุล C_4H_{16}I_2
20 )  จากข้อมูลต่อไปนี้ ในการเกิด N_2H_4(g) จากปฏิกิริยาต่อไปนี้ H_2(g) + N_2(g) rightarrow N_2H_4(g) (สมการยังไม่ดุล) จะมีการดูดหรือคายพลังงานกี่กิโลจูลต่อโมล
 
คายพลังงาน 80
ดูดพลังงาน 80
ดูดพลังงาน 700
คายพลังงาน 700
21 )  เมื่อนำสารประกอบไอออนิก MX มาละลายน้ำมีกระบวนที่เกี่ยวข้อดังนี้


พลังงานที่เกี่ยวข้อง

MX(s) rightarrow M^+(g) + X^-(g)

E_1

M^+(g) + X^-(g) rightarrow M^+(aq) + X^-(aq)
E_2


ข้อสรุปใดถูก
 
เมื่อนำ MX ละลายน้ำแล้วเกิดความร้อนขึ้น แสดงว่า E_1 > E_2
ถ้า E_1 > E_2 แสดงว่า MX ไม่ละลายน้ำ
ถ้า E_1 = E_2 แสดงว่า MX ไม่ละลายน้ำ
ความสามารถในการละลายน้ำของ MX ไม่ขึ้นกับค่า E_1 และ E_2
22 )  กำหนดค่า IE_1 – IE_5(eV) ของธาตุสมมติ A, D , M, Q, X และ Z ดังตาราง

ธาตุ
IE_1
IE_2
IE_3
IE_4
IE_5
A

8.2

16.3

33.5

45.1

166

D
4.3
31.8
45.8
61.0
82.7
M
5.1
47.3
71.7
98.9
138.4
Q
11.3
24.4
47.9
64.5
391
X
6.0
18.8
28.4
120
154
Z
8.3
25.2
37.9
259
339


ถ้าธาตุข้างต้นนี้มีเลขอะตอม 5, 6, 11, 13, 14 และ 19 ข้อใดระบุเลขอะตอมของธาตุได้ถูกต้อง


ข้อ
เลขอะตอม
5
6
11
13
14
19
1
M
D
Z
X
Q
A
2
A
D
M
Q
X
Z
3
X
Z
D
Z
Q
M
4
Z
Q
M
X
A
D
 
1
2
3
4
23 )  พิจารณาข้อมูลคุณภาพของน้ำทิ้งก่อนการปรับปรุงคุณภาพ และมาตรการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม A – C ดังต่อไปนี้


โรงงาน
BOD
DO
pH
มาตราการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง
A
1
5
7.5
ไม่จำเป็นต้องปรับปรุง
B
10
2
6
เติมออกซิเจน
C
200
1
12
เติมออกซิเจนและปรับ pH


จงระบุว่ามาตรการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงานใดยังไม่เหมาะสม และต้องทำอย่างไรเพิ่มเติมจึงจะเพียงพอโรงงานที่ยังปรับปรุงไม่เหมาะสม
สิ่งที่ต้องการทำเพิ่ม
1
B
ปรับ pH
2
A
เติมออกซิเจน
3
C
กำจัดสารอิทรีย์
4
A
เพิ่ม BOD
 
1
2
3
4
24 )  ข้อใดเมื่อเติมลงในช่องว่างจะได้ตารางข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด


แหล่งกำเนิดมลพิษ
ชนิดของมลพิษ
ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษ
โรงไฟฟ้า้พลังงานถ่านหิน
(ก)
ฝนกรด
การเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง
CO_2
(ข)
(ค)
CFC
(ง)


1
SO_2
ทำลายชั้นโอโซน
ไอเสียรถยนต์
ปรากฎการณ์เรือนกระจก
2
SO_2
เป็นแก๊สพิษ
กระป๋องสเปรย์
ทำลายชั้นโอโซน
3
NO_2
ฝนกรด
การผลิตโฟม
ปรากฎการณ์เรือนกระจก
4
SO_2
ปรากฎการณ์เรือนกระจก
ตู้เย็น
ทำลายชั้นโอโซน
 
1
2
3
4
25 )  สารประกอบ A มี C 54.5% และ H9.1% ถ้าให้สาร A ทำปฏิกิริยากับ Na จะได้แก๊ส H_2 แต่ถ้าสาร A ทำปฏิกิริยากับ NaHCO_3 จะได้แก๊ส CO_2
และถ้าสูตรโมเลกุลของสาร A เป็น 2 เท่าของสูตรเอมพิริคัล สาร A จะมีมวลโมเลกุลเท่าใด
 
