BBC หารือเกี่ยวกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง | วิชาการ.คอม


BBC หารือเกี่ยวกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

เพื่อหาความเข้าใจผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่แม่น้ำโขง BBC เปิดโครงการพิเศษโครงการหนึ่งกับคณะผู้สื่อข่าวนานาชาติไปยังเวียดนามก่อนเวลาเปิดประชุมสุดยอด Copenhagen ใน ธ.ค.52

ผู้เขียน เจษ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

BBC หารือเกี่ยวกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

 

ค้นหา/แปล   เจษฎีแหล่งข้อมูล  เว็บไซต์ BBC ภาษาเวียดนาม 

 

         เพื่อหาความเข้าใจผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่แม่น้ำโขง  BBC เปิดโครงการพิเศษโครงการหนึ่งกับคณะผู้สื่อข่าวนานาชาติไปยังเวียดนามก่อนเวลาเปิดประชุมสุดยอด Copenhagen ใน ธ.ค.52         บรรดาผู้สื่อข่าวของ BBC ภาษาอังกฤษ  ฝรั่งเศส  เวียดนาม  จีน  อินโดนีเซีย  พม่า และปากีสถาน จะเริ่มการเดินทางบนเรือจากนครโฮจิมิญ ไปยังนครเกิ่นเทอ เพื่อหาความเข้าใจวิธีการที่ประชาชน  หน่วยงานทางการ และ องค์กรการกุศลท้องถิ่นปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมข้างลำน้ำแม่น้ำโขง         BBC ก็มีความตั้งใจเป็นพิเศษจะแลกเปลี่ยน พูดคุยและโต้วาทีกับอาจารย์และนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ ใน 5 ธ.ค.52 เพื่อหาความเข้าใจทัศนะของพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหาทั่วโลกคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศพยายามปรับตัว          รายการบันทึกภาพ บันทึกเสียงและข่าวในหน้าอิเล็กทรอนิกส์จะมีการส่งตรงถึงผู้ฟัง 223 ล้านคนทั่วโลกเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบทเรียนและความพยายามของคนเวียดนามที่กำลังดำเนินการในภูมิภาคนี้

ลุ่มแม่น้ำโขงได้รับความสนใจจากนานาชาติ

          BBC ได้รายงานเรื่องการต่อต้านน้ำท่วม  การจัดการของทิ้ง  แหล่งพลังงานสะอาดผ่านโครงข่ายเครื่องมือสื่อสารหลากหลาย (multimedia)          แม่น้ำโขงและทั้งเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ไม่เพียงเป็นสิ่งแวดล้อมของชีวิตและการคมนาคมสำหรับหลายชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  แต่ยังเป็นอู่ข้าวของเวียดนาม  ประเทศส่งออกข้าวสารอันดับที่ 2 ของโลก          เพราะฉะนั้น ความมั่นคงธัญญาหาร  ประสบการณ์ปลูกข้าว ปลูกป่าน้ำเค็ม  การควบคุมและแก้ไขปัญหาผลจากน้ำท่วม ฯลฯ ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ          ก่อนวันเริ่มออกเรือ 7 ธ.ค.52  ผู้สื่อข่าวกลุ่มหนึ่งของ BBC ภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษเดินทางล่วงหน้าไปยังบางท้องถิ่น เช่น เกิ่นเหย่อ  เบ๊นแตร  อานยาง และ โด่งทาป เพื่อรวบรวมรูปภาพและการสัมภาษณ์ล่วงหน้า เพื่อช่วยการปฏิบัติภารกิจรายงานใน 3 วัน (7-9 ธ.ค.52) บนเรือJames Sales          การไปแม่น้ำโขงเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางไปยัง 8 จุดบนโลกของ BBC มุ่งเปิดกว้างวิสัยทัศน์ของวงการการเมืองโลกสื่อสารสากลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ          ผู้อำนวยการโครงการ “เวียดนามและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ”  James Sales กล่าวว่า  ”ความปลอดภัยของระบบนิเวศวิทยาลุ่มแม่น้ำโขง เป็นสิ่งสำคัญเพื่อความอยู่รอดสำหรับมนุษย์หลายล้านคน  ในขณะที่ทั่วโลกเฝ้า ดูการประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ Copenhagen  คณะผู้สื่อข่าว BBC จะเริ่มการเดินทางเพื่อช่วยเพิ่มเติมข่าวสารไปยังการอภิปรายทั่วโลกด้วยภาษา หลักของพวกเขา ที่มีการผ่านประสบการณ์ดำเนินชีวิตและทัศนะที่หลากลาย”          “เรือจะหยุดที่หมีทอ  เกิ่นเทอ  ไปยังเกาะเท้ยเซิน และไปเยี่ยมทั้งเขตนิเวศวิทยารวมทั้งตลาดลอยน้ำบนแม่น้ำ  เพื่อนำเรื่องราวเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในเวียดนามออกไปสู่โลก”          กับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังค่อยๆกลายเป็นหัวข้อครอบคลุมทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา