Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
มหกรรมท่องเที่ยว วิถีไทย วิถีเกษตร ทวารวดี 61

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมท่องเที่ยว วิถีไทย วิถีเกษตร ทวารวดี 61" โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อสร้างโอกาส ช่องทางการจำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ... [เข้าชม 84] [โดย ภากร]

มหกรรมท่องเที่ยว วิถีไทย วิถีเกษตร ทวารวดี 61

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมท่องเที่ยว วิถีไทย วิถีเกษตร ทวารวดี 61" โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อสร้างโอกาส ช่องทางการจำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ... [เข้าชม 86] [โดย ภากร]

มหกรรมท่องเที่ยว วิถีไทย วิถีเกษตร ทวารวดี 61

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมท่องเที่ยว วิถีไทย วิถีเกษตร ทวารวดี 61" โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อสร้างโอกาส ช่องทางการจำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ... [เข้าชม 19] [โดย อัครชัย ภู่จำศิลป์]

มหกรรมท่องเที่ยว วิถีไทย วิถีเกษตร ทวารวดี 61

นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมท่องเที่ยว วิถีไทย วิถีเกษตร ทวารวดี 61" โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อสร้างโอกาส ช่องทางการจำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ... [เข้าชม 17] [โดย อัครชัย ภู่จำศิลป์]

ไปโลด

ไปโลดคือไปแจ้งไปดีไปหล่วงไปหาทางกว้างกว้างสี่เล็นแท้ขึ้นสวรรค์ [เข้าชม 75] [โดย Pinna Junkeaw]

ไปโลด

ไปโลดคือไปแจ้งไปดีไปหล่วงไปหาทางกว้างกว้างสี่เล็นแท้ขึ้นสวรรค์ [เข้าชม 56] [โดย พินนา]

ไปโลด

ไปโลดคือไปแจ้งไปดีไปหล่วงไปหาทางกว้างกว้างสี่เล็นแท้ขึ้นสวรรค์ [เข้าชม 29] [โดย Pinna Junkeaw]

ไปโลด

ไป [เข้าชม 22] [โดย Pinna Junkeaw]

คือฮักเหลือซากไว้ใจฝากแทนกายฮักคือตายเพียงโตแต่ใจคาเจ้า

ฮักคือหยังนิยามแท้คำแคร์ล้นกะต่าคาไว้ปลายไม้ส่าวยาวย้อนแหย่มดแดง [เข้าชม 104] [โดย Pinna Junkeaw]

คือฮัก

ฮักคือหยัง? [เข้าชม 134] [โดย Pinna Junkeaw]

คือฮัก

ฮักคือหยัง? [เข้าชม 165] [โดย พินนา จันแก้ว]

คือฮัก

ฮักคือหยัง? ฮักแหม่นหยังฟังไว้หัวใจกรองลองเบิ่งเหิงไปจั่งคิดพ้อขอแจงไว้เผื่อคึดเถิงฮักเบิ่งเหิงเริงรื่นคืนวันอั้นบ่อยู่ผู้ใด๋พ้อสิรู้แนวใจฮู้บอกเจ้าของ [เข้าชม 319] [โดย พินนา จันแก้ว]

ฮักคือหยัง?

ฮักคือหยังฟังไว้เสหัวใจกรองถี่ฮักคือหยังบ่นี่แนวซี่แหม่นหยัง [เข้าชม 108] [โดย Pinna Junkeaw]

การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม (ว31221) เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี โดยใช้ชุดการสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น

การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม (ว31221) เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี โดยใช้ชุดการสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ... [เข้าชม 315] [โดย นายธนศักดิ์ เจริญธรรม]

การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม (ว31221) เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี โดยใช้ชุดการสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น

การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม (ว31221) เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี โดยใช้ชุดการสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ... [เข้าชม 108] [โดย นายธนศักดิ์ เจริญธรรม]

การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม (ว31221) เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี โดยใช้ชุดการสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น

เรื่อง : การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม (ว31221) เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี โดยใช้ ชุดการสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ... [เข้าชม 46] [โดย นายธนศักดิ์ เจริญธรรม]

การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม (ว31221) เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี โดยใช้ชุดการสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น

เรื่อง : การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม (ว31221) เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี โดยใช้ ชุดการสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ... [เข้าชม 29] [โดย นายธนศักดิ์ เจริญธรรม]

การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม (ว31221) เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี โดยใช้ชุดการสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น

เรื่อง : การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม (ว31221) เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี โดยใช้ ชุดการสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ... [เข้าชม 29] [โดย นายธนศักดิ์ เจริญธรรม]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง About My Life รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง About My Life รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ... [เข้าชม 65] [โดย มณีรัตน์ สิงห์ฉลาด]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง About My Life รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง About My Life รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ... [เข้าชม 56] [โดย Teerayuth Katmee]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง About My Life รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง About My Life รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23102 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ... [เข้าชม 31] [โดย Teerayuth Katmee]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง About My Life รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง About My Life รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23102 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ... [เข้าชม 39] [โดย Teerayuth Katmee]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง About My Life รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง About My Life รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23102 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ... [เข้าชม 27] [โดย Teerayuth Katmee]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาศิลปะ 4 รหัสวิชา ศ22102

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาศิลปะ 4 รหัสวิชา ศ22102 [เข้าชม 11] [โดย ธีรภาส]