44
65
88
95
26 )  พิจารณากราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอกับอุณหภูมิของของเหลว A และ B ต่อไปนี้ ข้อใดผิด
 
ความดันไอของของเหลว A และ B เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ
ของเหลว B มีความดันไอสูงกว่าของเหลว A ที่อุณหภูมิ 80^0C
ของเหลว A มีจุดเดือดปกติสูงกว่าของเหลว B
ของเหลว A มีจุดเดือดใกล้เคียงกับ 90 90^0C
27 )  พิจารณาปฏิกิริยาสลายตัวของ N_2O เป็น N_2 และ O_2 ดังสมการ N_2O(g) rightarrow N_2(g) + frac {1}{2}O_2(g) ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของ N_2O(mol dm^{-3}) กับเวลา(s) เป็นดังนี้ ข้อใดถูก
 
อัตราการเกิดของ O_2 เท่ากับ 0.001 mol dm^{-3}s^{-1}
ถ้าทำการทดลองใหม่ โดยเพิ่มความเข้มข้นของ N_2O เป็น 2 เท่า อัตราการลดลงของ N_2O จะเป็น 2 เท่าด้วย
การทดลองที่ใช้ N_2O ความเข้มข้นตั้งต้น 0.10 mol dm^{-3} เวลาผ่านไป 10 วินาที จะเหลือ N_2O 0.09 mol dm^{-3}
การทดลองที่ใช้ N_2O ความเข้มข้นตั้งต้น 0.10 mol dm^{-3} เวลาผ่านไป 50 วินาที แก๊สผสมจะมีอัตราส่วนโดยโมล N_2O : N_2 : O_2 เท่ากับ 1 : 1 : 2
28 )  กราฟแสดงพลังงานและการดำเนินไปของปฏิกิริยาเป็นดังนี้ พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้ ก. พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา A_2 + B_2 rightarrow 2AB มีค่าเท่ากับ 40 kJ ข. ปฏิกิริยา 2AB rightarrow A_2 + B_2 มีการคายความร้อน 10 kJ ค. ปฏิกิริยา A_2 + B_2 rightarrow  2AB เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน ง. พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาไปข้างหน้ามากกว่าพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาย้อนกลับ ข้อใดถูก
 
ก เท่านั้น
ค และ ง
ก, ข และ ค
ง เท่านั้น
29 )  ปฏิกิริยา X เป็นปฏิกิริยาดูดพลังงาน ส่วนปฏิกิริยา Y เป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน ถ้าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของการทดลอง จะมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา (R) และค่าคงที่สมดุล (K) ดังข้อใด

ปฏิกิริยา
อุณหภูมิ
R
K
1
X(ดูด)
เพิ่มขึ้น
มากขึ้น
มากขึ้น
2
X(ดูด)
ลดลง
ลดลง
มากขึ้น
3
Y(คาย)
เพิ่มขึ้น
ลดลง
มากขึ้น
4
Y(คาย)
ลดลง
มากขึ้น
ลดลง
 
1
2
3
4
30 )  ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา H_2(g) + I_2(g) rightleftharpoons 2HI(g) 55.17 ที่อุณหภูมิหนึ่ง ถ้าเติม H_2(g) และ I_2(g) อย่างละ 1.00 mol ลงในขวดขนาด 0.50 dm^3 ความเข้มข้นของ H_2 และ HI ที่ภาวะสมดุลจะเป็นกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร[H_2]
[HI]
1
0.07
1.93
2
0.07
3.86
3
0.42
1.58
4
0.42
3.16
 
1
2
3
4
31 )  พิจารณาปฏิกิริยาต่อไปนี้
aKIO_3 + bKI + cH_2SO_4 rightarrow dKI_3 + eK_2SO_4 + fH_2O
ข้อใดผิด
 
3a + 4c = 4e + f
c = e = f
a + b = 3d
a + b = d + e
32 )  กำหนดค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันต่อไปนี้

ปฏิกิริยาครึ่งเซลล์
E^0(V)
Cl_2(g) + 2e^- rightarrow 2Cl^-(aq)
+1.36
O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- rightarrow 2H_2O(l)
+1.23
Ag^+(aq) + e^- rightarrow Ag(s)
+0.80
I_2(g) + 2e^- rightarrow 2I^-(aq)
+0.54

ปฏิกิริยาใดบ้างที่สามารถเกิดได้
ก. Cl_2(g) + 2I^- rightarrow 2Cl^-(aq) + I_2
ข. 2Ag(s) + I_2(s) rightarrow 2AgI(aq)
ค. 2Ag(s) + Cl_2(g) rightarrow 2AgCl(aq)
ง. O_2(g) + 4HCl(aq) rightarrow 2Cl_2(g) + 2H_2O
 
ก และ ค เท่านั้น
ข และ ค เท่านั้น
ก, ข และ ค
ข, ค และ ง
33 )  สาร A และ B เป็นสารไม่ระเหยและไม่แตกตัว มวลโมเลกุลเท่ากับ 100 และ 50 ตามลำดับ
ตัวทำละลาย X จุดเดือด = 62^0C K_b = 2.5^0C kg mol^{-1}
ตัวทำละลาย Y จุดเดือด = 60^0C K_b = 1.0^0C kg mol^{-1}
เมื่อนำ A หนัก 2 g ละลายในตัวทำละลาย X หนัก 100 g จะได้สารละลายที่มีจุดเดือดเท่ากับสารละลายที่มี B หนักกี่กรัม
 
5
12.5
25
32.5
34 )  สารละลายในข้อใดที่มีความเข้มข้นเป็น mol dm^{-3} มากที่สุด
ชนิดตัวถูกละลาย
ปริมาณตัวถูกละลาย
ปริมาตรสารละลาย(cm^3)
1.
C_2H_5OH
1.50 mol
5,000
2.
CH_3OH
3.2 g
50
3.
C_3H_8O_3
10 cm^3(ความหนาแน่น 1.2 g cm^3)
250
4.
(C_2H_5)_2O
0.25 mol
100
 
1
2
3
4
35 )  สารประกอบฟลูออไรด์ของยูเรเนียม (U_xF_y) ชนิดหนึ่งหนัก 1.76 กรัม ทำปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์กับ Ca^{2+} ปริมาณมากเกินพอเกิด CaF_2 หนัก 1.17 กรัม สูตรเอมพิริกัลของ U_xF_y คืออะไร
 
UF_2
UF_3
UF_4
UF_6
36 )  กำหนดค่าคงที่สมดุลของการแตกตัวกรดและเบสดังนี้
ก. HNO_2		K_a	= 4.5 x 10^{-4}
ข. C_6H_5COOH	K_a	= 6.5 x 10^{-5}
ค. NH(CH_3)_2	K_b	= 7.4 x 10^{-4}
ง. N_2H_4		K_b	= 9.8 x 10^{-7}
สำหรับสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากัน ข้อใดถูก
 
สารละลาย ง จะมี pH มากที่สุด
การแตกตัวของสารละลาย ก มากกว่าสารละลาย ข ประมาณ 10 เท่า
สารละลาย ค และ สารละลาย ง จะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากน้ำเงินเป็นแดง
สารละลาย ก ผสมกับสารละลาย ง ในปริมาตรที่เท่ากัน สารละลายที่เกิดจากการผสมจะมี pH < 7
37 )  ถ้าใช้สารละลายต่อไปนี้มีความเข้มข้นและปริมาตรเทากัน เมื่อผสมกันคู่ใดได้สารละลายบัฟเฟอร์ที่มี pH > 7
 
NaOH และ HCOOH
NH_3 และ NH_4Cl
Mg(OH)_2 และ HNO_3
CH_3COONa และ CH_3COOH
38 )  สารละลาย HCl เข้มข้น 0.250 mol/dm^{-3} ปริมาตร 20 cm^3 ทำปฏิกิริยากับสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.200 mol/dm^{-3} ปริมาตร 30 cm^3 เมื่อเกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์แล้วสารละลายที่ได้จะมี pH อยู่ในช่วงใด
 
3 – 4
7
9 – 10
11 – 12
39 )  ธาตุกัมมันตรังสีเฟอร์เมียม (_{100}Fm) ได้จากการสังเคราะห์ทางปฏิกิริยานิวเคลียร์ของ _{92}^{238}U
_{92}^{238}U + XB rightarrow _{100}^{225}Fm + YC
เมื่อ X, Y เป็นจำนวนโมล
B, C เป็นอนุภาคใด ๆ
ข้อใดถูก

X
B
Y
C
1.
5
^4_2He
3
^1_0n
2.
10
^4_2He
23
^0_{+1}e
3.
17
^1_0n
8
^0_{-1}e
4.
18
^1_0n
1
^1_0n
 
1
2
3
4
40 )  นักเรียนคนหนึ่งทำการทดลองและได้ผลทดลองดังนี้
1. หยดฟีนอล์ฟทาลีนลงในสารละลาย X มีสีแดงเกิดขึ้น
2. หยดสารละลาย Y จากกระบอกฉีดยาลงในสารละลายข้อ 1 ทีละหยด เขย่าให้เข้ากัน สีแดงจางลงและเมื่อเปลี่ยนเป็นไม่มีสี หยุดหยดสารละลาย Y
3. นำสารละลายในข้อ 2 ไประเหยจนแห้งในถ้วยกระเบื้องได้ของแข็งสีขาว
4. หยดคองโกเรดลงในสารละลาย Y ได้สีน้ำเงิน
กำหนด


อินดิเคเตอร์
สีที่เปลี่ยน
ช่วง pH ของการเปลี่ยนสี
โบรโมครีซอลเพอร์เพิล
เหลือง - ม่วง
5.2 - 6.8
ฟีนอล์ฟทาลีน
ไม่มีสี - แดง
8.3 - 10.0
คองโกเรด
น้ำเงิน - มวง
3.0 - 5.0


ข้อใดต่อไปนี้สอดคล้องกับข้อมูลข้างบน
ก. สารละลายในข้อ 2 มี pH 9
ข. สารละลาย Y มี [H_3O^+] = 10^{-3} mol/dm^3
ค. ปฏิกิริยาในข้อ 2 เป็นปฏิกิริยาสะเทิน
ง. ของแข็งสีขาวในข้อ 3 เป็นเกลือที่ละลายน้ำได้
จ. ถ้าหยดโบรไมครีซอลเพอร์เพิลลงในสารละลายที่มี pH เท่ากับ pH ของสารละลายในข้อ 2 จะได้สีม่วง
 
ข้อ ก ข้อ ข และ ข้อ ค
ข้อ ข ข้อ ค และข้อ จ เท่านั้น
ข้อ ก ข้อ และข้อ ง
ข้อ ข ข้อ ค ข้อ ง และข้อ จ
41 )  พิจารณาผลการทดลองในตาราง


ระบบ
สีของสารละลายในชั้นของCCl_4
KCl + Br_2 + CCl_4
สีส้ม
KCl + I_2 + CCl_4
สีชมพู
KBr + Cl_2 + CCl_4
สีส้ม
KBr + I_2 + CCl_4
สีชมพู
KI + Cl_2 +CCl_4
สีชมพู
KI + Br_2 + CCl_4
สีชมพู

ข้อสรุปใดถูก
 
ไอโอดีนว่องไวในการทำปฏิกิริยามากกว่าโบรมีนและคลอรีน
โบรมีนไม่สามารถออกซิไดส์ KCl
2KCl + I_2 rightarrow 2KI + Cl_2
สีส้มในชั้นของ CCl_4 เป็นสีของ Cl_2
42 )  พิจารณาในตารางธาตุต่อไปนี้
ธาตุ
มวลอะตอม
ลักษณะที่อุณหภูมิปกติ
ความเป็นโลหะ อโลหะ
ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา
A
12.01
ของแข็งสีดำ อโลหะ น้อย
B
19.00
แก๊สสีเหลืองอ่อน อโลหะ มาก
C
22.99
ของแข็งสีนำ้เงิน โลหะเนื้ออ่อน มาก
D
28.09
ของแข็งสีเทา กึ่งโลหะ ปานกลาง
E
39.95
แก๊สไม่มีสี อโลหะ ไม่เกิดปฏิกิริยา


ธาตุใดบ้างอยู่หมู่เดียวกัน
 
ธาตุ B และธาตุ E
ธาตุ A ธาตุ B และธาตุ E
ธาตุ A และธาตุ D
ไม่มีธาตุใดอยู่ในหมู่เดียวกัน
43 )  ธาตุ M และ N มีการจัดอิเล็กตรอนดังนี้
M 2 8 18 6
N 2 8 18 32 18 4
สารประกอบระหว่าง M และ N ควรมีสูตรดังข้อใด
 
MN_2
M_2N
M_2N_3
M_3N_2
44 )  แรงระหว่างโมเลกุลในข้อใดผิด
 
แรงแวนเดอร์วาลส์ระหว่างโมเลกุล H_2O มีค่ามากกว่าระหว่างโมเลกุลของ NH_3
แรงลอนดอนระหว่างโมเลกุลของ SiH_4 มีค่ามากกว่าระหว่างโมเลกุลของ CH_4
พันธะไฮโดรเจนใน C_2H_5OH แข็งแรงมากกว่าใน C_2H_5SH
พันธะไฮโดรเจนใน CH_3F แข็งแรงมากกว่าใน CH_3OH
45 )  กำหนดตารางธาตุต่อไปนี้ รูปร่างโมเลกุลของ MG_3 มีลักษณะใด
 
มุมงอ
ทรงสี่หน้า
พีระมิดฐานสามเหลี่ยม
สามเหลี่ยมแบนราบ
46 )  กำหนดพลังงานพันธะเฉลี่ย (kJ/mol) ต่อไปนี้
C – C 348 C –H 413 C – O 358
C = O 745 O – H 463 O = O 498
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ของโพรพานอล(ในสถานะแก๊ส) 1 โมล ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊ส CO_2 และไอน้ำจะคายหรือดูดพลังงานกี่กิโลจูลต่อโมล
 
คาย, 1525
คาย, 1883
ดูด, 1525
ดูด, 1883
47 )  สาร A มีสูตรโมเลกุล C_7H_{12} สาร A ฟอกสีโบรมีนได้อย่างรวดเร็ว ให้สาร B มีสูตร C_7H_{12}Br_2 สาร A ทำปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนส ให้สาร C มีสูตร C_7H_{14}O_2 สาร C ทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมให้แก๊สไฮโดรเจนแต่ไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต สาร A ควรเป็นสารในข้อใด
ก. สารประกอบแอลคีนโซ่เปิดที่มีพันธะคู่ 2 พันธะ
ข. สารประกอบแอลคีนที่มีโครงสร้างเป็นวง และมีพันธะคู่ 1 พันธะ
ค. สารประกอบแอลไคน์
ง. สารประกอบอะโรมาติก
ข้อใดถูกต้อง
 
ข้อ ก และข้อ ข
ข้อ ข เท่านั้น
ข้อ ค
ข้อ ง
48 )  จากผลการทดลองสารอินทรีย์ 4 ชนิดได้ผลดังตาราง / หมายถึงเกิดปฏิกิริยา x หมายถึงไม่เกิดปฏิกิริยา สาร A, B, C และ D ในข้อใดเป็นไปได้
 
1
2
3
4
49 )  สารคู่ใดต่อไปนี้ไม่สามารถใช้โลหะโซเดียมบอกความแตกต่างได้ ก. CH_3COOH และ CH_3CH_2OH ข. CH_3CH_2OCH_2CH_3 และ CH_3CH_2CH_2CH_2OH ค. CH_3CH_2CH_2CH_2OH และ ง. CH_3COOC_2H_5 และ C_2H_5CO_2CH_3 ข้อใดถูก
 
ข้อ ก ข้อ ข และ ข้อ ค
ข้อ ข ข้อ ค และ ข้อ ง
ข้อ ข เท่านั้น
ข้อ ก ข้อ ค และ ข้อ ง
50 )  นำสาร 4 ชนิดไปทำการทดสอบได้ผลดังตารางสาร
การเปลี่ยนแปลงเมื่อทดลองกับ
สารละลายเบเนดิกส์
สารละลายI_2ในKI
สารละลายCuSO_4ใน NaOH
A
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
เกิดสารสีน้ำเงิน
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
B
เกิดตะกอนสีแดงอิฐ
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
C
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
เกิดสารสีม่วง
D
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง


สาร A, B, C และ D อาจเป็นสารในข้อใด

ข้อ
สาร A
สาร B
สาร C
สาร D
1
น้ำตาลทราย
น้ำแป้ง
สารละลายไข่ขาว
สำลี
2
กลูโคส
น้ำแป้ง
นมถั่วเหลือง
กระดาษกรอง
3
ฟรุกโตส
น้ำตาลทราย
สารละลายไข่ขาว
สำลี
4
น้ำแป้ง
ฟรุกโตส
นมถั่วเหลือง
กระดาษกรอง
 
1
2
3
4